Aktuálně

24. 1. 2022 15:03

4. Týden v EU (24. – 31. ledna 2022)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 24. ledna 2022 v Bruselu

Ministři zahraničí budou diskutovat o situaci v Libyi v kontextu odložených parlamentních a prezidentských voleb, které se měly uskutečnit v prosinci loňského roku. EU zvažuje, že by do země vyslala vlastní volební pozorovatelskou misi. Dalším tématem bude další angažmá EU v Sýrii. Ministři by měli především vyjádřit svůj postoj k nové iniciativě zvláštního zmocněnce GT OSN G. Pedersena směrem k syrskému režimu (tzv. steps for steps). Vzhledem k vývoji situace na Ukrajině a závěrům diskuze na neformálním jednání ministrů v Brestu budou ministři diskutovat o bezpečnostní situaci ve východní Evropě. Této debaty se také prostřednictvím videokonference zúčastní ministr zahraničí USA A. Blinken. Rada FAC schválí Závěry Rady k bezpečnostní situaci v Evropě, k prioritám na lidskoprávních fórech a Závěry Rady o posunutí strategického partnerství OSN a EU pro mírové operace a řešení krizí. 

Neformální zasedání ministrů pro vysoké školství, výzkum a inovace ve dnech 24. a 25. ledna 2022 v Paříži

Ministři odpovědní za vysokoškolské vzdělávání, výzkum a inovace se potkají na neformálním zasedání, aby projednali agendu pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání a Evropský výzkumný prostor. Hlavním tématem bude zejména strategie transformace Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Během dne bude probíhat debata o hlavních aktuálních výzvách a kulatý stůl zástupců členských států. Závěrem bude oficiálně zahájeno fórum „Universities for the Future of Europe“.

Rada pro obecné záležitosti dne 25. ledna 2022 v Bruselu

Na úvod jednání představí Francie priority svého předsednictví v Radě. Následně proběhne orientační debata o legislativním balíčku k posílení demokracie a integrity voleb. Ministři budou také informováni o průběhu Konference o budoucnosti Evropy a vztazích EU se Spojeným královstvím. V neposlední řadě si ministři vymění názory na pokračování koordinace EU v boji proti pandemii covidu-19.

Neformální zasedání ministrů pro vzdělávání a mládež ve dnech 26. a 27. ledna 2022 ve Štrasburku

Ministři odpovědní za vzdělávání a mládež se potkají na neformálním zasedání a budou vést politickou debatu na téma „Mladí Evropané jako plnohodnotní aktéři v Evropě: pro zelenější a udržitelnější Evropu“. V rámci debaty u kulatého stolu se po prezenčním vystoupení ministrů očekává navazující jednominutové online vystoupení zástupců mládeže z příslušného členského státu na stejné téma.

Neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve dnech 31. ledna a 1. února 2022 v Lens.

Ministři odpovědní za průmysl a vnitřní trh budou na neformálním setkání v Lens diskutovat zejména témata zaměřená na průmysl. Setkání bude zahájeno v pondělí 31. 1. návštěvou konzervačního centra Louvre a galavečeří. Druhý den jednání se během dopolední plenární debaty, pracovního oběda a tří odpoledních workshopů budou diskutovat zejména otázky zaměřené na snížení strategických závislostí EU, surovinovou politiku a na možnou redukci závislosti EU pomocí cirkulární ekonomiky a rozvíjení nových výrobních procesů. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 26. ledna 2022.

Na programu jednání COREPER I 26. ledna jsou dva body. Prvně se bude projednávat mandát Rady pro vyjednávání s Evropským parlamentem ke směrnici o dodávání rádiových zařízení na trh. Jedná se o návrh, pomocí kterého by byl zaveden jednotný konektor u koncového zařízení (jednotná nabíječka).  Druhý bodem na programu je oběd COREPER I  k tématu balíčku Fit for 55. Hlavním tématem neformálního obědu bude diskuse o vývoji a dalším postupu projednávání legislativního balíčku „Fit for 55“ (Ff55). Francouzské předsednictví si pro tuto diskusi připravilo podkladový dokument se dvěma otázkami ohledně provázanosti návrhů v balíčku a dalšího vyjednávání legislativy.

Coreper II ve dnech 26. ledna a 28. ledna 2022.

Na programu jednání COREPER II je projednání příprav Summitu EU a Africká unie, který se má konat 17. a 18. února. Následně proběhne výměna názorů k mezinárodní solidaritě v oblasti sdílení vakcín, dále bude projednán follow-up ze zasedání Rady pro zahraniční věci dne 24. ledna. Dále COREPER II bude informován o výsledcích trialogu k nařízení o digitální odolnosti finančního sektoru. Rovněž bude debatována příprava trialogu k revizi nařízení o Europolu, dále dojde k přípravě trialogu směrnice o odolnosti kritických entit, rovněž bude projednán follow-up ze zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 25. ledna.  Následně jsou na programu vodítka pro další práci k tématu migrace a azyl a aliance pro buducnost internetu.  Na okraj jednání 28. ledna dojde k setkání smíšeného výboru, kde je předběžně naplánována orientační debata k doporučením Rady o dočasných restrikcích na zbytné cesty do EU.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Výborový týden a miniplenární zasedání 24. – 27. ledna

Poslanci EP se sejdou v Bruselu v rámci schůzí parlamentních výborů. Hlavním bodem jednání většiny výborů bude volba předsedů a místopředsedů výborů EP. Celkově 20 stálých parlamentních výborů a 3 podvýbory si zvolí předsedu a až čtyři místopředsedy na období 2,5 roku, tedy do konce aktuálního volebního období EP. V některých výborech také dojde k prezentaci programu a priorit FR PRES příslušnými ministry francouzské vlády. K dalším důležitým bodům na agendě výborů patří:

  • AFET (24. – 25. 1.): veřejné slyšení na téma EU a obrana multilateralismu a výměna názorů s J. Borrellem o Strategickém kompasu pro bezpečnost a obranu
  • INTA (24. – 25. 1.): slyšení na téma vztahy v oblasti obchodu a investic mezi EU a Afrikou a první výměna názorů s Komisí o návrhu nařízení ochrany Unie a jejích členských států před ekonomickým nátlakem třetích zemí
  • ECON (24. - 25. 1.): přijetí návrhu zprávy o rámci pro evropskou srážkovou daň a společný hospodářský dialog s výborem EMPL a výměna názorů s Komisí o podzimním balíčku evropského semestru 2022 s důrazem na implementaci národních plánů obnovy
  • INGE (25. 1.): závěrečné jednání výboru a přijetí finálních doporučení, která by měla vést k zajištění větší odolnosti EU vůči zahraničnímu vměšování

Nad rámec jednání výborů EP uspořádá ve čtvrtek 27. 1. zvláštní plenární zasedání v Bruselu u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. Akci zahájí nová předsedkyně EP Roberta Metsola.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 26. ledna

  • Kolegium Komise projedná Evropskou digitální dekádu: návrh digitálních zásad EU.

4. Týden v EU (24. – 31. ledna 2022) Výbor pro EU na vládní úrovni


Jednání dne 26. ledna 2022

I/Ke schválení

  • Rámcová pozice k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, kterým se mění nařízení (EU) 2021/1153 a nařízení (EU) 913/2010 a o zrušení nařízení (EU) 1315/2013 (MD)

II/Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie