Aktuálně

28. 11. 2022 15:55

48. Týden v EU (28. listopadu – 5. prosince 2022)


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport ve dnech 28. – 29. listopadu 2022 v Bruselu

Rada EYCS se uskuteční 28. a 29. listopadu v Bruselu. Z oblasti vzdělávání se bude přijímat návrh doporučení Rady o cestách ke školnímu úspěchu a závěry Rady o podpoře osobní pohody (well-being) v digitálním vzdělávání. Z oblasti mládeže se budou přijímat závěry o podpoře mezigeneračního rozměru v oblasti mládeže s cílem podpořit dialog a sociální soudržnost. Obědovým tématem jsou Přístupy k oživení ukrajinského školství. Politická diskuze se povede na téma Evropský vzdělávací prostor v době ruské agrese na Ukrajině a ministři také zhodnotí Evropský rok mládeže 2022.  Z oblasti kultury PRES poskytne zprávu o pokroku k EMFA (Media Freedom Act), Rada přijme usnesení o pracovním plánu EU pro kulturu na období 2023–2026 a proběhne rovněž politická diskuze k situaci v kultuře na UA, kde bude na VTC ukrajinský ministr kultury Tkachenko. Z oblasti sportu se přijmou závěry Rady o udržitelné a přístupné sportovní infrastruktuře a proběhne politická diskuze s názvem “Mohou nedávné krize sloužit jako příležitosti pro budoucí rozvoj sportu?” V závěru jednotlivých částí SE představí program svého PRES. 

Zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro rozvoj dne 28. listopadu 2022 v Bruselu

Na programu jednání je pokrok spolupráce po summitu EU – Africká unie (AU) v únoru 2022 a reakce v rámci Team Europe v případech humanitárních krizí v Ukrajině a v Afghánistánu. V rámci diskuze na téma spolupráce s africkými zeměmi by ze strany EU mělo dojít k ujištění o pokračující úzké spolupráci s africkými partnery, i přes současný důraz na situaci v Ukrajině. Po Radě FAC pak bude odpoledne následovat 11. zasedání Komise Africké unie a Evropské unie v Bruselu. V dalším diskuzním bodě se ministři EU zaměří na kapacity zvládání krizí v rámci Team Europe, a to konkrétně v Afghánistánu a Ukrajině. Navíc by se tato dvě témata měla prolínat s tématy potravinového zabezpečení a trojitého nexu (humanitární – rozvojový – mírový) s vyhlídkou přechodu z plánovací do implementační fáze. V případě Afghánistánu by EK ráda dosáhla dohody o dlouhodobém směřování humanitární pomoci, a to s důrazem na tzv. přístup založený na základních potřebách a zároveň postavený na společném postupu podporující společnost bez spolupráce s Talibánem. Závěry Rady ke snižování rizika katastrof (DRR) a závěry Rady k Akčnímu plánu pro mládež ve vnější činnosti EU pro na období 2022–2027 (YAP) by měly být přijaty bez diskuse. 

Zasedání Rady pro konkurenceshopnost ve formátu ministrů zodpovědných za vnitřní trh a průmysl 1. prosince 2022

Dne 1. prosince proběhne Rada COMPET ve formátu vnitřní trh a průmysl. Na programu Rady je přijetí obecného přístupu k Aktu o čipech, průmyslovým zeměpisným označením a možné přijetí obecného přístupu k due dilligence. K ekodesignu a k návrhu směrnice o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací bude PRES prezentovat zprávu o pokroku. Na Radě se také přijmou závěry EU pro cestovní ruch do roku 2030. Tématem pracovního oběda je “Diverzifikace průmyslových dodavatelských řetězců prostřednictvím dvoustranných a mnohostranných partnerství”. V rámci AOB bodů bude EK prezentovat zprávu sítě zmocněnců pro malé a střední podniky za rok 2022. Radě bude prezentován výstup ze SMET (skupina pro prosazování jednotného trhu) za rok 2022. Na závěr bude SE informovat o svých prioritách během SEPRES.

Zasedání Rady pro konkurenceshopnost ve formátu ministrů zodpovědných výzkum a vesmír 2. prosince 2022

Druhý den proběhne Rada COMPET ve formátu výzkum a vesmír. Na programu je politická debata k využití vesmírných dat EU. Diskuse se zúčastní také výkonný ředitel EUSPA Rodrigo da Costa. Části inovace a výzkum bude předsedat ministr V. Balaš. Očekává se přijetí závěrů k výzkumným infrastrukturám a k novému evropskému programu inovací. Přijme se také doporučení Rady o hlavních zásadách pro zhodnocování znalostí. Politická debata bude na téma “Věda jako nástroj k usnadnění tvorby politik v členských státech”. V rámci bodů AOB bude EK informovat o projektu EIT Kultura a kreativita a znalostní a inovační společenství a o veřejné konzultaci o minulosti, současnosti a budoucnosti evropských rámcových programů pro výzkum a inovace 2014–2027. ES delegace bude sdělí informaci o partnerství v oblasti výzkumu a inovací ve středomořské oblasti (PRIMA). Na závěr bude SE představovat sektorové priority SEPRES.  

Zasedání Rady ve formátu ministrů zodpovědných za dopravu 5. prosince 2022

Dne 5. prosince proběhne Rada TTE v části doprava. Na programu bude zejména schválení závěrů Rady o pokračujícím rozvoji vnitrozemské vodní dopravy (sdělení NAIADES III) a obecný přístup k návrhu nařízení o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (TEN-T). V rámci bodu Různé bude CZ PRES informovat o ostatních aktuálně projednávaných legislativních návrzích, které jsou ve fázi trialogů, a o proběhlém setkání k CCAM (Connected, Cooperative and Automated Mobility), které se uskuteční 29. listopadu v Praze. Na závěr bude švédská delegace informovat o pracovním programu nastupujícího SE PRES. 


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 30. listopadu 2022

Na programu jednání COREPER I je připrava Rady EPSCO ve formátu ministrů odpovědných za zdravotnictví, sociální politiku a zaměstnatnost, která se uskuteční  8. a 9. prosince, dále příprava jednání Rady AGRIFISH 11. a 12. prosince, příprava jednání Rady ministrů zodpovědných za energetiku 19. prosince a Rady ministrů zodpovědných za životní prostředí 20. prosince. Dále je na programu schválení mandátu na politické trialogy, a to o spotřebitelských úvěrech, který se uskuteční 1. prosince, o ReFuel Aviation, který se uskuteční 8. prosince,  o návrhu na jednotné evropské nebe, který se uskuteční 7. prosince, o regulaci komodit, které způsobují odlesňování, který se uskuteční 5. prosince,  a o EU ETS v letectví, který je naplánován na 6. prosince. Dále CZ PRES informuje COREPER o výstupech z politických trialogů o bezpečnosti výrobků, který se uskuteční 28. listopadu, o Sociálně klimatickémo fondu 29. listopadu a EU ETS, rovněž 29. listopadu.

Coreper II dne 30. listopadu  a 1. prosince 2022

Na programu jednání COREPERU II ve středu 30. listopadu je debriefing ze vztahů s Evropským parlamentem, příprava jednání Rady pro obecné záležitosti 13. prosince, follow-up z jednání Rady ministrů zodpovědných za obchod, která se uskutečnila 25. listopadu, a follow-up z Rady ministrů zodpovědných za mezinárodní rozvoj z 28. listopadu. Následně je na programu schválení mandátu k trialogu o obecných schématech tarifních preferencí, příprava zasedání EU-USA technologické Rady, která se uskuteční se Washingtonu 5. prosince, příprava zasedání Rady ECOFIN 6. prosince a Rady JHA ve formátu ministrů zodpovědných za spravedlnost a vnitřní věci 8. a 9. prosince.

Na programu jednání COREPERu II je ve čtvrtek 1. prosince výměna názorů ohledně zastoupení ČS v jednotlivých orgánech a institucích EU a výměna názorů o Evropském mírovém nástroji. Dále je na agendě pokračování připravy mimořádné Rady ECOFIN 6. prosince, přípravy setkání Rady JHA ve formátu ministrů zodpovědných za spravedlnost a vnitřní věci 8. a 9. prosince a také přípravy Rady pro obecné záležitosti 13. prosince.

 
3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Výborový týden 28. 11. – 2. 12.

Poslanci EP se sejdou na pravidelných schůzích parlamentních výborů v Bruselu.

Hlavní body agendy výborů:

  • ECON (28. 11.): měnový dialog s prezidentkou ECB Christine Lagardeovou o současné situaci v eurozóně, inflaci jako globální výzvě a důsledcích pro měnovou politiku EU
  • ITRE (29. 11.): výměna názorů s komisařkou pro energetiku Kadri Simsonovou o energetické krizi
  • REGI (30. 11.): výměna názorů s Vitalijem Kličkem, starostou Kyjeva
  • PEGA (29. 11.): slyšení o situaci s použitím spywaru ve Španělsku

Feedback event ke Konferenci o budoucnosti Evropy (COFE) (2. 12.) v Bruselu. Událost je organizována Radou EU, společně s EK a EP. Akce se dále zúčastní 27 zástupců národních parlamentů a pozvánku obdrželo i 800 občanů, kteří se během COFE účastnili občanských panelů a pracovních skupin. Půjde o příležitost, jak občanům předat zpětnou vazbu, pokud jde o průběžný stav prací na implementaci doporučení vzešlých z COFE. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia Evropské komise dne 30. listopadu

Kolegium Komise na středečním zasedání projedná:

Balíček oběhového hospodářství II - návrh nařízení o dokládání environmentálních tvrzení pomocí metod ekologické stopy výrobku/organizace (zelená tvrzení), rámec politiky pro plasty na biologické bázi, biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty, přezkum směrnice o obalech a obalových odpadech s cílem posílit základní požadavky na obaly a stanovit opatření a cíle pro předcházení vzniku obalových odpadů na úrovni EU, certifikace odstraňování uhlíku Balíček o zdraví: globální strategie v oblasti zdraví, zpráva o stavu připravenosti.

4. Týden v EU (24. – 31. ledna 2022) Výbor pro EU na vládní úrovni


Jednání dne 30. listopadu 2022

Ke schválení:

1. Mandát na summit EU – západní Balkán dne 6. prosince 2022 v Tiraně

2. Rámcová pozice k Pracovnímu programu Komise na rok 2023

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie