Aktuálně

19. 7. 2021 18:17

29. Týden v EU (19. - 25. července 2021)

29. Týden v EU (19. - 25. července 2021) Rada EU


Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 19. července 2021 v Bruselu

Ministrům budou předloženy ke schválení závěry Rady k Akčnímu plánu pro ekologickou produkci, kde je ústředním cílem dosažení 25 % zemědělské plochy v režimu ekologického zemědělství na celoevropské úrovni. Diskutovat se budou rovněž mezinárodní obchodní otázky související se zemědělstvím a nastupující SI PRES ministrům představí své priority pro oblast zemědělství. V rámci Různého bude nastoleno téma zlepšování životních podmínek zvířat v chovech krůt, problematika usmrcování kohoutků a kontrol ekologické produkce na hranicích. EK představí občanskou iniciativu „Konec doby klecové“ a delegacím bude poskytnuta informace o reformním balíčku SZP po roce 2020. Je plánován pracovní oběd s ministrem zemědělství USA k problematice klimatické změny a transformace na udržitelnější dodavatelský řetězec.

Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost (část výzkum) dne 19. července 2021 ve slovinské Kranji

Na programu zasedání je diskuzní bod týkající se tématu Evropského výzkumného prostoru, během kterého by se ministři měli vyjádřit, jakým způsobem mohou být promítnuty sdílené evropské cíle do konkrétních aktivit na národní úrovni členských států EU při naplňování vizí konceptu Evropského výzkumného prostoru. Na programu jednání bude dále diskuzní bod „Vyvážená otevřenost: Nový globální přístup k výzkumu a inovacím“, který reaguje na sdělení Komise o Globálním přístupu k výzkumu a inovacím – Evropská strategie mezinárodní spolupráce v měnícím se světě zveřejněné dne 18. května 2021.

Neformální zasedání ministrů životního prostředí ve dnech 20. - 21. července ve slovinské Kranji

Tématy setkání budou změna klimatu a biologická rozmanitost. První den zasedání bude věnován balíčku Fit pro 55, který EK zveřejní dne 14. července 2021. Ministři si vymění své první neformální názory na balíček. V této části setkání bude přítomen výkonný místopředseda EK Frans Timmermans. Odpolední zasedání bude zaměřeno na přípravy konference smluvních stran OSN o změně klimatu (COP26), která se bude konat v listopadu v Glasgow. Druhý den zasedání, na kterém bude přítomen evropský komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius, bude věnován biologické rozmanitosti. Zasedání začne diskusí o přípravách konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD COP 15, říjen v Číně) a souvisejícího globálního rámce pro biologickou rozmanitost po roce 2020, který zahrnuje revidované cíle zaměřené na snižování ztráty biologické rozmanitosti po 2020. Poté komisař Sinkevičius předloží zprávu o provádění iniciativy opylovačů a ministři si k ní vymění první názory.

Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost (část vnitřní trh a průmysl) dne 22. července 2021 ve slovinské Kranji
V oficiálním programu jednání figuruje jediný diskusní bod, kterým je politická rozprava na téma „Budování oběhové, kreativní a chytré budoucnosti‘‘. Ta je dělena do dvou bloků, přičemž první blok se zaměří na textilní průmysl a druhý na energeticky náročná průmyslová odvětví.

Neformální zasedání ministrů pro evropské záležitosti ve dnech 22. – 23. července ve slovinské Kranji
Na setkání nejprve slovinské předsednictví představí své priority pro následující půlrok s důrazem na agendu Rady pro obecné záležitosti. Následně proběhne výměna názorů k posílení odolnosti EU v reakci na krizi způsobenou pandemií covid-19.

Neformální videokonference ministrů hospodářství a financí dne 26. července 2021

Hlavním tématem neformální Rady ECOFIN bude provádění Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). EK a SI PRES budou informovat o stavu provádění nástroje pro oživení a odolnost (RRF), vč. kroků plánovaných do budoucna. Zejména by však ministři měli posvětit další 4 prováděcí rozhodnutí Rady (CID) k plánům obnovy SI, LT, CY a HR. Jako možný bod je prozatím vedena informace o legislativním balíčku k boji proti praní peněz. Legislativní balíček by měl být ze strany EK zveřejněn dne 20. 7. V rámci neformální videokonference by měla EK zejména souhrnně představit legislativní návrhy, které budou jeho součástí.
 

29. Týden v EU (19. - 25. července 2021) Coreper


Coreper I dne 21. 7.

Na programu jednání Coreperu I bude analýza finálního kompromisního textu s cílem dosažení shody ohledně revize Aarhurského nařízení. Dále výbor projedná mandáty pro vyjednávání s Evropským parlamentem k nařízení ustavující Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí a nařízení k vážným přeshraničním hrozbám.

Coreper II ve dnech 20. 7. a 22. 7.

Výbor Coreper II bude v úterý diskutovat o vnější dimenzi migrace, proběhne debriefing PRES o výsledku rozpočtového trialogu a Komise představí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích a revizi směrnice o energetickém zdanění. Na okraji jednání proběhne oběd se spolupředsedkyní Rady zúčastněných stran COVAX Ch. Zacharopoulou.

Ve čtvrtek budou velvyslanci diskutovat o mechanismu sdílení vakcín proti covid-19 a digitálním covid certifikátu. Proběhne také příprava neformální videokonference ministrů financí, která se koná příští týden. Na okraji jednání bude schválen zástupce členských států ve výběrovém panelu Komise pro rozhodce mechanismů řešení sporů v rámci obchodních a investičních dohod EU.

29. Týden v EU (19. - 25. července 2021) Evropský parlament


Tento týden v EP je věnován externím parlamentním činnostem.

29. Týden v EU (19. - 25. července 2021) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 22. 7.

Na svém pravidelném zasedáni se budou komisaři věnovat revizi legislativy o kapitálových požadavcích, dále pak revizi směrnice 2009/138/ES, Solventnost II. Jako poslední bod budou mít komisaři společné sdělení o strategickém přístupu k podpoře odzbrojení, demobilizace a reintegrace bývalých bojovníků.

29. Týden v EU (19. - 25. července 2021) Evropské výbory PČR


Schůze výboru pro záležitosti EU Senátu PČR dne 20. 7.

Senátoři se na výboru budou zabývat návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh, sdělením Komise s názvem „Cesta ke zdravé planetě pro všechny Akční plán EU: „Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy“, dále pak sdělením Komise ke Strategii práv osob se zdravotním postižením na období 2021-2030, návrhu doporučení Rady, kterým se zavádí evropská záruka pro děti a vládnímu návrhu kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva. Úřad vlády bude senátory informovat o aktuálním stavu příprav předsednictví ČR v Radě EU ve 2. pololetí 2022.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie