Aktuálně

13. 6. 2022 15:02

24. Týden v EU (13. června – 20. června 2022)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obchodu ve dnech 12. až 15. června 2022 v Ženevě

Rada ministrů obchodu se tradičně schází na okraj zasedání 12. ministerské konference WTO, která se letos uskuteční po dvou odkladech způsobených pandemií koronaviru. Plánována jsou dvě zasedání, a to dne 12. června, kdy budou přijaty závěry Rady na začátku 12. ministerské konference WTO a také rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem EU zaujat v rámci 12. ministerské konference (jedná se v podstatě o mandát). Podruhé zasedne Rada dne 15. června v den ukončení konference a přijme závěry Rady na konec 12. ministerské konference WTO, které zrekapitulují dosažené výsledky a krátce by také měly být představeny priority CZ PRES. Kromě těchto dvou zasedání je možné svolání zasedání Rady ad hoc, a to kdykoliv na základě konkrétního vývoje negociací přímo v Ženevě.

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 13. června v Lucemburku

Na programu je prezentace Komise ke Sdělení o aktuálním stavu provádění společné rybářské politiky a konzultacích k rybolovným právům pro rok 2023 a ke Zprávě o uplatňování hygienických a environmentálních norem EU u dovážených zemědělských a zemědělsko-potravinářských produktů. Členské státy si vymění informace o situaci na zemědělských trzích. FR PRES bude prezentovat zprávu o pokroku k zeměpisným označením a souhrn práce vedoucích veterinárních služeb ohledně dobrých životních podmínek zvířat.

Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví  ochranu spotřebitele (část zdraví) dne 14. června 2022 v Lucemburku

V rámci jednání ministrů zdravotnictví se uskuteční dvě diskuze. První se zaměří na téma digitalizace zdravotnictví, konkrétně na nedávno uveřejněné nařízení k Evropskému prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví (EHDS), a druhá bude reflektovat potřebu revize strategie EU v oblasti globálního zdraví. V rámci bodu Různé představí PRES informace k současně projednávané legislativě – nařízení k vážným přeshraničním zdravotním hrozbám, dále bude EK informovat o implementaci nařízení o zdravotnických prostředcích a HTA, o sanitární a humanitární situaci v souvislosti s krizí na Ukrajině a rovněž o vznikajících zdravotních hrozbách v podobě nárůstu počtu případů hepatitidy a neštovic. Závěrem představí ČR program svého předsednictví. Na program Rady bude zařazen i společný oběd ministrů, jehož tématem bude nadbytek očkovacích látek proti covid-19.

Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví  ochranu spotřebitele (část zaměstnanost a sociální politika) dne 16. června 2022 v Lucemburku

Ministři projednají zprávy o pokroku u návrhu směrnice o zlepšení pracovních podmínek pracovníků on-line platforem a u návrhu směrnice o rovném zacházení. Dále by měla Rada schválit dva návrhy doporučení Rady - první k individuálním vzdělávacím účtům a druhé o spravedlivých přechodech ke klimatické neutralitě. Dále bude podána informace o stavu projednávání legislativních návrhů - směrnice o minimální mzdě, směrnice o transparentním odměňování a směrnice o vyrovnaném zastoupení žen a mužů v řídících orgánech obchodních společností kotovaných na burze. V rámci jarní fáze Evropského semestru by měla Rada schválit doporučení pro jednotlivé ČS k národním programům reforem 2022 a stanovisko výborů EMCO a SPC k Evropskému semestru 2022. Radě bude rovněž předloženo stanovisko výborů EMCO a SPC k iniciativě BE a ES na zavedení procedury sociálních nerovnováh (SIP). Politická debata na Radě bude věnována tématu integrace osob se zdravotním postižením do trhu práce. Závěr Rady bude věnován prezentaci delegace ČR o programu a prioritách nastupujícího předsednictví.

Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 17. června 2022 v Lucemburku

Ministři financí si na pracovní snídaní vymění názory na aktuální hospodářskou a finanční situaci v EU, dopady války na Ukrajině a možnosti, jak může EU Ukrajině pomoci. Budou také informováni o výsledcích jednání ministrů financí zemí eurozóny, jež se koná den před zasedáním Rady ECOFIN. V legislativní části by měla proběhnout debata k rozhodnutí o vlastních zdrojích (ORD). Rada bude usilovat o to, aby se dohodla na svém postoji ke směrnici druhého pilíře, kterou se do práva EU transponuje celosvětová dohoda dosažená v rámci OECD Inclusive Framework. Ta říká, že nadnárodní korporace by neměly platit nikde na světě nižší než 15% daň.

V rámci nelegislativních bodů ministři projednají konvergenční zprávu Chorvatska a přijmou doporučení členských států eurozóny Radě ohledně přijetí eura ze strany Chorvatska k 1. lednu 2023. Schválí také dopis předsednictví Rady Evropské radě k otázce rozšíření eurozóny. V rámci bodu oživení a odolnost ministři schválí prováděcí rozhodnutí Rady (CID) k plánu pro oživení a odolnost Polska. Rada následně projedná  evropský semestr 2022 a schválí doporučení pro jednotlivé země.

Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 20. června 2022 v Lucemburku

Ministři zahraničních věcí budou diskutovat nejprve o Africkém rohu, přičemž se zaměří především na vnitřní konflikt v Etiopii, jenž má negativní dopad na celý širší region. Pozornost v této souvislosti budou věnovat také Somálsku, kde byl po více než roční politické krizi zvolen nový prezident. Dalším tématem bude Egypt. Debata se zaměří na vztahy mezi EU a Egyptem a naváže na jednání Rady přidružení EU-Egypt, která se uskuteční předchozí den, 19. června. Na formální diskuzní bod pak během oběda naváže neformální výměna názorů s egyptským ministrem zahraničí, která se soustředí na klimatickou diplomacii v kontextu přípravy konference COP 27. Posledním bodem bude ruská agrese na Ukrajině. V centru diskuze bude představení akčního plánu ke geopolitickým dopadům ruské agrese. Zároveň se bude projednávat aktuální vojenská situace a další kroky EU v podpoře Ukrajiny a opatřeních proti Rusku. Jednání bude zaměřeno také na otázku potravinové bezpečnosti. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I ve dnech 15.  a 17. června

Na programu bude příprava zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (část zaměstnanost a sociální politika) dne 16. června 2022; příprava zasedání Rady pro životní prostředí dne 28. června 2022; příprava zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (část energetika) dne 27. června 2022. Bude přijata analýza finálního kompromisního textu k návrhu směrnice o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii a k návrhu směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních. Proběhne příprava neformálního trialogu k návrhu směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti (CSRD); návrhu nařízení, kterým se mění přílohy IV a v nařízení (EU) 2019/2021 o persistentních organických znečišťujících látkách (POPS); návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, nařízení Rady (ES) č. 768/2005, nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1139, pokud jde o kontrolu rybolovu. Bude schválen dopis Rady jako odpověď na žádost o interní přezkum nařízení Rady (EU) 2022/109 ze dne 27. ledna 2022, kterým se na rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Unie a pro rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo EU, podaný nevládní organizací Clientearth.

Coreper II dne 15. června

Na programu CRP II bude příprava zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 21. června 2022, příprava Rady pro zahraniční věci dne 20. června 2022, příprava Rady pro hospodářské a finanční věci dne 17. června 2022 a stanovení předběžné agendy Rady pro hospodářské a finanční věci dne 12. července 2022. Dále velvyslanci proberou follow-up Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 9. a 10. června 2022. Diskuze proběhne k přípravě zasedání představitelů EU se zeměmi západního Balkánu dne 23. června 2022. Předsednictví bude v návaznosti na závěry květnové ER informovat o práci na obranném průmyslu. Na programu CRP II bude příprava neformálního trialogu k nařízení týkajícího se odolnosti kritických subjektů a informace o výsledku neformálního trialogu k nařízení o digitálním covid certifikátu EU; nařízení o evropských zelených dluhopisech; nařízení o regulací trhů kryptoaktiv (MiCA). Velvyslanci budou informováni o vztazích s Evropským parlamentem za červen 2022. Na programu smíšeného výboru bude nařízení o digitálním covid certifikátu EU.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Zasedání výborů a politických skupin EP 13. – 19. června

Poslanci EP se sejdou na pravidelných schůzích parlamentních výborů. Nad rámec výborů se v Bruselu sejdou také politické skupiny, které se budou připravovat na nadcházející miniplenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 22. – 23. 6.

Konference předsedů EP ve dnech 15. – 16. června v Praze

Tématem setkání bude nadcházející CZ PRES. Lídři EP se setkají s premiérem P. Fialou, předsedkyní Poslanecké sněmovny M. Pekarovou Adamovou či předsedou Senátu M. Vystrčilem.

 

Výběr výborů EP:

 • ENVI (13. 6.): koordinátoři politických skupin budou ve výboru ENVI diskutovat o tom, jak pokročit v případě tří odložených návrhů balíčku Fit For 55
 • AGRI (13. 6.): prezentace Komise (DG AGRI) o provádění SZP v letech 2014–2021
 • AGRI (13. 6.): diskuze s náměstkem ukrajinského ministra pro agrární politiku a potraviny Markianem Dmytrasevychem o dopadu války na produkci a bezpečnost potravin
 • ENVI + ECON (14. 6.): hlasování o námitce proti návrhu Komise klasifikovat za určitých podmínek konkrétní investice do plynu a jaderné energie jako přechodné činnosti přispívající ke zmírnění změny klimatu (tzv. taxonomie)
 • AFET (14. 6.): hlasování o zprávě Komise týkající se pokroku Bosny a Hercegoviny, Kosova a Srbska na cestě k členství v EU
 • TRAN (15. 6.): prezentace Komise o tzv. „Solidarity Lanes“ v kontextu usnadnění exportu na Ukrajinu
 • IMCO (16. 6.): výměna názorů o dopadu ruské agrese a reakce Evropské unie v oblasti cel


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 17. června

 • Kolegium Komise na pátečním zasedání projedná Sdělení o dalších krocích po ukončení Konference o budoucnosti Evropy

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022) Evropské výbory PČR


Schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR dne 14. června

Výbor na úterní schůzi projedná:

 • Aktuální stav příprav předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022
 • Zprávu o vývoji Evropské unie v roce 2021
 • Návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2022 Financování nákladů na přijetí osob prchajících z Ukrajiny
 • Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí na léta 2023-2025 a Konvergenční program České republiky (duben 2022)
 • Informaci vlády ČR o výsledcích mimořádného jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 30. - 31. května 2022
 • Informaci vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 23. – 24. června 2022
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zajištění potravinového zabezpečení a posílení odolnosti potravinových systémů
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a zrušení nařízení (ES) č. 1005/2009
 •  
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob, které 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie