Aktuálně

8. 11. 2021 15:35

45. Týden v EU (8. - 15. listopadu 2021)

45. Týden v EU (8. - 15. listopadu 2021)  Rada EU


Rada pro hospodářské a financí věci dne 9. listopadu 2021 v Bruselu

Samotnému jednání bude předcházet jednání Euroskupiny. Euroskupina v klasickém formátu bude jednat o makroekonomickém vývoji, včetně inflace, a politických vyhlídkách v eurozóně. Ministři si rovněž vyslechnou prezentaci o přezkumu správy ekonomických záležitostí a budou diskutovat o politických cílech a využití digitálního eura v konkurenčním globálním kontextu. Euroskupina v rozšířeném formátu bude diskutovat o pokroku při dokončování bankovní unie i o vývoji v bankovním sektoru. Rovněž zhodnotí zřízení společného backstopu Jednotného fondu pro řešení krizí. Rada ECOFIN začne dialogem se zeměmi EFTA, po kterém bude následovat pracovní snídaně ministrů.

Do legislativních bodů SI PRES zařadilo politickou debatu k implementaci globálních standardů Basel III do evropského práva. Do nelegislativních bodů zařadilo SI PŘES výměnu názorů k sdělení Komise ohledně Hospodářství EU po pandemii covid-19. Ministři prodiskutují provádění nástroje pro obnovu a odolnost (RRF) a financování nástroje NGEU. Ministři navážou na závěry říjnové Evropské rady v diskuzi ohledně vysokých cen energií a inflace.  Komise bude informovat o výsledcích z výročního zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank G20 a MMF ve dnech 13.–14. října 2021. Schváleny budou Závěry o budoucnosti evropského semestru v souvislosti s nástrojem pro obnovu a odolnost a Závěry o statistice EU. V neposlední řadě bude Komise prezentovat Výroční zprávu Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020.

Rada pro zahraniční věci ve formátu ministrů obchodu dne 11. listopadu 2021 v Bruselu

Na programu bude diskuze aktuálního stavu reformy WTO a přípravy 12. ministerské konference v Ženevě (30. listopadu až 3. prosince 2021) a aktuální stav obchodních vztahů EU a USA (zejména dočasné řešení sporu dle s. 232 ve věci oceli a hliníku a vyhlídky dalšího fungování Trade and Technology Council). Do bodu různé byl kromě představení výroční zprávy o implementaci a vymáhání dohod o volném obchodu EU na žádost NL zařazen také aktuální stav revize kapitol k obchodu a udržitelnému rozvoji. V rámci oběda bude diskutován aktuální stav probíhajících obchodních jednání (zejména Chile, Nový Zéland a Indie) a po obědě proběhne neformální výměna názorů s USTR K. Tai.

Rada pro hospodářské a finanční věci (rozpočet) dne 12. listopadu 2021 v Bruselu

Dne 12. listopadu proběhne jednání rozpočtové Rady ECOFIN a Dohodovacího výboru, v rámci kterého budou vstupovat vyjednávání k rozpočtu EU pro rok 2022 do své finální fáze. Komise na tato jednání připraví Návrh prvků pro společné závěry (9. listopadu první verzi a 11. listopadu druhou verzi), ve kterém se pokusí nastínit cestu ke kompromisu. CRP II tento týden zároveň potvrdí mandát Rady, se kterým půjde SI PRES do těchto vyjednávání, která mohou pokračovat až do pondělí 15. 11., kdy končí 21denní období dohodovacího řízení k vyjednáváním rozpočtu pro rok 2022 mezi Radou a EP.

Rada pro zahraniční věci dne 15. listopadu 2021 v Bruselu

Ministři zahraničí budou letos již potřetí diskutovat o regionu západního Balkánu. Tentokrát se budou věnovat např. znepokojivému vývoji v Bosně a Hercegovině či vztahům mezi Kosovem a Srbskem. Poté budou ministři diskutovat o aktuálním dění v rámci regionu Sahel s důrazem na situaci v Mali. Po obědě proběhne ministerské jednání se zástupci zemí Východního partnerství. Ministři by se měli zaměřit zejména na přípravu prosincového summitu VP. Ve večerních hodinách se bude konat společné jednání s ministry obrany, jehož cílem bude výměna názorů k prvnímu návrhu Strategického kompasu.

Rada pro zemědělství a rybářství dne 15. listopadu 2021 v Bruselu

Rada AGRIFISH se bude konat v pondělí 15.11. Jednání Rady se za ČR zúčastní náměstek MŽP J. Šír. Na agendě je schválení lesnické strategie EU do roku 2030 a sdílení informací s EK o stavu na trhu s potravinami. V bodě Různé bude EK informovat o Konferenci Od zemědělce ke spotřebiteli 2021, o nadcházející 12. WTO ministerské konferenci, o stavu rybích populací sdílených s VB pro rok 2022 a o pohotovostním plánu pro zajištění dodávek potravin a potravinové bezpečnosti. Na podnět Slovenska se bude rozebírat problémový stav populace medvěda hnědého a vlků a Španělsko bude informovat o důsledcích sopečné aktivity na ostrově La Palma pro místní zemědělství. 

45. Týden v EU (8. - 15. listopadu 2021) Coreper


Coreper I, dne 10. a 12. listopadu 2021

Na programu jednání Coreper I je tento týden příprava zasedání Rady pro konkurenceschopnost (část vnitřní trh, průmysl, výzkum a vesmír) ve dnech 25. a 26. listopadu, stanovení předběžné agendy Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport ve dnech 29. a 30. listopadu  a předběžné agendy Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (část telekomunikace a energetika) ve dnech 2. a 3. prosince. Dále proběhne příprava neformálního trialogu k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, analýza finálního kompromisu k nařízení o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky v krizové připravenosti a řízení léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o používání vozidel pronajatých bez řidičů pro převoz zboží po silnici. Velvyslanci budou dále jednat o mandátu pro vyjednávání s EP k rozhodnutí o Evropském roku mládeže 2022 a o vodítkách pro další práci na balíčku Fit for 55 v oblasti dopravy.

Coreper II, dne 10. listopadu 2021

Na programu jednání Coreper II je příprava zasedání Rady pro obecné záležitosti (koheze), Rady pro obecné záležitosti dne 23. 11, Rady pro zahraniční věci ve dnech 15. a 16. listopadu a Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů rozvoje dne 19. listopadu. Dále proběhne představení agendy zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obchodu ve dnech 29. listopadu až 3. prosince, follow-up ze zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 9. listopadu a příprava zasedání dohodovacího výboru a Rady pro hospodářské a finanční věci (rozpočet) dne 12. listopadu. Velvyslanci budou také jednat o vodítkách pro další práci na zasedání Mezinárodního úřadu pro mořské dno. Jako možný bod je vedena výměna názorů k summitu Východního partnerství dne 15. prosince v Bruselu.

45. Týden v EU (8. - 15. listopadu 2021) Evropský parlament


Výborový týden a miniplenární zasedání v Bruselu

V nadcházejícím týdnu skuteční zasedání části výborů EP. Na programu je též miniplenární zasedání v Bruselu, které proběhne od 10. do 11. listopadu. Mezi hlavní body agendy patří:

Miniplenární zasedání

středa 10. 11.

 • rozprava o závěrech Evropské rady ve dnech 21.–22. 10. s předsedou Charlesem Michelem
 • rozprava o problematice posílení demokracie, svobody a plurality sdělovacích prostředků v EU
 • debata o zveřejňování informací o dani z příjmů některými podniky a pobočkami (debata ve středu, hlasování ve čtvrtek)

čtvrtek 11. 11.

 • představení zprávy o fungování evropských politických stran v roce 2021
 • hlasování o vytvoření Agentury EU pro azyl
 • hlasování o zprávě k návrhu nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách

Zasedání výborů

IMCO (8. 11.)

 • hlasování o zprávě k problematice netarifních a nedaňových překážek na vnitřním trhu

ITRE (9. 11.)

 • veřejné slyšení o energetických aspektech balíčku Fit for 55
 • diskuze k implementaci směrnice o energetické náročnosti budov

 45. Týden v EU (8. - 15. listopadu 2021) Evropská komise


V rámci zasedání kolegia Komise proběhne představení návrhu Strategického kompasu.

PT RHSD pro EU


Jednání PT RHSD pro EU dne 12. 11. 2021

I/ K projednání

 • Rámcová pozice k Pracovnímu programu Evropské komise

II/ Pro informaci

 • Průběh a výsledky zasedání Evropské rady dne 21. a 22. října v Bruselu
 • Průběh a výsledky zasedání COP26 ve dnech 31. října - 12. listopadu 2021 v Glasgow
 • Aktuální dění v otázce implementace výstupové dohody a dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a UK
 • Národní konvent o EU - závěry a doporučení z kulatého stolu konaného dne 15. října 2021 na téma „Udržitelná mobilita v kontextu balíčku Fit for 55”
 • Příprava České republiky na předsednictví v Radě EU
 • Aktuální informace o přípravě Zprávy o realizaci NPR 2021
 • Konference o budoucnosti Evropy

III/ Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie