Aktuálně

3. 3. 2016 11:05

Projev vicepremiéra Bělobrádka na konferenci Synergies between European Structural and Investment Funds & Research and Innovation Funding

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek vystoupil 3. března 2016 na mezinárodní konferenci Synergies between European Structural and Investment Funds & Research and Innovation Funding: The Stairway to Excellence. Hlavním tématem konference bylo využívání programů EU na podporu inovací ve výzkumu a vývoji na úrovni regionů jednotlivých členských států.

Je mi ctí uvítat vás na této národní konferenci, jejímž cílem je urychlit růst inovačního potenciálu České republiky. Naše země, stejně jako celá Evropa, je životně závislá na nových nápadech, na nových vynálezech, na nových technologiích. Pouze náskok ve vědě, výzkumu a inovacích může starému kontinentu přinést úspěch v globální soutěži.

Jsme malým kontinentem s omezenými nerostnými zdroji a se stárnoucím obyvatelstvem. Hrubá ekonomická síla se přesouvá do kdysi rozvojových zemí. Důraz na inovace je jedinou schůdnou a bezpečnou cestou, jak udržet vysokou prosperitu a kvalitu života Evropanů.

V České republice si velmi vážíme toho, že v rámci strukturálních a investičních fondů EU můžeme mimo jiné čerpat prostředky na rozvoj výzkumu, vývoje a inovací. Vidím v tom jistou obdobu situace z doby pozdního středověku, kdy se i díky prozíravosti mecenášů Evropa postupně stala inovačním lídrem a vedoucí světovou velmocí.

Investice do výzkumu a inovací nakonec poslouží všem. Je samozřejmě třeba umět je efektivně využít. To je důvod, proč jsem do své gesce mimo jiné převzal odpovědnost za implementaci Strategie inteligentní specializace.

V minulých letech jsme měli problémy se správným zacílením a koherencí národních a evropských výzkumných priorit, docházelo k duplicitnímu financování a ztrátám.

Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3) nám umožní koordinovat prostředky z evropských, národních regionálních a soukromých zdrojů. A nejde o malé peníze. Jde o prostředky v řádu desítek miliard korun. Při dobrém využití a investování do omezeného počtu perspektivních oborů a projektů jde o dostatečné peníze.

Peníze vložené do RIS3 strategie mohou velmi výrazně stimulovat vývoj nových technologií a produkci globálně konkurenceschopných výrobků. A tím i hospodářský růst.

Národní RIS3 strategie má pro nás velký význam nejméně ze tří důvodů:

Za prvé jde o již zmíněnou koordinaci evropských, národních, regionálních a soukromých financí na výzkum, vývoj a inovace. Což zabrání duplicitám a povede k větší soustředěnosti na evropské a národní výzkumné priority.

Za druhé fakt, že se při debatě nad RIS3 strategií sejdou zástupci firem, výzkumných institucí, univerzit, veřejné správy a neziskového sektoru nám pomůže překonat náš velký problém, jímž je nedostatečná komunikace mezi byznysmeny a výzkumníky.

Za třetí je RIS3 strategie cílená přímo na regiony. Což nám umožní lépe využít specifický potenciál místních podniků a výzkumných organizací. Včetně možnosti najít udržitelný program pro desítky špičkových výzkumných infrastruktur financovaných z velké části z fondů EU.

Dobře si uvědomuji, že Národní RIS3 strategie je předběžnou podmínkou pro čerpání prostředků na podporu výzkumu, vývoje a inovací v minimálně 3 operačních programech. Uvědomuje si to i vláda. Proto implementaci strategie svěřila mému úřadu. Nyní čekáme na reakci Evropské komise na vypořádání posledních připomínek.

Kromě RIS3 strategie odpovídám za přípravu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, jejíž zásadní novelu schválila vláda v polovině února. Rovněž předsedám vládní Radě pro výzkum vývoj a inovace a jsem členem Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst.

Na mém úřadu také vznikla Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR, která poprvé obsahuje nejen zmapování, ale i zásadní doporučení ke zlepšení situace. Mimo jiné jde o centrální koordinaci podpory VVI a větší kooperaci mezi soukromým sektorem a výzkumnými institucemi.

Nakonec, ale ne v poslední řadě, jsme zahájili široký dialog se zástupci průmyslu o potřebách výzkumu v rámci sektorových platforem, přičemž v těchto diskuzích nejde jen o peníze, ale také o lidské zdroje. Díky tomu se nám podařilo definovat řadu prioritních oblastí pro vývoj a inovace.

Všechny tyto dokumenty  diskuse se promítají i do debaty o zacílení Evropských strukturálních a investičních fondů, což řeší RIS3 strategie.

Omlouvám se za tento poněkud nudnější výčet. Ale považoval jsem za nutné zde alespoň ve stručnosti uvést, jaké aktivity mého úřadu tak či onak souvisejí s implementací RIS3 strategie.

Mnohé z toho totiž děláme v rámci ČR poprvé. Zejména chci zmínit sektorové debaty se zástupci jednotlivých oborů průmyslu a zcela nově pojatou Analýzu stavu výzkumu, vývoji a inovací.

Po všech debatách, analýzách a přípravách implementace RIS3 strategie bych řekl, že jsme se dostali do stavu nula. Toto ohromné kvantum práce zatím není nikde moc vidět. Jak se však říká: těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Nebo jazykem kvantové elektrodynamiky: stav nula není vakuum, ale počátek všeho.

Stojíme tedy na počátku. Na počátku onoho Stairway to Excellence. Věřím, že i s vaší pomocí se dostaneme na jeho vrchol.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie