Aktuálně

22. 11. 2022 10:21

47. Týden v EU (21. listopadu – 28. listopadu 2022)


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro zemědělství a rybářství dne 21. listopadu 2022 v Bruselu

V pondělí 21. 11. se uskuteční jednodenní Rada AGRIFISH v Bruselu. Na programu Rady je informace Evropské komise a následná politická diskuze k implementaci Nové strategie EU pro lesnictví do roku 2030. Dále bude Komise informovat o zemědělských aspektech nové legislativy Nature Restoration Law představené letos v červnu, o konferenci k Biohospodářství 2022, která se uskutečnila 6 - 7. října v Bruselu, a o novém sdělení k hnojivům. Z rybářské agendy budou ČS informovány o nové strategii pro udržitelnost v odvětví řas a o energetické transformaci rybářského loďstva EU. Španělská delegace s početní podporou ČS předloží také AOB bod k dostupnosti hnojiv v EU. Za EK budou přítomní eurokomisaři Wojciechowski, Sinkievičius a Kyriakides. 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti ve formátu ministrů pro kohezi dne 22. listopadu 2022 v Bruselu

Jednání Rady pro obecné záležitosti ve formátu koheze se uskuteční 22. 11. v Bruselu. Politická rozprava se bude věnovat dlouhodobým dopadům politiky soudržnosti na regiony EU. Diskuze bude vedena na základě otázek připravených předsednictvím. Po diskuzi přijme Rada závěry o politice soudržnosti. Ty byly prodiskutovány na pracovní skupině pro strukturální opatření a nejvzdálenější regiony a členské státy se na jejich obsahu shodly. Po jednání Rady se uskuteční konference na vysoké úrovni na téma Spravedlivá transformace v uhelných a energeticky náročných regionech pořádaná ve spolupráci s českými uhelnými regiony a Evropským výborem regionů. 

Mimořádné zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (část energetika) dne 24. listopadu 2022 v Bruselu

Hlavním tématem jednání mimořádné Rady pro energetiku bude přijetí nařízení Rady o společných nákupech plynu, intervencích na trhu s plynem a nouzových opatřeních a solidaritě. Komise toto nařízení vydala na základě požadavků lídrů EU z Evropské rady 20. a 21. října a mimořádné Rady pro energetiky 30. září. Toto nařízení Rady posiluje funkčnost platformy pro společné nákupy plynu, zavádí mechanismus tržní stability, který by měl omezit výkyvy ceny plynu, a zavádí pravidla solidarity mezi členskými státy v případě omezení dodávek zemního plynu do EU. Dalším bodem jednání by mělo být přijetí nařízení Rady k urychlení povolovacích procesů u obnovitelných zdrojů energie, které EK vydala 9. listopadu.

Zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro obchod dne 25. listopadu 2022 v Bruselu

Na programu Rady je reforma Světové obchodní organizace (WTO) a příprava 13. ministerské konference WTO (kromě procedurálních otázek týkajících se procesu modernizace se největší diskuze očekávají ohledně možného rozšíření tzv. waiveru na vakcíny na oblast farmaceutik a terapeutik, neboť otázka by dle zadání 12. ministerské konference měla být řešena do konce roku 2022), dále pak obchodní vztahy EU–USA (zejména v kontextu přípravy třetího zasedání Rady pro obchod a technologie a zákona Inflation Reduction Act) a také obchodní vztahy s Ukrajinou, kde budou diskutovány možnosti dalších facilizačních obchodních opatřeních na podporu Ukrajiny. Tématem oběda ministrů bude aktuální stav jednání o obchodních dohodách se třetími zeměmi. 

Mimořádné zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (část vnitřní věci) dne 25. listopadu 2022 v Bruselu

Mimořádná Rada pro spravedlnost a vnitřní věci (část vnitřních věcí) se uskuteční 25. 11. v Bruselu. Na programu jednání je zařazen pouze jeden bod: Aktuální situace na všech migračních trasách, výzvy a další postup. České předsednictví svolalo mimořádnou Radu na základě poptávky ze strany Evropské komise a některých členských států. Reaguje tak na zvýšený migrační tlak na všech migračních trasách do EU. Jednání je koncipováno jako příprava na řádnou Radu JHA 8. 12.  

Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport ve dnech 28. – 29. listopadu 2022 v Bruselu

Rada EYCS se uskuteční 28. a 29. listopadu v Bruselu. Z oblasti vzdělávání se bude přijímat návrh doporučení Rady o cestách ke školnímu úspěchu a závěry Rady o podpoře osobní pohody (well-being) v digitálním vzdělávání. Z oblasti mládeže se budou přijímat závěry o podpoře mezigeneračního rozměru v oblasti mládeže s cílem podpořit dialog a sociální soudržnost. Obědovým tématem jsou Přístupy k oživení ukrajinského školství. Politická diskuze se povede na téma Evropský vzdělávací prostor v době ruské agrese na Ukrajině a ministři také zhodnotí Evropský rok mládeže 2022.  Z oblasti kultury PRES poskytne zprávu o pokroku k EMFA (Media Freedom Act), Rada přijme usnesení o pracovním plánu EU pro kulturu na období 2023–2026 a proběhne rovněž politická diskuze k situaci v kultuře na UA, kde bude na VTC ukrajinský ministr kultury Tkachenko.  Z oblasti sportu se přijmou závěry Rady o udržitelné a přístupné sportovní infrastruktuře a proběhne politická diskuze s názvem “Mohou nedávné krize sloužit jako příležitosti pro budoucí rozvoj sportu?” V závěru jednotlivých částí SE představí program svého PRES. 

Zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro rozvoj dne 28. listopadu 2022 v Bruselu

Na programu jednání je pokrok spolupráce po summitu EU – Africká unie (AU) v únoru 2022 a reakce na krizové situace v rámci Team Europe v případech humanitárních krizí v Ukrajině a v Afghánistánu. Diskuze na téma spolupráce s africkými zeměmi proběhne ve dvou fázích – interní, koordinační mezi ministry EU, v další části se k nim pak připojí předseda AU Moussa Faki. Zejména by ze strany EU mělo dojít k ujištění o pokračující úzké spolupráci s africkými partnery, i přes současný důraz na situaci v Ukrajině. Po Radě FAC pak bude odpoledne následovat 11. zasedání Komise Africké unie a Evropské unie v Bruselu. V dalším diskuzním bodě se ministři EU zaměří na kapacity zvládání krizí v rámci Team Europe, a to konkrétně v Afghánistánu a Ukrajině. Navíc by se tato dvě témata měla prolínat s tématy potravinového zabezpečení a trojitého nexu (humanitární – rozvojový – mírový) s vyhlídkou přechodu z plánovací do implementační fáze. V případě Afghánistánu by navíc EK ráda dosáhla dohody o dlouhodobém směřování humanitární pomoci, a to s důrazem na tzv. přístup založený na základních potřebách a zároveň postavený na společném postupu podporující společnost bez spolupráce s Talibánem. Závěry Rady ke snižování rizika katastrof (DRR) a závěry Rady k Akčnímu plánu pro mládež ve vnější činnosti EU pro na období 2022–2027 (YAP) by měly být přijaty na Radě FAC v části AOB. Práce na závěrech k YAP ale stále probíhá na úrovni pracovní skupiny. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 23. a 25. listopadu 2022

Na programu Coreperu I je příprava Rady pro dopravu a telekomunikace (5. a 6. prosinec), mimořádné Rady pro energetiku (24. listopad), Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (28. a 29. listopad), Rady pro konkurenceschopnost (1. a 2. prosinec) a Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (8. a 9. prosinec). Dále proběhne příprava trialogu k návrhu nařízení o obecné bezpečnosti výrobků, směrnici o transparentnosti odměňování a nařízení o sociálním fondu pro klimatická opatření. Dále bude podána informace o výsledku trialogu k revizi směrnice o energetické účinnosti, návrhu nařízení pokud jde o kontrolu rybolovu a revizi EU ETS. Na programu je taktéž příprava schválení Evropského prohlášení o digitálních právech a zásadách,  a proběhne analýza finálního kompromisního textu s cílem dosažení dohody u návrhu o zabezpečené konektivitě (2023-2027). Jednání bude předcházet snídaně s místopředsedou EK M. Šefčovičem.

Coreper II dne 23. listopadu 2022

Na programu Coreperu II je příprava Rady pro obecné záležitosti (13. prosinec), Rady pro zahraniční věci/rozvoj (28. listopad), Rady pro hospodářské a finanční záležitosti (6. prosinec) a mimořádné Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (25. listopad). Taktéž bude schvalována agenda Rady pro zahraniční věci (12. prosinec). Dále proběhne příprava trialogu k návrhu nařízení o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací a příprava trialogu k E-evidence (elektronické důkazy). Na programu je také výměna názorů o připravovaném prohlášení členských států po summitu EU-západní Balkán, přípravách summitu EU-ASEAN a finanční udržitelnosti Evropského mírového nástroje.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Plenární zasedání EP 21. – 24. listopadu

Poslanci EP se sejdou na plenárním zasedání EP ve Štrasburku a v rámci mimořádných schůzí parlamentních výborů. Hlavní body agendy pléna:

PO 21. 11.

 • Rozprava:
  • Prohlášení EK – Aktuální stav jednání mezi EK a Maďarskem o nařízení o podmíněnosti v oblasti právního státu a nástroji pro oživení a odolnost („RRF“) (hlasování ČT 24. 11.)
  • Zpráva o provádění výpůjční strategie pro financování nástroje Unie na podporu oživení NextGenerationEU (BUDG) (hlasování  ÚT 22. 11.)

ÚT (22. 11.)

 • Oslava u příležitosti 70. výročí vzniku Evropského parlamentu
 • Rozprava a hlasování:
  • Směrnice o posílení odolnosti kritických subjektů (LIBE)
 • Rozpravy:
  • Rozpočtový proces pro rok 2023: výsledek dohodovacího řízení (BUDG) (hlasování ST 23. 11.)
  • Rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (BUDG) (hlasování ST 23. 11.)
  • Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkajícím se nové strategie EU v oblasti rozšíření (AFET) (hlasování ST 23. 11.)
  • Dopad ruské válečné agrese na Ukrajině na třetí země v souvislosti s dohodou o černomořské obilné iniciativě

Středa (23. 11.)

 • Rozprava: Potřeba evropského řešení v oblasti azylu a migrace, včetně mechanismů pátrání a záchrany
 • Hlasování:
  • Návrh opravného rozpočtu č. 5/2022: Dodatečná opatření k řešení důsledků ruské války na Ukrajině – Navýšení prostředků pro mechanismus civilní ochrany Unie – Snížení prostředků na platby a aktualizace příjmů – Jiné úpravy a technické aktualizace (BUDG)
  • Návrh usnesení o uznání Ruské federace za stát, který podporuje terorismus
 • Rozprava:
  • Propojený vnitřní trh v oblasti energií, který udrží účty na nízké úrovni a konkurenceschopnost podniků
  • Společná rozprava – Prohlášení Rady a EK o finanční pomoci EU Ukrajině

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia Evropská komise 22. listopadu

Kolegium Komise na úterním zasedání projedná balíček podzimního evropského semestru. Očekává se rovněž vydání návrhu ke korekčnímu mechanismu na trhu se zemním plynem.

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022) Evropské výbory PČR


Schůze Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR dne 23. listopadu

Poslanci se na středeční schůzi budou zabývat:

 • Návrhem prováděcího rozhodnutí Rady o opatřeních na ochranu rozpočtu Unie před porušováním zásad právního státu v Maďarsku
 • Návrhem nařízení o zákazu produktů pocházejících z nucené práce na trhu Unie
 • Návrhem nařízení, kterým se zřizuje nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2679/98
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/14/ES, 2006/42/ES,… a zavádí mimořádné postupy pro posuzování shody, přijetí společných specifikací a dozor nad trhem v souvislosti s mimořádnou situací na jednotném trhu
 • Návrh nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 a (EU) č. 305/2011 a zavádí mimořádné postupy pro posuzování shody, přijetí společných specifikací a dozor nad trhem v souvislosti s mimořádnou situací na jednotném trhu
 • Návrh doporučení Rady o přiměřeném minimálním příjmu zajišťujícím aktivní začlenění

Schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR dne 23. listopadu

Výbor na středeční schůzi projedná:

 • Výroční zprávu Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu EU a evropských rozvojových fondů za rozpočtový rok 2021
 • Návrh nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (přepracované znění)
 • Sdělení Pomoc Ukrajině a její obnova
 • Sdělení Zpráva o strategickém výhledu z roku 2022 Souběžná zelená a digitální transformace v novém geopolitickém kontextu
 • Sdělení Zpráva o právním státu 2022 Stav právního státu v Evropské unii

Výroční zprávu Komise za rok 2021 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie