Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

28. 8. 2014 16:58

Zasedání Legislativní rady vlády - informace k bodům programu

Informace k jednotlivým bodům programu mimořádného zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR, které se konalo na Úřadu vlády ČR ve Strakově akademii ve čtvrtek 28. srpna 2014:

Zasedání Legislativní rady vlády - informace k bodům programu

Bod 1.

775/14 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
Zákon o významné tržní síle byl jako poslanecký návrh přijat v roce 2009 s tím, že měl vymezit pro potřeby ochrany hospodářské soutěže skutkovou podstatu zneužití významné tržní síly, jež umožňuje některým soutěžitelům vynucování si jednostranně výhodnějších podmínek, a vytvořit nástroje pro posuzování a zamezení těmto praktikám. Přijatý zákon je však od počátku předmětem ostré kritiky odběratelů a odborníků. Vzhledem k nejasnostem některých pojmů použitých v zákoně je nutno vykládat určitá ustanovení zákona analogicky k jiným zákonům. Nejasné vymezení základních pojmů vede k neúměrnému prodlužování správního řízení a vyžaduje z důvodu zachování zásad správního řízení rozsáhlé dokazování.
Nyní předkládaná právní úprava se řídí následujícími principy:
• návrh zákona počítá se zachováním stávajícího zákona o významné tržní síle a nepočítá s úpravou jiných právních předpisů,
• předmětem právní úpravy budou pouze vztahy vznikající mezi dodavateli a odběrateli potravin,
• návrh zákona jasněji vymezuje předmět úpravy a používané pojmy,
• návrh zákona ruší 6 stávajících příloh zákona, a jejich ustanovení systematicky přesouvá do ustanovení jednotlivých paragrafů zákona.


Bod 2.
939/14 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Předložený návrh novely zákona o veřejných zakázkách si klade za cíl především odstranění nedostatků některých ustanovení zákona, které v praxi působí jisté obtíže a které by mohly působit rovněž problematicky zejména s ohledem na připravovanou novou právní úpravu dané oblasti. Navržená úprava se týká např. konkretizace pravidel pro zadávání veřejných zakázek, zrušení seznamu hodnotitelů veřejných zakázek, do kterého jsou zapisovány fyzické osoby odborně způsobilé hodnotit nabídky, navrženou úpravou má být zavedeno nové dílčí hodnotící kritérium, kdy zadavatel bude moci zohlednit také organizaci, kvalifikaci a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, návrh úpravy je zaměřen i na urychlení rozhodovacího procesu při výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, a to zejména zavedením koncentrace řízení, rozšířením povinnosti navrhovatelů skládat kauci a úpravou podmínek zastavení a přerušení řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Bod 3.
841/14 - Návrh zákona o výměně informací o účtech s jinými státy pro účely správy daní

Návrh zákona provádí Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a zohledňuje právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act. Tato Dohoda je známa také pod označením „Dohoda FATCA“.
Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je umožnit České republice naplňovat mezinárodní závazek převzatý Dohodou FATCA, tj. poskytovat na základě automatické výměny se Spojenými státy americkými informace o „amerických“ účtech vedených českými finančními institucemi. Bez tohoto zákona by se české finanční instituce, které by chtěly dostát požadavkům amerického zákona FATCA, dostávaly do rozporu se stávající českou legislativou, zejména v oblasti ochrany osobních údajů.


Bod 4.
950/14 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a další související zákony

Cílem návrhu novely energetického zákona je zapracování relevantních ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a dále je energetický zákon adaptován na některá nařízení Evropské unie týkajících se velkoobchodního trhu s energií a transevropských energetických sítí.
Současně návrh také reaguje na vývoj trhu s elektřinou a s plynem a rozvoj teplárenství v České republice, upravuje vztahy mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou, s plynem a v teplárenství tak, aby se usnadnila aplikovatelnost, kontrola a vymahatelnost jejich práv a povinností.
Dále návrh zákona nově zřizuje nový kolektivní orgán Energetického regulačního úřadu - Radu, upravuje předpoklady pro členství v ní a funkční období jejích členů.
Návrh zákona též obsahuje mimo jiné novelu zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

Bod 5.
911/14 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Cílem novely zákona o investičních pobídkách je zvýšení konkurenceschopnosti, hospodářský růst, zvýšení zaměstnanosti, podpora uplatnění nových technologií a hospodářské oživení ve vybraných regionech. Návrh zákona reaguje na obecný zákaz veřejné podpory v členských státech Evropské unie, který je však prolomen základě režimem blokové (skupinové) výjimky, která za určitých podmínek umožňuje členským státům poskytovat podporu bez nutnosti posuzovat každý jednotlivý případ Evropskou komisí.
Kromě úpravy systému podle nových evropských předpisů novela zákona o investičních pobídkách reaguje i na snížení přípustných intenzit veřejné podpory ze 40 % na 25 % způsobilých nákladů, které schválila Evropská komise pro Českou republiku na období 1. 7. 2014 až 31. 12. 2020, a které se mají řídit tzv. mapou regionální podpory. Protože Česká republika tím bude znevýhodněna vůči některým okolním státům, které mohou nabízet intenzity podpory vyšší (např. Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Polsko), návrh novely zákona o investičních pobídkách se snaží zjednodušit celý systém pobídek tak, aby byl pro investory i nadále dostatečně atraktivním a nabídnout nové, které však budou poskytovány pouze do stropu stanoveného podle mapy regionální podpory.


Bod 6.
942/14 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Cílem předloženého návrhu zákona je urychleně zajistit kompatibilitu české právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, (tzv. EIA směrnice).
Evropská komise má k české právní úpravě v oblasti EIA dlouhodobé výtky, především v oblasti účasti veřejnosti v řízeních navazujících na proces EIA, tedy v územním a stavebním řízení, a dále v oblasti účinného přístupu veřejnosti k soudům. V návrhu novely zákona jsou zapracována řešení těchto výtek. Mezi hlavní novinky patří rozšíření účasti veřejnosti v procesu povolování záměrů a tzv. coherence stamp, který v navazujících řízeních (územním a stavebním) potvrdí, že nedošlo v průběhu řízení k tak závažným změnám projektu, které by měly významný negativní vliv na životní prostředí. Nově se stanovisko EIA stává závazné i pro další povolovací orgány a účastníci řízení mají možnost se odvolat i proti negativnímu závěru zjišťovacího řízení. Žalobu bude možné podat i bez předchozí účasti v procesu EIA.


Bod 7.
912/14 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Hlavním obsahem návrhu zákona je přenesení právní úpravy odškodnění pracovních úrazů z přechodných ustanovení § 366 až 390 do části jedenácté hlavy III dílu 5 zákoníku práce, v níž je soustředěna právní úprava náhrady škody v pracovněprávních vztazích. V případě stanovení výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění v pracovněprávních vztazích návrh zavádí zvláštní právní úpravu vůči občanskému zákoníku, když předpokládá stanovení způsobu určování výše náhrady v jednotlivých případech v nařízení vlády.
Návrh zákona dále sjednocuje podmínky pro možnosti výpovědi, okamžitého zrušení nebo zrušení dohodou u dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti. Současně se navrhuje podřazení všech základních zásad pracovněprávních vztahů uvedených v § 1a odst. 1 zákoníku práce veřejnému pořádku.


Bod 8.
454/14 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů
Předložený návrh novely zákona si klade za cíl zjednodušit postavení nezastoupeného účastníka nalézacího a exekučního řízení; podle navrhované úpravy by účastník řízení, který nebyl v řízení zastoupen zástupcem podle § 137 odst. 2 občanského soudního řádu, měl právo na náhradu hotových výdajů ve výši stanovené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, aniž by musel výši zmíněných výdajů prokázat. Návrh zákona si rovněž klade za cíl upravit některá ustanovení občanského soudního řádu týkající se nařízení výkonu rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů a dále ustanovení exekučního řádu týkající se například úpravy exekučního titulu, zastavení exekuce, způsobů provedení exekuce a náhrady nákladů řízení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter