Aktuálně

14. 6. 2021 14:17

24. Týden v EU (14. – 20. června 2021)

24. Týden v EU (14. – 20. června 2021) Rada EU


Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ve dnech 14. a 15. června 2021

Zasedání Rady se uskuteční v Lucemburku. V části zaměstnanost a sociální politika budou Radě předloženy zprávy o pokroku k návrhu směrnice o přiměřených minimálních mzdách v EU, návrhu směrnice o závazných opatřeních pro transparentnost mezd a návrhu směrnice o rovném zacházení. Dále proběhnou politické debaty na témata zmíněných přiměřených minimálních mezd, další kroky Rady EPSCO v návaznosti na summit v Portu a nové výzvy sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. Také bude projednán balíček k Evropskému semestru. V rámci jednání budou přijaty doporučení Rady k záruce pro děti, závěry Rady k teleworkingu, závěry Rady k socio-ekonomickým dopadům covid-19 na genderovou rovnost a závěry Rady ke Strategii práv osob se zdravotním postižením. V části zdraví proběhne politická diskuse ministrů na téma aktuální situace související s onemocněním covid-19. Dále by měl být schválen obecný přístup Rady k návrhu nařízení o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) v krizové připravenosti a řízení léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a předloženy zprávy o pokroku k návrhu nařízení k vážným přeshraničním zdravotním hrozbám a návrh revize nařízení č. 851/2004 ustanovující Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). V rámci jednání Rady budou také přijaty závěry Rady o podpoře udržitelného, spravedlivého a univerzálního přístupu k léčivým přípravkům a zdravotnickým prostředkům.

Neformální videokonference ministrů zodpovědných za rozvoj 14. června 2021

Jedná se o náhradu odložené neformální konference ministrů pro rozvoj z 25. května. Hlavními tématy jsou středněpříjmové země a lidský rozvoj. Jako součást diskuse o lidském rozvoji proběhne i diskuse o vakcínách proti covidu-19 na základě non paperu „EU Global Vaccine Action“. Kromě závěrů k těmto tématům budou přijaty také závěry Rady k evropské finanční architektuře pro rozvoj (EFAD) a dále závěry Rady k cílům rozvojové pomoci EU. V bodě různé bude na žádost FI projednán bod ke školním stravovacím programům (Importance of School Meal Programs).

Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybolovu 15. června 2021

Hlavním tématem jednání bude debata na téma potravinové systémy, inovace a řízení přírodních zdrojů v kontextu revize společné zemědělské politiky po roce 2020, poté bude následovat neformální program.

Zasedání Euroskupiny dne 17. června 2021 a Rady pro hospodářské a finanční věci dne 18. června 2021

Ministři se prezenčně sejdou v Lucemburku. V rámci legislativních bodů  PT PRES zařadilo na agendu daňové body týkající se DPH. U bodů Sazby DPH povede PRES politickou debatu ve dvou oblastech: systém sazeb DPH (možnost zrušit sníženou sazbu) ve vztahu k ekologickým cílům a to s účinnosti od roku 2035 a možnost zpřístupnit některé derogace jednotlivých ČS pro všechny. Druhá politická daňová debata bude na téma dalšího postupu ve věci směrnice týkající se osvobození od DPH pro dovoz a jiné transakce Unie ve veřejném zájmu. Předsednictví předloží pravidelnou zprávu o pokroku v posilování bankovní unie. V rámci nelegislativních bodů ministři budou informováni o stavu provádění nástroje RFF a mohou případně diskutovat zejména o současném posuzování NPO. Ministři přijmou Doporučení v rámci postupu při nadměrném schodku v případě Rumunska. Ministři financí by měli potvrdit letošní doporučení Rady pro jednotlivé ČS v rámci evropského semestru. Přijmou také závěry ke Zprávě o stárnutí populace 2021 (Ageing Report) zabývající se rozpočtovými dopady stárnutí, kterou Evropská komise (EK) publikovala 7. 5. Ministři schválí společnou pozici EU na další zasedání ministrů financí
a guvernérů centrálních bank skupiny G20. Francouzská delegace požádala o zařazení bodu k přezkumu směrnice Solvency II jako AOB.

Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 21. června 2021

Ministři se prezenčně sejdou v Lucemburku. Nejprve proběhne výměna názorů k situaci v Bělorusku a stavu implementace závěrů Evropské rady k tomuto tématu včetně zavádění další sady sankcí vůči tamnímu režimu. Následně budou ministři diskutovat o Latinské Americe s důrazem na dopady pandemie covid-19 a na budoucí perspektivu vztahů EU s tímto regionem. Třetím diskuzním bodem bude Irák, během nějž se ministři zaměří především na nadcházející parlamentní volby, které v zemi proběhnou v říjnu, a na případné vyslání volební pozorovatelské mise. Diskuze se také bude týkat migrace či problematiky praní špinavých peněz. Následně proběhne pracovní oběd s iráckým ministrem zahraničí.

 

24. Týden v EU (14. – 20. června 2021) Coreper


Coreper I

CRP I proběhne dne 16. června 2021

Na programu je příprava mandátu Rady na trialog k návrhu nařízení EP a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii, informace PRES o výsledku trialogu k návrhu směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, příprava mandátu Rady pro trialog k revizi Aarhuského nařízení,   příprava mandátu na trialog k návrhu nařízení EP a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU. CRP se bude také věnovat přípravě Rady pro zemědělství a rybářství ve dnech 28. a 29. června v Lucemburku. PRES také předloží  ke schválení revidovaný mandát pro jednání s EP ohledně víceletého plánu řízení populace tuňáka obecného.

Coreper II

CRP II proběhne ve dnech 14. a 16. června 2021

Na jednání 14. června je na programu summit EU – Kanada dne 14. června 2021 v Bruselu, summit EU – USA dne 15. června v Bruselu, výměna názorů k zabezpečenému videokonferenčnímu řešení pro Evropskou radu a Radu, příprava zasedání Rady pro obecné záležitosti 22. června 2021 a Rady pro hospodářské a finanční záležitosti dne 18. června 2021. Dne 16. června je na programu oběd velvyslanců CRP II s prezidentem EIB Wernerem Hoyerem, příprava závěrů Evropské rady konané ve dnech 24. – 25. června 2021, vztahy s EP, follow-up neformální videokonference ministrů pro rozvoj dne 14. června 2021, příprava zasedání Rady pro zahraniční věci dne 21. června 2021, představení agendy dalšího zasedání této Rady dne 12. července 2021, představení agendy Rady pro ekonomické a finanční záležitosti dne 13. července 2021 a přístupová jednání s Republikou Makedonie a Albánskou republikou. Jako možný bod je zařazena příloha I doporučení Rady 2020/912 z 30. června 2020 o dočasných restrikcích na zbytné cesty do EU a možném zrušení těchto opatření.

 

24. Týden v EU (14. – 20. června 2021) Evropský parlament


Výborový týden 14. – 18. června

Na programu EP jsou schůze parlamentních výborů: ENVI (14. 6.) – hlasování o návrhu zprávy ke všeobecnému akčnímu programu EU pro životní prostředí do roku 2030, projednání návrhu zprávy EP ke strategii EU na snížení emisí methanu; AFET (14. 6.) – hlasování o usnesení EP ke globálnímu režimu sankcí EU v oblasti lidských práv („Magnitského zákon EU“); INTA (16. 6.) – hlasování o zprávách z vlastní iniciativy EP k nové strategii EU - Čína a budoucnosti vztahů mezi EU a USA; BUDG/ECON (14. 6.) – výměna názorů s komisařkou pro soudržnost a reformy E. Ferreirou o implementaci nástroje pro technickou podporu (TSI); BUDG/CONT (15. 6.) – rozprava o možnosti vypracování vodítek k aplikaci všeobecného režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu EU; CONT (15. 6.) – rozprava o výroční zprávě OLAF a aktivitách na ochranu rozpočtu EU za rok 2020; EMPL (14. – 15. 6.) – hlasování o zprávě k sociálním dopadům pandemie covid-19 v EU, výměna názorů k zavedení evropského čísla sociálního zabezpečení s osobním pracovním průkazem; TRAN (16. – 17. 6.) – projednání a hlasování o změně nařízení týkajícího se naplňování jednotného evropského nebe.

 

24. Týden v EU (14. – 20. června 2021) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů 16. června

Na svém pravidelném zasedání se budou komisaři věnovat poučení z krize covid-19 a druhé fázi konzultace sociálních partnerů o zlepšení pracovních podmínek při práci přes platformy.

 

24. Týden v EU (14. – 20. června 2021) Evropské výbory PČR


Schůze Výboru pro záležitosti EU 17. června

Senátní VEU na čtvrteční schůzi projedná informaci o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady (24. – 25. června); Národní program reforem ČR 2021; Doporučení Rady, kterým se vydává stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2021; Sdělení o strategii EU pro boj proti organizované trestné činnosti na období 2021–2025; Sdělení o strategii EU pro boj proti obchodování s lidmi 2021–2025 a vyhodnocení průběhu PT PRES.

 

24. Týden v EU (14. – 20. června 2021) Výbor pro EU na vládní úrovni


Výbor pro EU na vládní úrovni proběhne 21. 6. od 14.00


I/Ke schválení
• Mandát na zasedání Evropské rady a eurosummitu ve dnech 24. a 25. června 2021 v Bruselu

 

24. Týden v EU (14. – 20. června 2021) PT RHSD pro EU


Jednání PT RHSD pro EU proběhne videokonferenčně dne 18. 6. 2021


I/ K projednání
• Příprava zasedání Evropské rady a eurosummitu ve dnech 24. a 25. června 2021 v Bruselu
II/ Pro informaci
• Průběh a výsledky mimořádného zasedání Evropské rady ve dnech 24. a 25. května 2021 v Bruselu
• Rámcová pozice k jarnímu balíčku evropského semestru
• Aktuální dění v otázce implementace výstupové dohody a dohody
o obchodu a spolupráci mezi EU a UK
• Národní konvent o EU  - doporučení z kulatého stolu konaného dne 21. května 2021 na téma „Strategická autonomie EU“
• Příprava České republiky na předsednictví v Radě EU
III/ Různé

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie