Aktuálně

27. 3. 2023 18:42

13. Týden v EU (27. března – 3. dubna 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku - část energetika dne 28. března v Bruselu

Na programu jednání Rady TTE ve formaci pro energetiku je především schváleni obecného přístupu Rady k tzv. plynárenskému balíčku – směrnice a nařízení o společných pravidlech pro vnitřní trh s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem a politická rozprava k návrhu revize uspořádání trhu s elektřinou, kterou EK vydala 14. března 2023. V nelegislativní části dále EK představí prodloužení platnosti mimořádného nařízení Rady ke koordinovanému snížení poptávky po plynu. Následovat bude pracovní oběd ministrů za přítomnosti ukrajinského ministra energetiky Galushchenka a seznámí ministry s aktuální situací na Ukrajině. V části Různé bude EK informovat o připravenosti na zimu 2023/2024, Dánsko představí non-paper k plnění cílů nařízení o ochraně přírody a rapidnímu rozvoji obnovitelných zdrojů energie a Řecko ve svém non-paperu představí návrh na zřízení "evropského síťového nástroje", jehož cílem bude zvýšit investice EU do evropských sítí.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 29. března

Na programu jednání Coreperu I je informace SE PRES o výsledku trialogu k návrhu nařízení o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků, návrhu nařízení o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu, návrhu nařízení o používání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě a návrhu nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Dále proběhne příprava mandátu na trialog k návrhu nařízení, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů a analýza finálního kompromisu k návrhu revize směrnice o energetické účinnosti.

Coreper II dne 29. března

Na jednání Coreperu II proběhne follow-up ze zasedání Rady pro zahraniční věci dne 20. března, ze zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 21. března a ze zasedání Evropské rady ve dnech 23. a 24. března. Dále se SE PRES ohlédne za březnovým plenárním zasedáním EP ve dnech 13.–16. března ve Štrasburku a podá také informaci o výsledku trialogu o návrhu nařízení o nástroji proti ekonomickému nátlaku a návrhu nařízení o Agentuře EU pro drogy. Velvyslanci budou vést také orientační debatu k summitu EU–CELAC ve dnech 17. a 18. července a summitu EU – Jižní Korea dne 22. května v Soulu. SE PRES podá rovněž informaci o aktuálním stavu ohledně dohody o posíleném partnerství a spolupráci EU–Kyrgyzstán.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Miniplenární zasedání a jednání výborů EP

Poslanci EP se sejdou na pravidelných schůzích parlamentních výborů. V Bruselu se rovněž uskuteční miniplenární zasedání EP, které proběhne ve dnech 29. a 30. března. Poslanci povedou rozpravu o výsledcích Evropské rady ve dnech 23.–24. 3., dále budou debatovat a následně hlasovat o nové legislativě o transparentnosti odměňování na podporu rovného odměňování žen a mužů (tzv. Pay Transparency Directive) a o bezpečnosti výrobků prodávaných online v EU.

Hlavní body agendy výborů:

ECON (27.–28. 3.)

 • veřejné slyšení o trzích s energetickými deriváty, výzvách v oblasti dohledu nad integritou trhu a rizicích pro finanční stabilitu
 • projednávání návrhu zprávy - změna nařízení (EU) č. 260/2012 a (EU) 2021/1230, pokud jde o okamžité bezhotovostní převody v eurech
 • hlasování o zahájení interinstitucionálních jednání - předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu

IMCO (27.–28. 3.)

 • strukturovaný dialog s M. Vestagerovou, výkonnou místopředsedkyní EK
 • výměna názorů s Komisí - bezpečnost uživatelů na velkých platformách
 • projednávání pozměňovacích návrhů - Evropský prostor pro zdravotní data
 • výměna názorů o směrnici o společných nabíječkách - vývoj nových technologií a jejich účinky na spotřebitele

LIBE (28. 3.)

 • hlasování o zahájení interinstitucionálních jednání - předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu
 • hlasování o zahájení interinstitucionálních jednání - zřízení orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a změna nařízení (EU) č. 1093/2010, 1094/2010, 1095/2010

FISC (28. 3.)

 • veřejné slyšení - Případové studie vnitrostátních daňových politik členských států - Německo: provedené vnitrostátní daňové reformy a boj proti agresivním daňovým modelům
 • výměna názorů, které se zúčastní evropská nejvyšší žalobkyně L. Kövesiová z Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), na téma „Zlepšení dostupných nástrojů v boji proti podvodům v oblasti DPH“

AFET (30. 3.)

 • výměna názorů s D. O’Sullivanem, zvláštním mezinárodním vyslancem pro provádění sankcí EU, o dopadu chování třetích zemí na účinnost sankčních režimů EU vůči Rusku

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia Komise, 29. března

 • Na programu kolegia figuruje: směrnice o dalším rozšíření a modernizaci využívání digitálních nástrojů a procesů v právu obchodních společností a farmaceutický balíček (Revize farmaceutické legislativy, Revize právních předpisů EU týkajících se léčivých přípravků pro děti a vzácných onemocnění, doporučení Rady o zintenzivnění opatření EU v boji proti antimikrobiální rezistenci v rámci jednotného přístupu k ochraně zdraví).

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022)  Evropské výbory PČR


Jednání Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR, 29. března

Výbor projedná následující body:

 • Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 23.–24. března 2023
 • Návrh nařízení o obalech a obalových odpadech
 • Změna směrnice 2006/112/ES, pokud jde o pravidla DPH pro digitální věk
 • Změna nařízení Rady č. 904/2010, pokud jde o ujednání o správní spolupráci v oblasti DPH potřebná pro digitální věk
 • Změna prováděcího nařízení č. 282/2011, pokud jde o požadavky na informace u některých režimů DPH

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie