Aktuálně

20. 3. 2023 13:55

12. Týden v EU (20. března - 27. března 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU

Rada pro zemědělství a rybářství dne 20. března v Bruselu

Na jednání Rady AGRIFISH dojde ze strany EK k představení balíku návrhů pro oblast rybářství. Konkrétně se jedná o sdělení EK o fungování společné rybářské politiky, zprávu o fungování společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury, akční plán na ochranu a obnovu mořských ekosystémů a sdělení EK o energetickém přechodu v oblasti rybolovu a akvakultury. Dalším bodem na pořadu jednání je aktuální situace na trhu se zemědělskými komoditami. Již tradičně proběhne také výměna názorů ohledně aktuálních obchodních otázek v oblasti zemědělství. V rámci bodu Různé budou ministři diskutovat právní rámec pro obnovu přírody, novou dohodu pro opylovače a zprávu reflexní skupiny pro vepřové maso. 

Rada pro zahraniční věci dne 20. března v Bruselu

Ministři na Radě pro zahraniční věci povedou nejprve již tradiční diskusi o vývoji ruské agrese vůči Ukrajině. Diskuse se bude věnovat všem aspektům konfliktu, včetně podpory země ze strany EU, odpovědnosti za zločiny včetně únosů ukrajinských dětí do Ruska, mírových iniciativ či globálních dopadů války a potravinové bezpečnosti. Druhým bodem na agendě bude situace v Tunisku, zejména s ohledem na prohlubující se politickou i ekonomickou krizi v zemi i migrační element. V druhé části jednání se k ministrům zahraničí připojí ministři obrany a budou společně diskutovat implementaci Strategického kompasu EU a vojenské aspekty podpory Ukrajiny včetně dodávek a společných nákupů munice. V rámci aktuálních otázek se ministři opětovně vrátí k situaci v Íránu, s očekáváným dalším zpřísněním lidskoprávních sankcí, a dialogu Bělehrad-Priština. Ministři by se též formou přijetí závěrů Rady měli vrátit k situaci v Afghánistánu. Na okraj zasedání proběhne řada akcí: Schumanovo bezpečnostní a obranné fórum, Evropské humanitární fórum či Rada spolupráce EU-Irák. 

Rada pro obecné záležitosti dne 21. března v Bruselu

Březnová Rada pro obecné záležitosti se bude věnovat přípravě nadcházející Evropské rady ve dnech 23. a 24. března 2023. Na programu je dále diskuze k dalším pěti zemím v rámci pravidelného dialogu k právnímu státu, v rámci které bude aktuální situaci prezentovat i ČR a zahájí tak druhý cyklus této debaty. Rada by také na základě nedávno dohodnutého Windsorského rámce měla schválit balíček návrhů ke vztahům EU-UK a na agendě je i tradiční, spíše formální, bod k evropskému semestru. Slovensko v rámci bodu různé otevře téma posílení boje proti dezinformacím a šíření škodlivého obsahu na sociálních sítích. Na okraji jednání se uskuteční oběd ministrů s ukrajinskou vicepremiérkou Olhou Stefanišynou zaměřený na ukrajinský proces reforem. 

Evropská rada a eurosummit ve dnech 23. a 24. března v Bruselu

Nadcházející zasedání Evropské rady (ER) proběhne v Bruselu ve dnech 23. a 24. března 2023. Tématy jednání ER budou I) Ukrajina, II) konkurenceschopnost, vnitřní trh a hospodářství, III) energetika a IV) různé (plnění únorových závěrů ER k migraci, vnější vztahy). V úvodu proběhne diskuse členů ER s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem. Na okraj je také plánované zasedání eurosummitu v rozšířeném formátu, kde lídři proberou aktuální hospodářské záležitosti i prohloubení kapitálové a bankovní unie a vydají k tomuto společné prohlášení.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I ve dnech 22. a 24. 3. 2023

Na Coreperu I proběhne příprava mandátu na trialog k návrhu nařízení o používání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě, k návrhu nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR) a k revizi směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie. Dále budou stanoveny vodítka pro další činnost u návrhu nařízení o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků. Coreper I se bude také zabývat analýzou finálního kompromisního textu revize směrnice o energetické účinnosti. V rámci přípravy Rady TTE (část energetika), která proběhne 28. března, Coreper I připraví politickou diskuzi o revizi uspořádání trhu s elektřinou, politickou dohodu k návrhu nařízení o koordinovaném snížení spotřeby plynu, obecný přístup k návrhu směrnice o vnitřním trhu s obnovitelnými plyny, zemním plynem a vodíkem, a obecný přístup k návrhu nařízení o vnitřním trhu s obnovitelnými plyny, zemním plynem a vodíkem. Coreper I bude taktéž schvalovat mandát pro jednání s EP o návrhu nařízení o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (Akt o datech).

Coreper II

Coreper II se tento týden s ohledem na zasedání Evropské rady nekoná.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


V týdnu od 20. – 24. 3. se uskuteční schůze výborů EP. K pravidelným jednáním zasednou rovněž politické frakce, které připraví nadcházející miniplenární zasedání (29. - 30. 3.).

Vybrané body schůzí výborů:

ITRE (20. 3.)

 • projednání pozměňovacích návrhů k Aktu o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek

ECON (20. – 21. 3.)

 • měnový dialog s prezidentkou Evropské centrální banky Ch. Lagarde (pondělí)
 • výměna názorů na úpadek banky Silicon Valley Bank a jeho důsledky pro finanční stabilitu v Evropě se zástupci EBA a Rady pro dohled ECB

TRAN (21. 3.)

 • balíček předpisů o bezpečnosti silničního provozu - prezentace a výměna názorů s Evropskou komisí
 • přijetí návrhu zprávy k iniciativě Nový rámec EU pro městskou mobilitu

AFET (22. 3.)

 • výměna názorů s vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepem Borrellem: Jeden rok od přijetí Strategického kompasu (společně s podvýborem SEDE)

ENVI (22. – 23. 3.)

 • strukturovaný dialog s komisařem V. Sinkevičiusem, a prezentace návrhu na dokládání ekologických tvrzení a výsledku jednání o smlouvě o zachování a udržitelném využívání biologické rozmanitosti moří v oblastech mimo jurisdikci jednotlivých států (BBNJ)
 • provádění a plnění cílů udržitelného rozvoje (společně s výborem DEVE)

LIBE (22. - 23. 3.)

 • vystoupení evropské nejvyšší žalobkyně L. Kövesi - výroční zpráva Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) za rok 2022 (společně s výborem CONT) diskuze o nejnovějším vývoji v oblasti soudnictví v Polsku v kontextu dodržování závazků právního státu

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Kolegium Komise zasedne ve středu 22. 3. v Bruselu. Na programu kolegia figuruje:

Balíček pro spotřebitele

 • Doložení environmentálních tvrzení /Sinkevičius a Timmermans/
 • Udržitelná spotřeba zboží – podpora oprav a opětovného použití (právo na opravu) /Reynders a Jourová/

4. Týden v EU (24. – 31. ledna 2022) Výbor pro EU na vládní úrovni


324. jednání VV-EU dne 22. března 2023

Ke schválení:

1. Mandát na zasedání Evropské rady a eurosummitu ve dnech 23. a 24. března 2023 v Bruselu

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022)  Evropské výbory PČR


Ve středu 22. 3. zasedne Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR.

Výbor projedná následující body:

 • Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 23. – 24. března 2023 – uvede zástupce ÚV
 • Návrh směrnice Rady o normách pro orgány pro rovné zacházení v oblasti rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, rovného zacházení s osobami v oblasti zaměstnání a povolání bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci, rovného zacházení se ženami a muži v otázkách sociálního zabezpečení a v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování a o zrušení článku 13 směrnice 2000/43 ES a článku 12 směrnice 2004/113/ES
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách pro orgány pro rovné zacházení v oblasti rovného zacházení se ženami a muži a rovných příležitostí pro ženy a muže v otázkách zaměstnání a povolání a o zrušení článku 20 směrnice 2006/54/ES a článku 11 směrnice 2010/41/EU
 • Návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání rozhodnutí a přijímání veřejných listin ve věcech rodičovství a o vytvoření evropského osvědčení o rodičovství
 • Sdělení Komise Průmyslový plán Zelené dohody pro věk s nulovými čistými emisemi

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie