Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

7. 1. 2015 11:00

Plán legislativních prací vlády ČR na rok 2015 obsahuje celkem 170 úkolů

Plán legislativních prací vlády ČR na rok 2015, který byl schválen usnesením vlády č. 1056 dne 15. prosince 2014, obsahuje celkem 170 legislativních úkolů.

Součástí celého balíčku je také Přehled implementačních prací vlády a Výhled implementačních prací vlády na rok 2015 a další léta. Ten obsahuje seznam návrhů předpisů EU, které jsou v současné době projednávány v institucích EU, a výčet právních předpisů ČR, jenž bude nutné v případě přijetí uvedených návrhů předpisů EU nově přijmout či novelizovat.

Materiál vychází především z podkladů předložených ministerstvy a zahrnuje i legislativní úkoly, jejichž zpracovatelem jsou jiné ústřední orgány státní správy a předkladatelem členové vlády, kteří vůči nim vykonávají koordinační a informační funkci.

Plán legislativních prací vlády na rok 2015 obsahuje celkem 170 legislativních úkolů, z toho 18 věcných záměrů zákonů, 28 návrhů zákonů, 80 návrhů novel zákonů, 31 návrhů nařízení vlády, 9 návrhů novel nařízení vlády a ve 4 případech nebyla určena forma budoucí právní úpravy. Asi 30 % legislativních návrhů obsažených v materiálu má implementační povahu, tj. představuje plnění legislativních závazků vůči Evropské unii.


Plán legislativních prací vlády ČR na rok 2015 je strategický dokument, jímž vláda vymezuje své legislativní priority na následující časové období a zároveň ukládá svým jednotlivým členům legislativní úkoly.

Materiál zpracoval Odbor vládní legislativy v součinnosti s jednotlivými ministerstvy a dalšími orgány vlády.
Poradním orgánem vlády v oblasti její legislativní činnosti je Legislativní rada vlády (LRV). Předsedou LRV je od 29. ledna 2014 ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, který také plán předkládal do vlády.

 „Za hlavní úkoly pro můj resort v legislativním plánu vlády pro letošní rok považuji zejména nastavení regulace exekucí, dále zákon o sociálním bydlení a zákon o sociálním podnikání. Co se týče proti korupční problematiky - je to zákon o veřejných zakázkách a zákon o státním zastupitelství,“ říká ministr Dienstbier.

Příloha - celkem tři materiály:
- Plán legislativních prací vlády na 2015
- Přehled implementačních prací vlády
- Výhled implementačních prací vlády na rok 2015 a další léta

Před jednáním vlády, 30. července 2014.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter