Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

21. 5. 2014 15:08

Ministr Dienstbier k zákonu o státní službě

Tisková zpráva ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera k zákonu o státní službě.

Pracovní skupina složená ze zástupců koaličních stran, legislativců a odborníků na státní správu úspěšně dokončila práce na přípravě komplexního pozměňovacího návrhu novely služebního zákona (č. 218/2002 Sb.).

Bylo dosaženo shody ve všech klíčových oblastech:

 • Výběrová řízení: Klíčovým úspěchem je, že se podařilo zajistit depolitizaci výběrových řízení u pozic státních tajemníků: v případě patu u paritního zastoupení úředníků a politiků ve výběrové komisi rozhodne hlas předsedy komise, tj. úředníka. Jedná se o zásadní prvek stability celého systému, který zabrání politickým manipulacím s chodem úřadů.
 • Úřednická zkouška: Došlo ke shodě v tom, že úřednická zkouška bude v zákoně zachována a že se bude skládat z písemné obecné části a z ústní zvláštní části. Obecná část bude společná pro všechny zaměstnance, ústní bude vázána na obor služby vykonávaný zaměstnancem. Úřednickou zkoušku bude moci zaměstnanec opakovat pouze jednou.
 • Přechodné období: Koalice se shodla na principech postupného zavádění pravidel služebního zákona. 1. ledna 2015 dojde k „překlopení“ stávajících zaměstnanců do služebního poměru (podmínky jsou na politickém rozhodnutí – viz níže). Nové obsazování vedoucích pozic (představených) na základě transparentních výběrových řízení bude probíhat „shora dolů“: k 1. lednu 2015 dojde ke jmenování státních tajemníků, nejpozději k 1. lednu 2016 ke jmenování náměstků pro řízení sekcí (dosavadních ředitelů sekcí) a nejpozději k 1. lednu 2017 ke jmenování ředitelů odborů a vedoucích oddělení.
 • Hodnocení: Zaměstnanci budou povinně jednou ročně hodnoceni a zohlední se jejich znalosti a dovednosti, výkon služby, dodržování služební kázně a výsledky vzdělávání. Hodnocení bude mít přímý dopad na odměňování zaměstnanců – na základě jeho výsledků může dojít ke snížení nebo zvýšení osobního ohodnocení. V případě opakovaného negativního hodnocení bude ukončen služební poměr.
 • Generální ředitelství státní služby: Vláda se usnesla, že v rámci Úřadu vlády posílí Generální ředitelství personálně i finančně tak, aby mohlo naplnit všechny úkoly na něj kladené. V roce 2002 se počítalo se 60 zaměstnanci (v době původní verze zákona), nyní s 37 zaměstnanci, kteří budou částečně financováni z evropských fondů. Současně však bude Generální ředitelství vykonávat více činností než se předpokládalo v roce 2002, čímž se přistupuje citlivě ke Státnímu rozpočtu.

Příklady navíc vykonávaných činností:

 • Zajištění úřednické zkoušky
 • Vedení kárných řízení
 • Vedení soudních řízení v zaměstnavatelských vztazích

Koaliční rada 21.5. 2014 a body jejího jednání

Některé vysoce citlivé otázky byly postoupeny s variantami řešení k politickému rozhodnutí na koaliční radu, tj. jednání předsedů tří koaličních stran.

Oblasti předané k rozhodnutí předsedů stran jsou následující:

 • Odměňování: V otázce odměňování bylo doporučeno, aby byl minimálně na rok 2015 zachován stávající model odměňování s odstraněním nesystémových opatření: nově budou k 1. lednu 2015 zastropovány odměny, bude zamezeno skokům v rozpětí směrem dolů (tj. nezohlednění seniority) a budou zrušeny smluvní platy. Jedná se o napravení nesystémových, neobjektivních a snadno manipulovatelných opatření od roku 2011
 • Úřednická zkouška: V otázce překlopení stávajících zaměstnanců státní správy existují dvě varianty. První říká, že stávající zaměstnanec nemusí skládat úřednickou zkoušku, pokud za posledních deset let pracovat tři roky ve státní správě. Druhá, že nikdo ze zaměstnanců v pracovním poměru k 31. prosinci 2014 nebude muset skládat úřednickou zkoušku a překlopí se do služebního poměru automaticky. Podle druhé varianty by do služebního poměru byli „překlopeni“ bez úřednické zkoušky i úředníci bez jakékoliv zkušenosti a znalosti fungování státní správy, případně i na poslední chvíli dosazení na své pozice na politickou objednávku.
 • Systemizace: Kompetence nad systemizací, tj. určení počtu tabulkových míst, organizační struktury úřadů a objemů prostředků na platy je svěřena Generálnímu ředitelství státní služby jako nadrezortnímu orgánu. To připravuje podklady pro vládu, která následně o systemizaci a jejích parametrech rozhodne. Diskutovanou variantou, která však narušuje objektivitu a nestrannost procesu tvorby systemizace, je připuštění Ministerstva financí jako spolugestora této oblasti. Požadavek na spolugesci Ministerstva financí odporuje i platnému vymezení kompetencí rezortů v tzv. kompetenčním zákoně.
 • „Boční vstup“: Panuje koaliční shoda na tom, že lidem zevně státní služby bude umožněn vstup na referentské pozice a pozice vedoucích oddělení, tj. nejnižší řídící pozice (představených). První varianta operuje s tím, že vnější vstup na vedoucího oddělní bude umožněn fyzickým osobám, které mají úřednickou zkoušku (např. kdysi ve státní službě pracovali, následně odešli, zevně se mohou zpět přihlásit na pozici představeného). Druhá varianta umožňuje tento „boční vstup“ pro všechny osoby, tj. i ty bez úřednické zkoušky. V praxi by ale znamenala, že nadřízený bude do doby, než sám složí úřednickou zkoušku (tj. než bude ověřena jeho odbornost a schopnost vykonávat daný obor služby), vést zaměstnance, kteří ji mají, bude o nich a o jejich agendě rozhodovat a na rozdíl od nich nebude smět podle zákona některé správní činnosti vůbec vykonávat.

Ambicí Jiřího Dienstbiera je zajistit předložení komplexní pozměňovací návrh novely služebního zákona Ústavně právnímu výboru a Výboru pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny v souladu s časovým harmonogramem náběhu služebního zákona, který schválila vláda dne 5. května 2014.

Jiří Dienstbier je připraven jako gestor části ex-ante kondicionality, jejíž součástí je služební zákon, vést spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj jako garantem Dohody o partnerství jednání s Evropskou komisí. Účelem je představení paragrafového znění novely a přesvědčení Evropské komise, že novela naplňuje požadavky definované v ex-ante kondicionalitě. Transparentní komunikací s Evropskou komisí o plnění ex-ante kondicionality bude zabráněno riziku zastavení čerpání evropských fondů.

V rámci informování veřejnosti o agendě služebního zákona bude v pátek 23. května 2014 spuštěna samostatná webová stránka, o níž bude veřejnost informována. Na webu budou publikovány všechny klíčové dokumenty (legislativní i analytické – české i zahraniční), informace o státní službě a o procesu schvalování a materiály pro zaměstnance, personalisty i širokou veřejnost, vč. novinářů.

Kontaktní osoba: Jarmila Balážová, tisková mluvčí ministra JD
Email: balazova.jarmila@vlada.cz
Telefon: 725 001 905

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter