Aktuálně

20. 6. 2022 16:16

25. Týden v EU (20. června – 27. června 2022)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 20. června 2022 v Lucemburku

Ministři zahraničních věcí budou diskutovat nejprve o Africkém rohu, přičemž se zaměří především na vnitřní konflikt v Etiopii, jenž má negativní dopad na celý širší region. Pozornost v této souvislosti budou věnovat také Somálsku, kde byl po více než roční politické krizi zvolen nový prezident. Dalším tématem bude Egypt. Debata se zaměří na vztahy mezi EU a Egyptem a naváže na jednání Rady přidružení EU-Egypt, která se uskuteční předchozí den, 19. června. Na formální diskuzní bod pak během oběda naváže neformální výměna názorů s egyptským ministrem zahraničí, která se soustředí na klimatickou diplomacii v kontextu přípravy konference COP 27. Posledním bodem bude ruská agrese na Ukrajině. V centru diskuze bude představení akčního plánu ke geopolitickým dopadům ruské agrese. Zároveň se bude projednávat aktuální vojenská situace a další kroky EU v podpoře Ukrajiny a opatřeních proti Rusku. Jednání bude zaměřeno také na otázku potravinové bezpečnosti.

Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 21. června 2022 v Lucemburku

Hlavním tématem jednání bude příprava červnové Evropské rady. Ministři se budou na Radě GAC dále již tradičně věnovat Konferenci o budoucnosti Evropy a také evropskému semestru. Na závěr jednání bude předsednictví informovat o pokroku ve vyjednávání o návrhu nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy. V rámci bodu Různé bude EK informovat o aktuálním vývoji ve vztazích EU-UK. Ministři se budou, v návaznosti na možnou změnu bulharské pozice k otevření přístupových jednání se Severní Makedonií, také pravděpodobně věnovat tématu rozšíření EU.

Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (část energetika) dne 27. června 2022 v Bruselu

Hlavním tématem jednání bude přijetí obecného přístupu k revizi směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie a směrnice o energetické účinnosti z balíčku Fit for 55. Dále bude francouzské předsednictví informovat o postupu při vyjednávání revize směrnice o energetickém značení budov, úniku metanu v energetice a revize směrnice a nařízení o pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem. Dále budou projednány dopady ruské invaze na Ukrajinu na energetický systém EU. Na závěr ČR představí priority svého předsednictví. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská rada


Zasedání Evropské rady a eurosummitu a setkání vedoucích představitelů EU a zemí západního Balkánu ve dnech 23. a 24. června 2022 v Bruselu

Delegaci ČR povede přededa vlády Petr Fiala. Zasedání Evropské rady bude dne 23. června v dopoledních hodinách předcházet setkání vedoucích představitelů EU a zemí západního Balkánu, jehož cílem bude posílení vztahů mezi EU a západním Balkánem ve světle ruské agrese na Ukrajině. Jednání Evropské rady se bude na základě návrhu závěrů zabývat sedmi tematickými okruhy: širší Evropa, Ukrajina, žádosti Ukrajiny, Moldavské republiky a Gruzie o členství v EU, západní Balkán, hospodářské záležitosti, Konference o budoucnosti Evropy a vnější vztahy (možný bod). Eurosummit se bude věnovat pokroku v budování bankovní unie.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I ve dnech 22. a 24. června  2022

Na programu bude příprava Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (část energetika) dne 27. června 2022; příprava Rady pro životní prostředí dne 28. června. Dále bude na programu analýza finálního kompromisního textu k návrhu směrnice o opatřeních pro vysokou společnou úroveň kybernetické bezpečnosti v unii. Diskuze proběhne i k analýze kompromisního návrhu PRES k  Evropskému prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu. Coreper bude informován o výsledcích politických trialogů  k:

•           rozhodnutí Program politik pro digitální dekádu (DDPP)

•           návrh směrnice, kterým se mění směrnice 2013/34/eu, 2004/109/es a  nařízení 537/2014, pokud jde o zveřejňování informací podniku o udržitelnosti

•           nařízení EP a Rady k vážným přeshraničním hrozbám a rušící rozhodnutí EP a Rady č. 1082/2013/EU (CBHT)

•           tzv. kontrolnímu nařízení pro rybolov

•           návrh nařízení o persistentních organických znečisťujících látkách (POPs)

Coreperu bude předložen ke schválení návrh mandátu Rady pro jednání s EP k návrhu nařízení o strojních zařízeních.

Coreper II ve dnech 20. a 22. června 2022

Coreper v pondělí 20. června projedná posudky Komise na žádosti Ukrajiny, Moldavska a Gruzie o členství v EU. Dále na agendě coby možný bod figuruje schvalování obecného postoje EU, návrhu závěrů Rady a revize negociačního rámce s cílem odblokování přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií.

Ve středu 22. června Coreper projedná nařízení o EURODAC a nařízení o kontrolách na hranicích s cílem získát mandát pro vyjednávání s Evropským parlamentem. Na agendě je také možný bod, v rámci něhož by měla Evropská komise představit nový nástroj pomoci k řešení důsledků ruské agrese proti Ukrajině (FAST-CARE) na členské státy.

Očekávat lze i neformální zasedání Coreperu k přípravě závěrů Evropské Rady, která se koná ve dnech 23. a 24. června.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Zasedání výborů a miniplenární zasedání EP 20. – 24. června

V tomto týdnu proběhnou schůze parlamentních výborů Evropského parlamentu (EP). Ve dnech 22. - 23. 6. se rovněž uskuteční miniplenární zasedání EP v Bruselu.

Výběr agendy EP:

 • ECON (PO 20. 6.): měnový dialog s prezidentkou ECB Ch. Lagardeovou a hlasování o návrhu zprávy týkající se přijetí eura Chorvatskem dne 1. ledna 2023 
 • AFET/DEVE (PO 20. 6.): výměna názorů s O. Renaud-Bassovou, prezidentkou Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD)
 • AFCO/LIBE (PO 20. 6.): společné slyšení na téma „Mechanismy právního státu v Evropské unii“
 • Miniplenární zasedání:

 •  (ST 22. 6.): hlasování o třech návrzích balíčku Fit for 55 – EU ETS, CBAM a SCF
 • (ST 22. 6.): rozprava s chorvatským premiérem A. Plenkovićem v rámci bloku „To je Evropa“
 • (ST 22. 6.): příprava zasedání ER (23.–24. 6.) společně s prohlášením Rady a Komise k udělení statusu kandidátské země Ukrajině, Moldavsku a Gruzii
 • (ČT 23. 6.): rozprava o skladování plynu
 • (ČT 23. 6.): debata o vztahu ruské vlády a diplomatických vazbách se stranami evropské extrémní pravice a levice v kontextu války


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 22. června

Kolegium Komise na středečním zasedání projedná:

 • Balíček na ochranu přírody
 • Sdělení Komise k obchodnímu partnerství

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022) Evropské výbory PČR


Schůze Výboru pro evropské záležitosti PS PČR dne 22. června

Výbor na středeční schůzi projedná:

 • Informaci o výsledcích mimořádného jednání Evropské rady konaného ve dnech 30. a 31. května 2022 a informaci o pozicích, které bude Česká republika zastávat na zasedání Evropské rady, jež proběhne ve dnech 23. a 24. června 2022 v Bruselu
 • Informaci o Konvergenčním programu České republiky na rok 2022 a Národním programu reforem České republiky 2022
 • Sdělení Komise - Přijímání lidí prchajících před válkou na Ukrajině – Příprava Evropy na naplnění potřeb
 • Sdělení Komise - Přilákání kvalifikovaných a talentovaných pracovníků do EU
 • Návrh směrnice o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě
 • Návrh směrnice o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty
 • Návrh nařízení, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009 a (EU) 2017/2226, nařízení Rady (ES) č. 1683/95, (ES) č. 333/2002, (ES) č. 693/2003 a (ES) č. 694/2003 a Úmluva k provedení Schengenské dohody, pokud jde o digitalizaci postupu udělování víz
 • Plán Komise na zlepšení evropské struktury pro financování rozvoje a zpráva o pokroku za rok 2021/kód Rady 7573/22
 • Návrh směrnice, kterou se mění směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací
 • Sdělení Komise - Udržitelné výrobky jako standard
 • Sdělení Komise - strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky
 • Návrh nařízení o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků a o zrušení směrnice 2009/125/ES
 • Návrh nařízení, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, mění nařízení (EU) 2019/1020 a zrušuje nařízení (EU) 305/2011
 • Sdělení Komise – Covid-19 – Zachování připravenosti a reakce EU: výhled do budoucna
 • Výroční zpráva Evropského účetního dvora v Lucemburku o plnění rozpočtu Evropské unie a evropských rozvojových fondů za rozpočtový rok 2020
 • Sdělení Komise - Evropský prostor pro zdravotní data: využití síly zdravotních dat ve prospěch lidí, pacientů a inovací
 • Návrh nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data
 • Návrh směrnice o ochraně osob, které se podílejí na účasti veřejnosti, před zjevně neopodstatněnými nebo zneužívajícími soudními řízeními („strategickými žalobami proti účasti veřejnosti“)

4. Týden v EU (24. – 31. ledna 2022) Výbor pro EU na vládní úrovni


Jednání dne 22. června 2022

I/Ke schválení

 • Mandát na zasedání Evropské rady a eurosummitu a setkání vedoucích představitelů EU a zemí západního Balkánu ve dnech 23. až 24. června 2022 v Bruselu (ÚV)

II/ Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie