Aktuálně

27. 9. 2021 15:41

39. Týden v EU (27. září - 4. října 2021)

39. Týden v EU (27. září - 4. října 2021) Rada EU


Rada COMPET dne 28. a 29. září 2021

Dne 28. září 2021 se v Bruselu uskuteční zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve formaci pro výzkum. V úvodu jednání budou ministři schvalovat závěry Rady ke globálnímu přístupu ve výzkumu a inovacích a následně budou diskutovat o tématu řízení a implementace Evropského výzkumného prostoru. Tématem pracovního oběda bude „Zelená transformace a budoucnost života: směřování výzkumu a inovací, Nový evropský Bauhaus a mise v programu Horizont Evropa“. V rámci bodu Různé budou ministři informováni o stavu projednávání institucionalizovaných evropských partnerství, virtuální konferenci k tématu gender a asociaci třetích zemí k rámcovému programu Horizont Evropa. 

Následující den se uskuteční zasedání ve formaci pro vnitřní trh a průmysl. Prvním bodem jednání bude balíček Fit for 55 a jeho dopady na průmysl a konkurenceschopnost. Následně proběhne politická rozprava na téma tvorby politik posilujících konkurenceschopnost EU a vnitřní trh s důrazem na zlepšení právních předpisů. V části Různé je na programu informace EK o výroční zprávě Pracovní skupiny pro prosazování pravidel jednotného trhu (SMET), informace EL, IT a CY delegace o společném ministerském prohlášení o zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení v EU a informace slovinského předsednictví o aktuálním stavu implementace jednotného patentu a zřízení Jednotného patentového soudu. Tématem pracovního oběda vedoucích delegací bude aspekty vnitřního trhu v aktualizované průmyslové strategii. 

39. Týden v EU (27. září - 4. října 2021) Coreper


Coreper I dne 1. října 2021

Coreper I se bude tento týden zabývat obsahovou přípravou zasedání Rady pro zemědělství a rybářství dne 11. a 12. října 2021 a neformální videokonference ministrů pro telekomunikace dne 14. října 2021. Dále bude slovinské předsednictví informovat o výsledku trialogu k návrhu nařízení o posílení úlohy evropské agentury pro léčivé přípravy v krizové připravenosti a řízení léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, návrhu revize nařízení ustavující Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí a návrhu nařízení k vážným přeshraničním hrozbám. Coreper I také projedná návrh mandátů pro vyjednávání s EP k návrhu nařízení o evropské správě dat.

Coreper II dne 29. září a 1. října 2021

Coreper II tento týden ve středu projedná obsahovou přípravu Rady pro hospodářské a finanční věci dne 5. října 2021, Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 7. a 8. října 2021 a Rady pro obecné záležitosti dne 19. října 2021. Dále proběhne představení agendy Rady pro zahraniční věci dne 18. října 2021 a jako možný bod je v programu výměna názorů k summitu EU – země západního Balkánu dne 6. října 2021 a summitu EU – Ukrajina dne 12. října 2021. V pátek je na programu politická debata na téma „Výzvy spojené s prověřováním a detencí na hranicích“ a informace EK a eu-LISA k implementaci interoperability. 

39. Týden v EU (27. září - 4. října 2021) Evropský parlament


Výborový týden 27. září – 1. října 2021

V nadcházejícím týdnu proběhnou schůze parlamentních výborů. Mezi hlavní body agendy patří následující rozpravy: ECON: rozprava s předsedkyní ECB, Christine Lagarde o stavu eurozóny (PO 27. 9.), ITRE: hlasování o podobě nových evropských pravidel pro financování transevropských energetických sítí (ÚT 28. 9.), BUDG: rozprava s nejvyšší evropskou žalobkyní, Laurou Covesi, o stavu vyšetřování některý případů finanční kriminality v EU (PÁ 1. 10.), BUDG: hlasování o podobě vyjednávací pozice EP pro schválení rozpočtu EU pro rok 2022 (ÚT 28. 9.). V tomto týdnu bude také pokračovat zasedání Evropských občanských panelů v rámci Konferenci o budoucnosti Evropy a také proběhnou na půdě EP přípravy na další plenární zasedání EP, které se uskuteční ve dnech 4. 10. – 7. 10.

39. Týden v EU (27. září - 4. října 2021) Evropské výbory PČR


Schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR dne 29. 9.

Senátoři se na své schůzi budou zabývat Strategií EU pro terapeutika proti COVID-19, sdělením EK o prvním poučení z pandemie Covid-19 a  sdělením EK k dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti EU – na cestě k posílenému, propojenému, odolnému a prosperujícímu venkovu do roku 2040. Dále se pak budou věnovat návrhu směrnice EU o spotřebitelských úvěrech, návrhu nařízení EU o evropských zelených dluhopisech a Strategií EU o financování přechodu k udržitelnému hospodářství. Na závěr se budou senátoři věnovat Zprávě o právním státu 2021: Stav právního státu v Evropské unii a pracovnímu dokumentu útvarů Komise: Zpráva o právním státu 2021, Kapitola o stavu právního státu v Česku.

39. Týden v EU (27. září - 4. října 2021) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 29. 9.

Komisaři na svém zasedání projednají:

  • Boj proti převaděčství migrantů: akční plán EU na období 2021–2025
  • Sdělení o uplatňování směrnice o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
  • Zprávu o migraci a azylu

39. Týden v EU (27. září - 4. října 2021) Výbor pro EU na vládní úrovni


Jednání dne 4. 10.

Na programu jsou tři body ke schválení:

  • Podklad na neformální zasedání Evropské rady dne 5. října a summitu EU a zemí západního Balkánu dne 6. října 2021 v Brdu (ÚV)
  • Zprávy o plnění Strategie podpory Čechů v institucích EU v oblasti vysílání zaměstnanců české státní správy do institucí EU za období 2020 - 2021 a Revidovaná Vodítka pro vysílání, komunikaci a financování vysílání národních expertů a stážistů v rámci programu National Expert in Professional Training (NEPT) do institucí EU (ÚV)
  • Priority ČR v agendě vnitřního trhu EU 2021-2025 (MPO)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie