Aktuálně

7. 6. 2022 14:58

23. Týden v EU (6. června – 13. června 2022)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve dnech 9. a 10. června v Lucemburku

V první den, zaměřený na vnitřní trh a průmysl, proběhne politická diskuze a zpráva o pokroku k legislativnímu návrhu o čipech a politická debata k posílení odolnosti evropských strategických průmyslových ekosystémů, schválení obecného přístupu k směrnici o spotřebitelských úvěrech. V rámci bodu Různé český ministr představí pracovní program nastupujícího předsednictví a FR PRES bude informovat o směrnici o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci. Během oběda se bude diskutovat o udržitelnosti na vnitřním trhu. Delegaci ČR pro tuto část jednání povede ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Druhý den, na jednání výzkumné části Rady COMPET budou ministři schvalovat závěry Rady k evropským výzkumným misím, závěry Rady k hodnotám a zásadám mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a inovací a závěry Rady k hodnocení výzkumu a provádění otevřené vědy. Následovat bude politická diskuse k tématu podpory mladých výzkumných pracovníků v době krize. Taktéž bude FR informovat o akcích, které byly zorganizovány během FR PRES, EK poskytne informace ohledně aktuálního stavu implementace nového systému řízení Evropského výzkumného prostoru a na závěr jednání bude delegace ČR prezentovat pracovní program CZ PRES. Následovat bude pracovní oběd ministrů pro výzkum k tématu Evropského inovačního prostoru. Delegaci ČR pro tuto část jednání povede ministr školství Petr Gazdík.

Na programu jednání ministrů odpovědných za oblast vesmíru bude přijetí závěrů Rady o programu Copernicus do roku 2035 a závěrů Rady o přístupu EU k řízení kosmického provozu. Politická rozprava bude na téma „Odolnost a konkurenceschopnost Kosmického programu Unie“. Na závěr jednání ČR představí program CZ PRES v oblasti vesmíru. Delegaci povede ministr dopravy Martin Kupka.

Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 9. a 10. června v Lucemburku

Delegaci ČR pro první den jednání povede ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Na programu je přijetí obecného přístupu ke dvěma předpisům justičního digitálního balíčku (Nařízení o elektronické výměně informací v případech přeshraničního terorismu a Nařízení o platformě pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů), částečný obecný přístup bude přijat ke Směrnici o trestněprávní ochraně životního prostředí (ten nepodpoří PL a HU, nicméně se jedná o dobrý předpoklad pro CZ PRES, které plánuje k tomuto předpisu dosažení obecného přístupu v prosinci). Dále je na programu jednání přijetí zprávy o pokroku ve vztahu k průběhu trialogů k balíčku o elektronických důkazech a zpráva o pokroku v jednání ohledně Přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Schváleny budou také Závěry Rady ke Strategii EU k právům dítěte.

Ministři se během zasedání Rady JHA zúčastní akce v budově Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO, který má sídlo přímo v Lucemburku) při příležitosti prvního výročí zahájení jeho operativní činnosti. V průběhu oběda ministrů proběhne diskuze na téma ochrany osobních údajů (v kontextu jednání s USA). V odpolední části jednání pak proběhne diskuze o boji proti beztrestnosti na Ukrajině. V rámci bodu Různé bude podána informace o vodítkách pro extradice či informace o ministerském zasedání EU–USA v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Na závěr budou prezentovány priority CZ PRES.

Druhý den zasednou ministři vnitra. Program bude zahájen jednáním tzv. Schengenské rady, během níž  by měla být představena zpráva Evropské komise o fungování Schengenu. Francouzské předsednictví usiluje o dosažení obecného přístupu u řady návrhů ze „schengenského balíčku“ představeného v prosinci 2021. Jedná se o návrh směrnice o výměně informací, revizi Schengenského hraničního kodexu a  nařízení k Prum II. Na program je zařazeno téma Ukrajiny, zejména deseti bodový plán na zvládání  uprchlické vlny vypracovaný Evropskou komisí a diskuze nad první fází gradualistického přístupu v souvislosti s Paktem o migraci a azylu. Během oběda by ministři měli zahájit diskuzi o budoucím směřování agentury Frontex. Ministři budou informováni o posílené spolupráci mezi příslušnými orgány odpovědnými za boj proti terorismu. Česká republika poprvé představí své priority v oblasti justice a vnitřních věcí.

Zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obchodu ve dnech 12. až 15. června v Ženevě

Rada ministrů obchodu se tradičně schází na okraj zasedání 12. ministerské konference WTO, která se letos uskuteční po dvou odkladech způsobených pandemií koronaviru. Plánována jsou dvě zasedání, a to dne 12. června, kdy budou přijaty závěry Rady na začátku 12. ministerské konference WTO a také rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem EU zaujat v rámci 12. ministerské konference (jedná se v podstatě o mandát). Podruhé zasedne Rada dne 15. června v den ukončení konference a přijme závěry Rady na konec 12. ministerské konference WTO, které zrekapitulují dosažené výsledky a krátce by také měly být předsraveny priority CZ PRES. Kromě těchto dvou zasedání je možné svolání zasedání Rady ad hoc, a to kdykoliv na základě konkrétního vývoje negociací přímo v Ženěvě.

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 13. června v Lucemburku

Na programu Rady je prezentace Komise ke Sdělení o aktuálním stavu provádění společné rybářské politiky a konzultacích k rybolovným právům pro rok 2023 a ke Zprávě o uplatňování hygienických a environmentálních norem EU u dovážených zemědělských a zemědělsko-potravinářských produktů. Členské státy si vymění informace o situaci na zemědělských trzích. FR PRES bude prezentovat správu o pokroku k zeměpisným označením a souhrn práce vedoucích veterinárních služeb ohledně dobrých životních podmínek zvířat

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I ve dne 8. června

Na programu výboru Coreper I je příprava zasedání Rady pro zemědělství a rybářství, která se uskuteční dne 13. června. Velvyslanci také budou diskutovat o agendách jednání Rady TTE ve formátu ministrů pro energetiku, která proběhne 27. června, a Rady pro životní prostředí, která proběhne 28. června. FR PRES bude informovat o výsledcích trialogů k revizi směrnice o energetické účinnosti, návrhu směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčích rad, k návrhu směrnice o přiměřených minimálních mzdách a návrhu směrnice k jednotné nabíječce. Diskutovat se také bude o návrhu nařízení o dovozu a vývozu komodit a produktů spojených s odlesňováním.

Coreper II ve dnech 8. června

Výbor Coreper II má na programu přípravu zasedání Rady pro obecné záležitosti, která se uskuteční dne 21. června, Rady pro justici a vnitro, která proběhne ve dnech 9. a 10. června, Rady FAC ve formátu ministrů pro obchod, které proběhne ve dnech 12.–15. června, a Rady pro hospodářské a finanční věci, která se uskuteční dne 17. června. Proběhne follow-up zasedání Rady pro obecné záležitosti ve formátu ministrů pro kohezi, které proběhlo dne 2. června, a Rady FAC ve formátu ministrů pro obchod, které proběhlo dne 3. června. Velvyslanci budou diskutovat o vytvoření nové pracovní skupiny pro obranný průmysl, o nařízení ío Digitálním covid certifikátu EU a nařízení o trzích s kryptoaktivy. Rovněž proběhne oběd velvyslanců na téma rozpočtových aspektů balíčku Fit for 55.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Plenární zasedání EP 6.–10. června 2022

Poslanci EP se sejdou na plenárním zasedání EP ve Štrasburku. Mezi hlavní body agendy patří:

 • Rozprava s Komisí na téma snížení používání pesticidů a posílení ochrany spotřebitele (PO 6. 6.)
 • Rozprava a následné hlasování o postoji Parlamentu k osmi návrhům, které jsou součástí balíčku Fit for 55 (ÚT 7. 6. – rozprava, ST 8. 6. - hlasování)
 • Prohlášení Rady a Komise o právním státu a problematice potenciálního schválení polského národního plánu obnovy (RRF) (ÚT 7. 6.)
 • Plenární rozprava o výsledcích mimořádného zasedání Evropské rady ve dnech 30. – 31. 5. (ST. 8. 6.)
 • Formální vystoupení předsedy ukrajinské Nejvyšší rady Ruslana Stefančuka (ST. 8. 6.)
 • Debata o právu podnětu Parlamentu (ST. 8. 6.)
 • Rozprava a hlasování o návrhu usnesení týkající se potenciální změny Smluv s ohledem na výstupy Konference o budoucnosti Evropy (COFE) (ČT 9. 6.)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 7. června 2022

Kolegium Komise na úterním zasedání projedná:

 • Návrh rozpočtu na rok 2023
 • Výroční zprávu o řízení a výkonnosti rozpočtu EU za rok 2021

PT RHSD pro EU


Jednání PT RHSD pro EU dne 10. června 2022

I/ K projednání

 • Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 23. a 24. června 2022 v Bruselu

II/ Pro informaci

 • Průběh a výsledky mimořádného jednání Evropské rady ve dnech 30. a 31. května v Bruselu
 • Příprava České republiky na předsednictví v Radě EU
 • Jarní balíček dokumentů k evropskému semestru 2022
 • Národní konvent o EU
 1. Doporučení z kulatého stolu konaného dne 29. dubna 2022 na téma „Vztahy s indopacifickou oblastí z pohledu ČR"
 2. Doporučení z kulatého stolu konaného dne 20. května 2022 na téma „Obchodní politika v kontextu čipové krize a Global Gateway“
 • Aktuální dění v otázce implementace výstupové dohody a dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a UK
 • Konference o budoucnosti Evropy

III/ Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie