Důležité informace

31. 7. 2020 15:34

Evropský rozměr boje proti koronaviru

Přehled

Opatření přijatá na úrovni EU

 

 • Dne 19. května 2020 Evropská komise vyčlenila dalších 122 milionů eur z programu Horizont 2020 na naléhavě potřebný výzkum COVID-19.
 • Dne 20. května 2020 Evropská komise oznámila, že poskytne dalších 50 milionů eur na humanitární pomoc, což umožní lépe řešit dramatický nárůst humanitárních potřeb vzniklých kvůli pandemii COVID-19.
 • Dne 11. června 2020 Evropská komise doporučila částečné a postupné zrušení cestovních omezení pro vstup do EU po 30. červnu 2020, a to na základě společného koordinovaného přístupu.
 • Dne 15. června 2020 Evropská komise spustila webovou platformu „Re-open EU“ která má pomoci bezpečně obnovit volný pohyb a cestovní ruch v EU.
 • Dne 27. června 2020 uspořádala Evropská komise spolu s organizací Global Citizen dárcovskou akci „Globální cíl: Společně pro budoucnost“, díky které se podařilo získat dalších 6,15 miliardy eur na zajištění spravedlivého přístupu k vakcínám, testování a léčbě COVID-19.
 • Dne 6. července 2020 Evropská komise a Evropská investiční banka poskytly farmaceutické společnosti CureVac finanční prostředky ve výši 75 milionů eur na rozvoj očkovacích látek a na rozšíření výroby vakcín, včetně vývoje očkovací látky proti COVID-19.
 • Dne 21. července 2020 Evropští lídři dosáhli dohody ohledně plánu na podporu oživení a evropského dlouhodobého rozpočtu na období 2021–2027. Celkový objem fondu obnovy, který má od 1. ledna 2021 pomoci ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí, bude 750 miliard eur.

Uzavření vnějších hranic EU

Evropská komise navrhla dočasně zakázat občanům cizích států vstup do unijních zemí s výjimkou nezbytných případů. Tento návrh podpořila Evropská rada, která jednala prostřednictvím videokonference 17. března 2020 a od té doby je naprostou většinou členských států implementován.

Tento zákaz by se neměl dotýkat následujících kategorií: 

 • státní příslušníci všech členských států EU a států přidružených k schengenskému prostoru za účelem návratu domů, jejich rodinní příslušníci a státní příslušníci třetích zemí s dlouhodobým pobytem v těch zemích;
 • osoby, které cestují ze závažného důvodu nebo potřeby, tj.
  • zdravotničtí pracovníci, zdravotničtí výzkumníci a odborníci v oblasti péče o seniory;
  • příhraniční pracovníci;
  • přepravní personál zapojený do přepravy zboží a další přepravní personál v nezbytném rozsahu;
  • diplomaté, pracovníci mezinárodních organizací, vojenský personál a pracovníci humanitární pomoci při výkonu jejich funkcí.

Dne 11. června 2020 Evropská komise doporučila členským státům schengenského prostoru a státům k němu přidruženým, aby do 15. června 2020 zrušily kontroly na vnitřních hranicích a aby do 30. června 2020 prodloužily dočasné omezení cest do EU, jež nejsou nezbytné. Od 1. července 2020 začaly členské státy postupně rušit cestovní omezení na vnějších hranicích pro rezidenty některých třetích zemí. Seznam těchto zemí, který vychází z kritérií a podmínek uvedených v doporučení přijatém Radou 30. června 2020., je každé dva týdny revidován a v případě potřeby aktualizován.

Zajištění ochranných pomůcek

V souvislosti s epidemií koronaviru a nedostatkem roušek a dalších ochranných pomůcek Evropská komise již 28. února 2020 zahájila s 26 členskými státy zrychlené společné zadávací řízení na nákup těchto ochranných prostředků (ochrana očí, těla, rukou a dýchacích cest). Dne 16. března 2020 Evropská komise oznámila, že spouští společnou zakázku na masky, ventilátory, rukavice a ochranné brýle. O den později byla spuštěna další společná zakázka na testovací sady. Dne 6. dubna 2020 Evropská komise informovala o podepsání rámcové dohody k dodávce ochranných pomůcek na ochranu očí a obličejových respirátorů. V první polovině května Evropská komise distribuovala první várku 1,5 milionu roušek a respirátorů 17 členským státům a Spojenému království.

Dne 19. března 2020 oznámil Evropský komisař pro krizové řízení zřízení skladu pro zdravotnické vybavení pod názvem rescEU na pomoc ČS v boji proti nemoci COVID-19. Využít jej mohou státy, kterým pro akutní potřeby chybí. Ve fondu budou mimo jiné plicní ventilátory a další vybavení pro jednotky intenzivní péče, ochranné pomůcky, vakcíny a léky či potřeby pro laboratoře. Distribuci vybavení zajišťuje středisko EU pro koordinaci odezvy na mimořádné události. Počáteční rozpočet EU na tyto zásoby činí 50 milionů eur. Skrze systém rescEU již bylo doručeno 330 tisíc respirátorů pro Itálii, Španělsko a Chorvatsko.

Aby byla zajištěna dostupnost ochranných pomůcek Evropanům, omezila také Evropská komise vývoz roušek a dalších zdravotnických potřeb mimo Evropskou unii, s výjimkou zemí západního Balkánu. Evropská komise dále pracuje na tom, aby byla zajištěna solidarita mezi členskými státy v zásobování zdravotnickými pomůckami tak, aby se tyto pomůcky dostaly k těm, kdo je opravdu potřebují, tedy například do českých nemocnic namísto do rukou spekulantů. Evropská komise také ve spolupráci s členskými státy a průmyslem dojednává zvýšení výrobních kapacit v EU, usnadnění dovozu a aktivaci alternativních způsobů výroby těchto výrobků.

Podpora inovativních řešení pro boj s koronavirem

Za účelem podpory inovativních řešení pro boj proti koronaviru vyhlásila Evropská komise a členské státy výzvu k účasti v celoevropském hackathonu #EUvsVirus s cílem propojit inovátory, partnery a kupující v celé Evropě a usnadnit spolupráci na vývoji inovativních řešení pro boj s COVID-19. Hackathon, který se uskutečnil ve dnech 24. - 26. 4. byl strukturován podle kategorií problémů, které vyžadují krátkodobá řešení ve vztahu ke zdraví, kontinuitě podnikání, práci a vzdělávání na dálku, sociální a politické soudržnosti a digitálnímu financování.Za vítěze evropského hackathonu  bylo 30. dubna 2020 vybráno 117 inovativních řešení na podporu obnovy po pandemii COVID-19. V soutěži uspělo i několik českých subjektů, firma CoroVent se umístila na druhém místě v kategorii „Ventilátory/respirátory“, česko-slovenský výukový projekt matika.in se umístil druhý v kategorii „Výzvy pro základní a střední školy“ a další česko-slovenský projekt „qesadila e-voting“ se umístil na třetím místě v kategorii „Ochrana občanů a demokracie“. Vítězové hackathonu budou vyzváni, aby se připojili k platformě Evropské rady pro inovace (EIC) ke COVID-19, což jim usnadní spojení s koncovými uživateli, jako jsou např. nemocnice, a rovněž poskytne přístup  k dalším možnostem financování z celé EU.

Dne 16. června 2020 Evropská komise představila strategii EU na urychlení vývoje, výroby a používání očkovacích látek proti COVID-19. Pomocí strategie chce Komise podpořit urychlení vývoje a dostupnosti bezpečných a účinných očkovacích látek v časovém horizontu 12 až 18 měsíců, ne-li dříve.

Repatriace občanů EU ze třetích zemí

Evropská komise vydala vodítka, jak postupovat při ochraně vnitřních hranic EU. Cílem těchto opatření je dosáhnout omezení pohybu lidí, které je nezbytné pro zpomalení šíření infekce koronavirem, a zároveň zachování pohybu zboží, který je podmínkou zásobování členských států klíčovými produkty, a je zásadní pro udržení ekonomiky v chodu.

Podle těchto vodítek by na zboží na jednotném trhu nemělo být ukládáno žádné omezení, není-li to řádně odůvodněno. Členské státy by měly určit prioritní pruhy pro nákladní dopravu, zejména pro zdravotnický materiál a zboží podléhající zkáze, převážně jídlo, a zvážit upuštění od stávajících víkendových zákazů nákladní dopravy.

Podpora zachování volného pohybu zboží

Evropská komise vydala vodítka, jak postupovat při ochraně vnitřních hranic EU. Cílem těchto opatření je dosáhnout omezení pohybu lidí, které je nezbytné pro zpomalení šíření infekce koronavirem, a zároveň zachování pohybu zboží, který je podmínkou zásobování členských států klíčovými produkty, a je zásadní pro udržení ekonomiky v chodu.

Podle těchto vodítek by na zboží na jednotném trhu nemělo být ukládáno žádné omezení, není-li to řádně odůvodněno. Členské státy by měly určit prioritní pruhy pro nákladní dopravu, zejména pro zdravotnický materiál a zboží podléhající zkáze, převážně jídlo, a zvážit upuštění od stávajících víkendových zákazů nákladní dopravy.

Opatření k ekonomickým dopadům pandemie koronaviru

Za účelem zmírnit ekonomické dopady pandemie koronaviru přichází Evropská unie s řadou opatření, která mají pomoci členským státům. V rámci tzv. Investiční iniciativy v reakci na koronavirus avizovala Komise mobilizaci až 1 bilionu korun (37 mld. EUR) ze strukturálních fondů pro celou EU. Peníze by měly být určeny pro zdravotnické systémy jednotlivých zemí, pro malé a střední podniky a oživení trhu práce a dalších citlivých částí ekonomiky.

Prostřednictvím iniciativy, která byla schválena Radou a Evropským parlamentem v rekordně krátkém čase, budou mobilizovány hotovostní rezervy v kohezní politice. Členské státy nebudou muset nevyužité předfinancování v rámci koheze vracet do rozpočtu EU, ale mohou je ponechat v národních rozpočtech. V rámci EU se jedná o částku téměř 8 miliard eur. České republice by byla v této souvislosti letos ponechána částka ve výši cca 300 milionů eur (přibližně 8,1 miliard korun).

V rámci iniciativy by měli být podpořeni zaměstnanci, kteří kvůli nynějším opatřením nebudou moci pracovat. Podpora by měla směřovat buď z Evropského sociálního fondu a z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, nebo prostřednictvím programů na rekvalifikaci. Pomoc nejpostiženějším státům bude moci být vyčleněna také z Fondu solidarity. Nyní je na členských státech, aby upravily své programy čerpání v reakci na schválené flexibility. Na pomoc členským státům dále Evropská komise navrhla zřídit nástroj solidarity s názvem SURE, který má ochránit pracovní místa a pracovníky postižené pandemií koronaviru tím, že poskytne členským státům finanční pomoc v podobě výhodných půjček od EU v celkové výši až 100 mld. eur.

Dalším opatřením je, že bankám bude umožněno poskytnout malým a středním podnikům, které se dostanou do potíží, likviditu. Z Evropského investičního fondu bude na záruky za úvěry vyčleněna 1 miliarda eur. Tato záruka by měla vést k financování malých a středních podniků a podniků se střední tržní kapitalizací v rozsahu zhruba 8 mld. eur.

Dne 23. dubna 2020 se vedoucí představitelé EU v zájmu podpory občanů, podniků a členských států EU při zotavování se z hospodářských dopadů pandemie koronaviru dohodli na vypracování Evropského plánu na podporu oživení. Dne 21. července 2020 se vedoucí představitelé EU dohodli na balíčku ozdravných opatření v hodnotě 750 miliard eur, který má EU pomoci překonat krizi způsobenou pandemií COVID-19. Celkem 390 miliard eur z balíčku bude členským státům rozděleno ve formě grantů a 360 miliard eur ve formě půjček. Kromě fondu na podporu oživení se lídři EU rovněž dohodli na dlouhodobém rozpočtu EU na období 2021–2027 ve výši 1074 miliard eur.

Monitorování situace a doporučení

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), které je agenturou EU, každý den zveřejňuje aktuální epidemiologické údaje o celosvětové situaci a posiluje tak připravenost zdravotnických systémů jednotlivých členských států.

Evropská komise také pravidelně svolává Výbor pro zdravotní bezpečnost, který jedná o ohniscích nemoci a o souvisejících opatřeních v oblasti připravenosti a reakce. Jedná se například o cestovní informace, lékařská protiopatření nebo laboratorní a diagnostické kapacity.

Dne 17. března 2020 Evropská komise vytvořila poradní skupinu složenou z epidemiologů a virologů z různých členských států EU, která vytváří doporučení ohledně kroků potřebných k boji s šířením koronaviru.

V polovině dubna 2020 Evropská komise vytvořila na svých stránkách sekci, kde vyvrací dezinformace a mýty o koronaviru a uvádí pravdivá a ověřená fakta. Zároveň Evropská komise úzce spolupracuje s online platformami, které vybízí k propagaci spolehlivých zdrojů a upozadění obsahu, který byl na základě ověření faktů označen za nepravdivý nebo zavádějící.

Doporučení pro studenty na Erasmu+

Evropská komise rozeslala oznámení na Národní agentury Erasmu a Evropského sboru solidarity s instrukcemi o postupu ohledně vyslaných studentů v zahraničí. Vysílající organizace by měly informovat svoje studenty o možnosti kontaktovat ambasády, či konzuláty svých zemí, zvážit případnou repatriaci a možnost dokončení výjezdů online.

V případě navýšení nákladů na mobilitu mají Národní agentury použít klauzuli „vyšší moci“ (force majeure) a postupovat dle „Guide for National Agencies“. V případě vyšší moci je možné uhradit i vícenáklady spojené s předčasným návratem. Národní agentury mohou také odsouhlasit prodloužení, či posunutí mobilit. Zároveň Evropská komise v oznámeních informuje Národní agentury o posunutí termínů aktuálních výzev pro oba programy.

Více informací

Stránka Evropské komise o opatřeních souvisejících s šířením koronaviru https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_cs

Otázky a odpovědi ke koordinované reakci EU na pandemii koronaviru https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/qanda_20_458

Přehled opatření v zemích EU proti šíření koronaviru https://www.euroskop.cz/8953/34626/clanek/prehled-opatreni-v-zemich-eu-proti-sireni-koronaviru/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie