Aktuálně

11. 7. 2022 14:40

28. Týden v EU (11. července - 18. července)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci a eurosummitu ve dnech 11. a 12. července 2022 v Bruselu

Na začátku jednání CZ PRES představí svůj pracovní program a priority v Radě ECOFIN na následující půlrok. Jedním z klíčových bodů jednání budou ekonomické a finanční aspekty ruské agrese proti Ukrajině. Ministři v úvodu vyslechnou shrnutí implementace dosud uvalených sankcí ze strany Komise a dále budou seznámeni s nejnovějšími ekonomickými a finančními dopady války na Ukrajině. Na programu Rady ECOFIN je i pravidelný bod věnovaný post-pandemické obnově ekonomiky prostřednictvím implementace Nástroje pro oživení a obnovu (RRF). Ministři budou informováni o stavu provádění tohoto nástroje. Aktuálně jsou rovněž projednávány změny nařízení RRF vyplývající z iniciativy REPowerEU, jejímž cílem je ukončit závislost na ruských fosilních palivech do roku 2030 a posílit odolnost energetického systému EU. CZ PRES očekává, že se ministři vyjádří k navrženému zdroji financování nových opatření a navrženému klíči pro rozdělení finančních prostředků. Ministři se budou rovněž věnovat procesu koordinace hospodářských a rozpočtových politik v EU (tzv. evropský semestr). Cílem CZ PRES je přijetí závěrů Rady k tzv. hloubkovým přezkumům v rámci každoročního postupu při makroekonomické nerovnováze. Rada ECOFIN se bude také zabývat rozšířením eurozóny. Cílem je schválení právních předpisů nutných k přijetí eura Chorvatskem k 1. 1. 2023. Jedná se o poslední krok procesu rozšíření eurozóny o dalšího člena. Dále se očekává, že Rada ECOFIN přijme závěry ke Zprávě o fiskální udržitelnosti 2021. Komise zprávu o fiskální udržitelnosti vydává ve tříletých intervalech ve vazbě na Zprávu o stárnutí populace. Zpráva je využívána k formulaci požadavků a doporučení v rámci Paktu o stabilitě a růstu a evropského semestru.  V neposlední řadě by Rada měla přijmout společnou pozici EU pro jednání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20, které se koná ve dnech 15. - 16. července 2022. 

Neformální zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA) ve dnech 11. a 12. července 2022 v Praze

Neformální Radu JHA dne 11. 7. zahájí formace ministrů vnitra za účasti představitelů unijních institucí a agentur včetně přidružených zemí schengenského prostoru, Ukrajiny a Moldavska. Diskuze bude probíhat k tématům: (i)  důsledky války na Ukrajině z hlediska bezpečnosti, (ii) interoperabilita IT systémů, (iii) budoucí migrační výzvy  a  (iv) boj proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu. Dne 12. 7. se uskuteční jednání ministrů spravedlnosti k tématům: (i) aktuální výzvy v přeshraniční občanskoprávní ochraně zranitelných dospělých osob, (ii) možnosti elektronické komunikace v rámci justiční spolupráce v trestních věcech ve vztahu ke třetím státům a (iii) přístup k unijní harmonizaci práv obětí. Tématem diskuze pracovního oběda ministrů je (iv) shromažďování a uchovávání důkazů pro účely stíhání trestných činů spáchaných v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Na část jednání jsou přizváni také ministři Ukrajiny, Moldavska a Gruzie. 

Neformální zasedání Rady pro životní prostředí (ENVI) ve dnech 13. a 14. července 2022 v Praze

Ve dnech 13. do 14. července bude Praha  hostit neformální zasedání ministrů životního prostředí zemí EU. Hlavní část programu proběhne v Kongresovém centru. Hlavními tématy jednání jsou biodiverzita a globální rámec pro biologickou rozmanitost po roce 2020, dopady války na Ukrajině na životní prostředí, adaptace na změny klimatu (ochrana vody, přírody a půdy) a mezinárodní jednání o klimatu a cesta ke konferenci COP27. 

Neformální jednání ministrů pro evropské záležitosti ve dnech 14. a 15. července 2022 v Praze

Neformální jednání ministrů začne ve čtvrtek 14. července gala večeří, která se uskuteční v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. Oficiální část programu proběhne v pátek v Kongresovém centru Praha. Jednání bude rozděleno do tří bloků. Nejprve vedoucí české delegace ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek představí za účasti ukrajinské vicepremiérky pro evropskou a euroatlantickou integraci Olgy Stefanišyny priority českého předsednictví. Nálsedně proběhne diskuze k možnostem posílení demokratických institucí a pracovní oběd ke Konferenci o budoucnosti Evropy.

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 18. července 2022 v Bruselu

V úvodu CZ PRES představí svoje priority. Dále je na programu Rady prezentace EK k novému nařízení k pesticidům a přijetí závěrů k akvakultuře. Proběhne i informativní bod k nařízení k odlesňování, ke kterému byl přijat na poslední Radě ENVI obecný přístup. ČS proberou situaci na zemědělských trzích a proběhne i informativní bod o schvalování strategických plánů SZP. Z bodů AOB se bude diskutovat o problematice týkající se přepravy zvířat na podnět dánské delegace. Očekávájí se ješte další dva aob body, které budou známy po pondělním SCA 11.7.

Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 18. července 2022 v Bruselu

Ministři zahraničí se budou nejprve věnovat ruské agresi proti Ukrajině, přičemž se zaměří zejména na její geopolitické dopady. Tématy budou i aktuální vojenská situace, odpovědnost za válečné zločiny, vojenská a jiná podpora EU Ukrajině či opatření proti Rusku. Následně budou ministři diskutovat o vztazích EU s regionem Latinské Ameriky a Karibiku, kde důsledky pandemie covid-19 a rozsáhlá míra chudoby nahrávají extrémním, populistickým či autoritářským politickým představitelům. Cílem debaty bude nalézt pozitivní agendu pro vzájemné vztahy v období 2023 – 2024. Posledním diskuzním bodem bude digitální diplomacie EU. Ministři by se měli zaměřit na kroky směrem k implementaci komplexní, koherentní a koordinované digitální diplomacie. Rada by měla rovněž schválit závěry k digitální diplomacii. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 13. července:

Na jednání CRP I je prezentace Evropské komise ke Sdělení k "Nové Evropské Inovační Agendě", analýza finálního kompromisního textu návrhu nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh, debriefingy z trialogů ke strojním zařízením a EU ETS, představení agendy mimořádné Rady TTE dne 26.7., stanovení dalšího postupu ve věci návrhu rozhodnutí Rady na zahájení jednání s Kanadou a Novým Zélandem o přidružení k programu Horizont Evropa a příprava trialogů k programu politik pro digitální dekádu.

Coreper II dne 13. července:

CRP II bude informován o stavu EU – Ukrajina solidárních koridorů, přípravě Rady FAC dne 18.7. 2022, vztazích s EP či schválení pozice Rady k návrhu rozpočtu na rok 2023.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Výborový 11. – 15. července

Poslanci EP se v tomto týdnu sejdou na pravidelných schůzích parlamentních výborů. V části výborů proběhne představení priorit a programu CZ PRES.

Hlavní body agendy výborů:

EMPL (11.7.)

- prezentace programu a priorit CZ PRES ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou

- veřejné slyšení na téma energetické chudoby a bytové krize

ENVI (11.7.)

- prezentace programu a priorit CZ PRES ministryní životního prostředí Annou Hubáčkovou

AGRI + TRAN (11.7.)

- prezentace programu a priorit CZ PRES ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou

- diskuze s Komisí ohledně ukrajinského exportu zemědělských produktů

FEMM (12.7.)

- prezentace programu a priorit CZ PRES ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou

- diskuze na téma platové rovnosti mezi muži a ženami

ENVI (12.7.)

- prezentace programu a priorit CZ PRES ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem

- debata ohledně změny směrnice o obnovitelných zdrojích (EU) 2018/2001, směrnice o energetické efektivitě 2012/27/EU a směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU

IMCO (12.7.)

- prezentace programu a priorit CZ PRES ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou

- debata na téma transparentnosti a cílení politické reklamy

- hlasování o návrhu týkajícího se spotřebitelských úvěrů

DEVE (12.7.)

- prezentace programu a priorit CZ PRES náměstkem ministra zahraničních věcí Jiřím Kozákem

- debata o souhrnném rozpočtu EU pro rok 2023

EMPL+LIBE+FEMM (12.7.)

- setkání výborů a poslanců národních parlamentů a diskuze na téma práv ukrajinských žen, které prchají před válkou (témata: podmínky přijetí, sociální ochrana, přístup na trh práce, otázka bydlení, péče o děti a dostupnost vzdělání)

CULT (13.7.)

- prezentace programu a priorit CZ PRES ministrem kultury Martinem Baxou a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Vladimírem Balašem

AFET (13.7.)

- prezentace programu a priorit CZ PRES ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským

- debata AFET+SEDE+DNAT s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem na téma spolupráce EU-NATO a výsledků summitu NATO z 28.-30.6.

INTA (13.7.)

- prezentace programu a priorit CZ PRES ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou

ITRE (13.7.)

- prezentace programu a priorit CZ PRES ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou a ministrem pro digitalizaci a místní rozvoj Ivanem Bartošem

- hlasování o dvou legislativních návrzích, které jsou součástí balíčku Fit for 55 - větší zapojení obnovitelných zdrojů energie do energetického mixu a zvyšování energetické soběstačnosti v kontextu probíhající války na Ukrajině

LIBE (13.7.)

- hlasování o návrhu na rozhodnutí Rady, kterým se podle čl. 7 odst. 1 SEU stanoví, že ze strany Maďarska dochází k možnému porušování základních hodnot EU

ECON (13.7.)

- prezentace programu a priorit CZ PRES ministrem financí Zbyňkem Stanjurou

AFCO (13.7.)

- hlasování o možnosti zahájit interinstitucionální jednání o legislativním návrhu statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů 13. července

Kolegium Komise na středečním zasedání projedná Zprávu o právním státu za rok 2022.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie