Aktuálně

12. 7. 2021 19:17

28. Týden v EU (12. - 18. července 2021)

28. Týden v EU (12. - 18. července 2021) Rada EU


Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 12. července 2021 v Bruselu

Ministři budou zcela poprvé v zahraničněpolitickém kontextu diskutovat o tématu geopolitiky nových digitálních technologií. Důraz přitom bude kladen na výzvy a příležitosti v této oblasti, velmocenské soupeření, prosazování našich hodnot či mezinárodní digitální partnerství. Dalším diskuzním bodem bude Strategický kompas, jehož ucelený návrh by měl vysoký představitel předložit letos na podzim. Výměna názorů ministrů by se měla týkat všech čtyř tematických pilířů. Následovat bude krátká příprava obědové diskuse s ministrem zahraničí Izraele a poté proběhne samotný oběd s ministrem. Důraz by měl být kladen na bilaterální vztahy mezi EU a Izraelem, regionální situaci a blízkovýchodní mírový proces. Posledním plným diskusním bodem bude Etiopie. Diskuze se zaměří na aktuální bezpečnostní a humanitární situaci v zemi s důrazem na region Tigray.

Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 13. července 2021 v Bruselu

Ministry nejdříve čeká snídaně, během níž si vymění názory na aktuální hospodářskou a finanční situaci v EU, a budou informováni o výsledcích jednání ministrů financí zemí eurozóny, jež se koná den před zasedáním Rady ECOFIN. Následovat bude debata o balíčku pro udržitelné financování, jehož součástí je Strategie pro financování přechodu k udržitelné ekonomice a legislativní návrh tzv. standardu pro zelené dluhopisy. Dále bude slovinské předsednictví informovat o pokroku při projednávání vybraných legislativních návrhů. V části zaměřené na nelegislativní akty bude předsednictví prezentovat svůj pracovní program, proběhne výměna názorů ohledně provádění Nástroje pro oživení a odolnost a bude přijato prováděcí rozhodnutí Rady v rámci nařízení, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. Rada poté přijme v rámci Evropského semestru 2021, závěry k hloubkovým přezkumům v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze za r. 2021. Ministry následně čeká follow-up ze zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank skupiny G20 v červenci 2021. V rámci euroskupiny v rozšířeném mandátu je na programu také debata s ministryní financí USA, Janet Yellenovou, kde se očekává diskuze zaměřená na hospodářské oživení a na otázky bankovní a finanční stability.

Neformální zasedání Rady pro vnitřní věci a justici 14. - 16. července 2021, Brdo, Slovinsko

Zasedání ministrů pro vnitřní věci bude zahájeno večeří 14. 7., následující den čeká ministry během dopoledního zasedání nejdříve téma boje proti trestné činnosti v digitálním věku - Digitální agenda EU, kde rozeberou předem zaslané otázky a poté přijde na řadu follow-up zasedání ministrů věnujících se procesu z Brda. Po následném pracovním obědě, na němž se bude rozebírat Pakt o migraci a azylu, se bude diskutovat nad tématem Sdělení o schengenské strategii. Po následné tiskové konferenci bude zahájeno zasedání ministrů spravedlnosti.
Po zahajující večeři dne 15.7, mají ministři spravedlnosti na programu následující den diskuzi k  justičním aspektům předpisu o umělé inteligenci a poté se bude debatovat nad tématem justice přátelské k dětem. Po pracovním obědě s tématem digitalizace dědického řízení bude prostor pro bilaterální schůzky. Delegaci ČR povede náměstek ministryně M. Franěk.

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 19. července 2021 v Bruselu

Ministrům budou předloženy ke schválení závěry Rady k Akčnímu plánu pro ekologickou produkci, kde je ústředním cílem dosažení 25 % zemědělské plochy v režimu ekologického zemědělství na celoevropské úrovni. Diskutovat se budou rovněž mezinárodní obchodní otázky související se zemědělstvím a nastupující SI PRES ministrům představí své priority pro oblast zemědělství. V rámci Různého bude nastoleno téma zlepšování životních podmínek zvířat v chovech krůt, problematika usmrcování kohoutků a kontrol ekologické produkce na hranicích. EK představí občanskou iniciativu „Konec doby klecové“ a delegacím bude poskytnuta informace o reformním balíčku SZP po roce 2020. Je plánován pracovní oběd s ministrem zemědělství USA k problematice klimatické změny a transformace na udržitelnější dodavatelský řetězec. Delegaci ČR povede pravděpodobně ministr Toman.

28. Týden v EU (12. - 18. července 2021) Coreper


Coreper I dne 14. 7.

Na programu jednání Coreperu I je informace předsednictví o výsledcích neformálních trialogů k balíčku Jednotné evropské nebe 2+, k revizi Aarhuského nařízení, k nařízení o prodloužení doby platnosti odrůdových práv Společenství a k nařízení o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) v krizové připravenosti a řízení léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. EK bude dále prezentovat legislativní balíček „Fit for 55“ a proběhne také příprava oběda CRP I s GŘ DG CONNECT R. Violou.

Coreper II dne 14. 7

Na jednání Coreperu II proběhne výměna názorů ke koordinaci opatření ohledně covidu-19, debriefing vztahů s Evropským parlamentem a follow-up ze zasedání Rady pro zahraniční věci dne 12. července a Rady pro hospodářské a finanční věci dne 13. července. Dále je na programu orientační debata k summitu Východního partnerství v prosinci 2021, příprava neformální videokonference ministrů financí dne 26. července 2021 a schválení pozice Rady k návrhu rozpočtu EU na rok 2022. Proběhne také neformální oběd velvyslanců s předsedou Evropské rady.
 

28. Týden v EU (12. - 18. července 2021) Evropský parlament


Schůze parlamentních výborů 12. – 18. července

Na programu EP jsou v nadcházejícím týdnu schůze parlamentních výborů: IMCO (12. – 13. 7.): výměna názorů s komisařem pro spravedlnost D. Reyndersem o návrzích EK na revizi směrnice o spotřebitelském úvěru a směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, ENVI (13. 7. – 14. 7.): debata s výkonným místopředsedou EK F. Timmermansem o balíčku Fit pro 55 a hlasování o nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o ochraně pracovníků před azbestem, INTA (13. 7.): výměna názorů o probíhajících přípravách nadcházejícího zasedání Výboru WTO pro obchodní jednání na úrovni ministrů a zasedání Generální rady WTO, ECON (13. 7.): veřejné slyšení s odborníky na téma perspektivy mezinárodní spolupráce s administrativou prezidenta Bidena v oblasti finančních služeb a hlasování o návrhu reformy politiky EU o škodlivých daňových praktikách (včetně reformy Skupiny pro kodex chování), ITRE (15. 7.): hlasování o změnách návrhu zakládající společné podniky v rámci programu Horizont Evropa a o návrhu stanovující podmínky účasti Unie na Evropském partnerství v oblasti metrologie, realizovaném společně několika členskými státy, AFET (15. 7.): hlasování o zprávách z vlastní iniciativy EP: Směřování politických vztahů mezi EU a Ruskem a Nová strategie EU–Čína.

Ve výborech též vystoupí zástupci slovinské vlády, aby zde představili sektorové priority a program svého šestiměsíčního předsednictví ve vztahu k příslušným oblastem jednotlivých výborů EP.

28. Týden v EU (12. - 18. července 2021) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 14. července

Na svém pravidelném zasedáni komisaři projednají: balíček Fit pro 55 – revize systému EU pro obchodování s emisemi, včetně revize směrnice o EU ETS v oblasti letectví, námořní dopravy a CORSIA; revizi nařízení o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich odstraňování z využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF); nařízení o sdílení úsilí; změnu směrnice o energii z obnovitelných zdrojů k implementaci nového cíle v oblasti klimatu do roku 2030; ReFuelEU Aviation – udržitelná letecká paliva; FuelEU Maritime – zelený evropský námořní prostor; revizi směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva; změnu nařízení, kterým se stanoví emisní normy CO2 pro osobní automobily a dodávky; „Uhlíkové clo“; revizi směrnice o energetické dani; sociální opatření v oblasti klimatu a novou lesnickou strategii EU.

28. Týden v EU (12. - 18. července 2021) Evropské výbory PČR


Schůze výboru pro záležitosti EU Senátu PČR dne 14. července


Na agendě senátního VEU jsou informace o prioritách SI PRES, informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady (24.–25. června 2021), zlepšování právní úpravy – společně v zájmu lepší tvorby právních předpisů, návrh nařízení, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a mění určité legislativní akty Unie, aktualizace nové průmyslové strategie 2020: Budování silnějšího jednotného trhu pro oživení Evropy, taxonomie EU, podávání zpráv podniků o udržitelnosti, preference v oblasti udržitelnosti a fiduciární povinnosti: Nasměrování finančních prostředků na Zelenou dohodu pro Evropu.

Schůze výboru pro evropské záležitosti PS PČR dne 15. července

Poslanci na čtvrteční schůzi projednají nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh, sdělení Zdanění podniků pro 21. století, změnu nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu a pokyny k článku 17 směrnice 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie