Aktuálně

7. 11. 2022 15:56

45. Týden v EU (7. listopadu - 14. listopadu 2022)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 8. listopadu 2022 v Bruselu.

V rámci legislativních bodů je na agendu zařazena směrnice 1999/62/ES (Eurovignette), pokud jde o některá ustanovení o zdanění vozidel. Cílem návrhu je zrušení povinných minimálních sazeb daně silniční, resp. poskytnout všem členským státům flexibilitu při přechodu od zdanění vozidel k silničním poplatkům a mýtnému, které lépe odrážejí zásadu "znečišťovatel platí" a "uživatel platí". Druhým bodem je implementace Basel III, kde bude cílem dosažení obecného přístupu. EK bude ministry informovat o novém zákonu USA na snižování inflace a o jeho důsledcích pro EU. V rámci nelegislativních bodů zhodnotí ministři ekonomické a finanční důsledky ruské vojenské agrese proti Ukrajině, zejména růst cen energií a opatření národních vlád na jejich zmírnění. Tradičně ministři zhodnotí stav implementace nástroje pro oživení a odolnost. CZ PRES bude informovat o výsledcích mezinárodního jednání G20. Ministrům bude představená roční zpráva Evropské fiskální rady. Přijaté budou závěry ke statistice EU. Předseda Evropského účetního dvora předloží výroční zprávu o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2021. 

Den před zasedáním Rady proběhne i Makroekonomický dialog (MEDPOL), v rámci kterého sociální partneři povedou dialog s předsednictvím (plus dvěma nadcházejícími předsednictvími), Komisí, Evropskou centrální bankou a předsedou Euroskupiny, aby si vyměnili názory na energetickou krizi a její dopad na hospodářství EU. Dne 8. listopadu ráno proběhne výroční zasedání ministrů financí EU a ESVO. Ministři si vymění názory na současnou geopolitickou situaci, ceny energií a inflaci.

Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci (rozpočet) dne 11. listopadu 2022 v Bruselu.

Rozpočtová Rada ECOFIN má být svolána k finálním jednáním o návrhu rozpočtu EU pro rok 2023. CZ PRES bude členské státy informovat o dosavadním průběhu trialogů a Dohadovacího výboru. 

Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 14. listopadu 2022 v Bruselu.

Ministři na Radě pro zahraniční věci povedou diskuzi o vývoji ruské agrese vůči Ukrajině. Diskuze bude zaměřena zejména na vojenskou podporu, odpovědnost Ruska za zločiny a přístup EU k Rusku. Dalším bodem na agendě budou vztahy EU s africkým regionem Velkých jezer v kontextu připravovaného nového strategického rámce EU pro danou oblast, který by pak měl být schválen formou závěrů Rady (zřejmě v prosinci). V rámci bodu k západnímu Balkánu proběhne debriefing z nedávného summitu Berlínského procesu a připrava summitu EU-západní Balkán, který se uskuteční dne 6. prosince v albánské Tiraně. Před zahájením Rady FAC se uskuteční snídaně ministrů s vedoucí představitelkou běloruské opozice S. Cichanouskou. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 9. a 11. listopadu 2022

Na programu Coreperu I bude připrava na nadcházející trialogy k Programu Unie pro bezpečnou konektivitu na období 2023–2027, k rozhodnutí CORSIA o změně pravidel pro letectví v rámci EU ETS a návrhu nařízení o strojních zařízeních. Zároveň proběhne ve středu příprava a v pátek debriefink k revizi směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů. Rovněž bude Coreper připravovat program nadcházející Rady pro zemědělství a rybolov, a to konkrétně bod k implementaci Evropské strategie pro lesnictví do roku 2030 a k bilaterálním konzultacím ohledně rybolovných práv mezi EU-UK týkajících se kranase obecného. Coreper bude také informován o programu nadcházející Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport, mimořádné Rady TTE (energetika) a Rady pro konkurenceschopnost, v rámci které proběhne schvalování Závěrů k Evropské agendě pro cestovní ruch 2030. CZPRES bude také debriefovat z proběhlých trialogů k návrhum z balíčku Fit for 55, konkrétně LULUCF, ESR, ETS a rezervě tržní stability, a z trialogu o nařízení o deforestaci. Coreper se bude také připravovat na meziinstitucionální jednání na politické úrovni k deklaraci k digitálním právům a principům. Coreper dále projedná vodítka k další práci na návrhu nařízení Rady o posílení solidarity skrze lepší koordinaci nákupů plynu, výměně plynu přes hranice a spolehlivých cenových benchmarcích a o  návrhu REPowerEU ke směrnici o podpoře obnovitelných zdrojů. Proběhne i prezentace EK k avizovanému nařízení Rady k urychlení zavádění obnovitelných zdrojů.

Coreper II dne 9. listopadu 2022

Na Coreperu II proběhne schválení řídící struktury iniciativy Global Gateway a výměna názorů před nadcházejícím summitem EU – západní Balkán v Tiraně dne 6. prosince a jednáním lídrů EU-Austrálie v listopadu na okraj summitu G20. Coreper bude dále přirpravovat Radu pro zahraniční věci ve formaci ministrů zahraničních věcí i ministrů obrany ve dnech 14. a 15. listopadu a Rady pro obecné záležitosti dne 18. listopadu. V oblasti vnější dimenze migrace budou Coreperu představené další dokončené akční fiche a předloženy průběžné zprávy o naplňování akčních plánů pro vybrané země. Uskuteční se taky debata k financování vnější dimenze migrace na základě informací EK. EK představí dlouho očekávané sdělení ohledně reformy rámce správy hospodářských záležitostí a také by měla představit strategický přístup k financování UA pro rok 2023 prostřednictvím makrofinanční pomoci. Na okraj jednání proběhne oběd s předsedou Soudního dvora EU Koenem Lenaertsem

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Miniplenární zasedání a výborový týden

Poslanci EP se sejdou na miniplenárním zasedání EP v Bruselu, které se uskuteční ve dnech 9. – 10. 11. Uskuteční se též pravidelné schůze parlamentních výborů.

Hlavní body agendy miniplenárního zasedání EP:

středa 9. 11.

Rozpravy

  • Prohlášení Evropské rady a EK – závěry zasedání Evropské rady ve dnech 20. - 21. října 2022 
  • Nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2021/241, pokud jde o kapitoly REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost, a mění nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU) 2021/2115, směrnice 2003/87/ES a rozhodnutí (EU) 2015/1814 (BUDG, ECON) – hlasování ve čtvrtek 10. 11.
  • Směrnice, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 573/2014, pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (JURI) – hlasování ve čtvrtek 10. 11.
  • Plné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Chorvatsku (LIBE) – hlasování ve čtvrtek 10. 11.
  • Společná rozprava – Digitální finance (ECON)

čtvrtek 10. 11.

Rozpravy

  • Směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 (ITRE) – hlasování ve čtvrtek 10. 11.
  • Hlasování

  • Dohoda mezi EU a Ukrajinou o silniční nákladní dopravě (TRAN)
  • Dohoda mezi EU a Moldavskou republikou o silniční nákladní dopravě (TRAN)
  • Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh (INTA)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia Evropské komise 9. listopadu

Kolegium Komise na středečním zasedání projedná: bezpečnostní a obranný balíček (nový akční plán pro vojenskou mobilitu, návrh politiky kybernetické obrany EU), sdělení o hnojivech, vývoj emisí po zavedení eura 6/VI a návrh nouzového nařízení o urychlení zavádění obnovitelných zdrojů

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie