Aktuálně

7. 12. 2021 10:45

49. Týden v EU ( 6. - 13. prosince 2021)

49. Týden v EU ( 6. - 13. prosince 2021) Rada EU


Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ve dnech 6. a 7. prosince 2021

První den je na programu agenda zaměstnanosti a sociální politiky. Projednán bude obecný přístup ke směrnici o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii, obecný přístup ke směrnici o závazných opatřeních v oblasti transparentnosti odměňování a zpráva o pokroku v rámci směrnice o rovném zacházení. Politická rozprava se zaměří na Evropský semestr 2022 a strategii pro rovnost mužů a žen. Schvalovat se budou závěry o udržitelné práci v průběhu životního cyklu a závěry o dopadu umělé inteligence na genderovou rovnost na trhu práce. Druhý den je na programu agenda zdraví. Proběhne diskuze o nařízení Rady o rámci opatření pro zajištění dodávek lékařských protiopatření pro krizové situace a COVID-19 – současná a budoucí reakce na pandemii, schváleny budou závěry o posílení Evropské zdravotní unie, Evropská komise podá informaci o Farmaceutické strategii pro Evropu a dalších nadcházejících iniciativách a společně se SI PRES o Evropském plánu boje proti rakovině. FR delegace představí pracovní program nastupujícího PRES.

Rada pro hospodářské a finanční věci dne 7. prosince 2021 

Samotnému jednání bude předcházet jednání Euroskupiny v klasickém a inkluzivním formátu. Legislativní body agendy zahrnují návrh směrnice o sazbách DPH, kde je cílem SI PRES dosažení obecného přístupu. Legislativní balíček „Fit for 55“ je zařazen na jednání Rady ECOFIN jako bod A s cílem informovat ministry financí o stavu projednávání směrnice o zdanění energií (ETD), mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) a sociálním klimatickém fondu (SCF). SI PRES dále předloží pravidelný návrh zprávy o pokroku v oblasti posilování bankovní unie a bude představen legislativní balíček unie kapitálových trhů, jehož součástí je i sdělení EK „Unie kapitálových trhů – realizace jeden rok po akčním plánu“ a související soubor čtyř legislativních návrhů. Nelegislativní body zahrnují tradiční bod hospodářské oživení v Evropě. Komise představí balíček dokumentů k evropskému semestru pro rok 2022. Předseda Evropské fiskální rady (EFB) představí ministrům výroční zprávu EFB pro rok 2021, jedná se o pravidelný bod prosincových Rad ECOFIN. Předložena bude také tradiční zpráva k daňovým otázkám, která obsahuje podrobný popis pokroku v jednotlivých daňových oblastech. Tradičně budou na konci PRES schváleny rovněž závěry Rady k pokroku dosaženému Skupinou pro kodex chování.

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (část doprava) dne 9. prosince 2021

Hlavním tématem jednání ministrů dopravy budou dopravní návrhy balíčku „Fit for 55“. Konkrétně se jedná o návrh nařízení o rozmístění infrastruktury pro alternativní paliva (AFIR) a návrhy na podporu využití udržitelných paliv v  letecké (ReFuelEU Aviation) a námořní (FuelEU Maritime) dopravě. Ke všem třem návrhům bude předložena zpráva o pokroku a proběhne politická diskuze k hlavním problematickým otázkám jednotlivých návrhů. Téma bude uvozeno předložením zprávy o pokroku k celému balíčku „Fit for 55“. V části Různé bude SI PRES informovat o vývoji dalších aktuálně projednávaných návrhů, konkrétně o revizi směrnice k pronajatým vozidlům bez řidiče, návrhu nařízení o Jednotném evropském nebi 2+ a o rozhodnutí, pokud jde o oznámení kompenzace v souvislosti s celosvětovým tržním opatřením pro provozovatele letadel. Následně BE podá informaci o nových trendech v silniční nákladní dopravě, CY se ve svém příspěvku zaměří na leteckou konektivitu a EK bude informovat o příjezdovém formuláři a pracovnících v dopravě. Na závěr jednání FR delegace představí program nadcházejícího PRES v oblasti dopravy. Oběd ministrů se bude týkat tématu čisté dopravy.

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 9. až 10. prosince 2021 

První den proběhne setkání ministrů vnitra.  Ministři budou jednat o stavu implementace projektu interoperability a aktualizovaném harmonogramu projektu. Dále budou diskutovat o nově připravovaném Schengenském balíčku, včetně revize Schengenského hraničního kodexu, o návrh nového nařízení o schengenském hodnotícím a monitorovacím mechanismu i závěrech o plnění nezbytných podmínek pro plné uplatňování schengenského acquis ze strany HR. Na pořadu dne bude i diskuze o využití migrace jako hybridní hrozby, SI PRES představí pokrok v jednání o směrnici o odolnosti kritických subjektů a ve spolupráci mezi příslušnými orgány zabývajícími se bojem proti terorismu. Na programu se objeví prevence zneužití prostředků NextGenerationEU ze strany organizovaného zločinu.

Ministři budou informováni o pokroku ve vyjednávání nařízení o e-důkazech, přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech či aktuální činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce. Ministři budou diskutovat o možnostech boje proti nenávistným projevům a trestným činům z nenávisti.

Rada pro zemědělství a rybářství ve dnech 12. až 13. prosince 2021

Tématem prvního dne bude rybolov. Očekává se politická dohoda k rybolovným právům ve vodách Unie a mimo Unii a ve Středozemním moři a v Černém moři. SI PRES bude také informovat o aktuálním stavu nařízení, kterým se mění různá nařízení, pokud jde o kontrolu, a EK bude informovat o ENRAF (strategický přístup k maximalizaci přidané hodnoty veřejných investic rybolovu). V případě zemědělství bude hlavním legislativním bodem přijetí nařízení, pokud jde o příspěvek Unie pro integrovanou statistiku zemědělských podniků v rámci finančního rámce na období 2021–2027. Dále proběhne politická rozprava k nekalým obchodním praktikám v rámci potravinového řetězce, v sekci AOB bude delegace DK akcentovat společný přístup ke snížení počtu zlomenin hřebene hrudních kostí u nosnic, delegace HU představí slavnostní prohlášení ministrů zemědělství Visegrádské skupiny, BG, HR, EE, LT, LH, RO a SI u příležitosti pětiletého výročí iniciativy BIOEAST. SI PRES bude rovněž prezentovat závěry virtuální konference na vysoké úrovni BIOEAST věnované strategickému výhledu.

Rada pro zahraniční věci dne 13. prosince 2021

Ministři zahraničí povedou strategickou debatu zaměřenou na hlavní výzvy ve vztazích EU s africkým kontinentem. Výsledkem výměny názorů by měly být konkrétní návrhy v kontextu příprav nadcházejícího summitu EU – Africká unie, který se uskuteční v polovině února 2022. Dále budou ministři diskutovat o vztazích EU se státy Střední Asie. Tento region čelí řadě bezpečnostních výzev, zejména v důsledku nestability Afghánistánu, a působí na něj řada geopolitických tlaků z jihu i východu. Jedná se také o jednu z priorit strategie EU ke globální konektivitě – Global Gateway. Debata ministrů rovněž proběhne na téma Venezuely, kde koncem minulého měsíce proběhly regionální volby, v nichž ve většině oblastí zvítězila vládnoucí socialistická strana autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Dosavadní vyjednávání mezi vládou a opozicí režim pozastavil. 

 49. Týden v EU ( 6. - 13. prosince 2021) Coreper


Coreper I dne 8. prosince 2021

Na jednání CPR I proběhne příprava zasedání Rady pro zemědělství a rybářství ve dnech 12. až 13. prosince 2021 a příprava Rady pro životní prostředí dne 20. prosince 2021. SI PRES bude dále informovat o výsledcích neformálního trialogu v případě nařízení o kontrole rybolovu, nařízení o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v EU a směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům a mutagenům při práci. Analýze finálního kompromisního textu s výhledem na přijetí návrhu bude podrobeno nařízení ustavující Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), nařízení o správě dat, rozhodnutí o 8. Akčním programu pro životní prostředí (EAP) a rozhodnutí o Evropském roce mládeže 2022. V případě bilaterálních konzultací EU a UK k rybolovným právům pro rok 2022 proběhne příprava na přijetí návrhu. Nakonec představí SI PRES roadmap k evropskému semestru na rok 2022 a podá informace o přípravě návrhu závěrů Rady k plánu pro nepředvídané události pro zajištění dodávek potravin a potravinového zabezpečení v dobách krize.

Coreper II ve dnech 8. prosince a 10. prosince 2021

Na jednání proběhne příprava zasedání Rady pro zahraniční věci dne 13. prosince 2021, Rady pro obecné záležitosti dne 14. prosince a Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 9. až 10. prosince 2021. Dále bude podán follow-up ze zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci 7. prosince 2021, bude diskutován aktuální stav příprav summitu EU a Východního partnerství dne 15. prosince a summitu EU a Africké unie ve dnech 17. až 18. února 2022 a proběhne výměna názorů k doporučení Rady 2020/912 o dočasných restrikcích na zbytné cesty do EI a možném zrušení těchto opatření a k doporučení Rady o koordinovaném přístupu k usnadnění bezpečného volného pohybu během pandemie covid-19, kterým se nahrazuje doporučení Rady 2020/1475.

49. Týden v EU ( 6. - 13. prosince 2021) Evropský parlament


Výborový a frakční týden 6. – 12. prosince 2021

Poslanci EP se sejdou v Bruselu v rámci schůzí parlamentních výborů. Nad rámec jednání výborů se uskuteční rovněž setkání politických skupin, které se budou připravovat na nadcházející plenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 13. – 16. prosince.

Hlavní body agendy vybraných výborů EP:

 • ENVI: výměna názorů s Komisí ohledně budoucí strategie EU pro půdu 2030 (6. 12.)
 • ENVI: debata o výsledku Světového zdravotnického shromáždění (World Healthy Assembly) a o přípravách nové mezinárodní smlouvy o pandemiích (6. 12.)
 • FEMM: projednávání návrhu zprávy k problematice chudoby žen v Evropě (6., 9. 12.)
 • IMCO: diskuze o současném nastavení pravidel bezpečnosti hraček v rámci EU a možných budoucích opatřeních v této oblasti (9. 12.)
 • BECA: v rámci posledního jednání před vypršením mandátu výboru BECA proběhne diskuze a následné přijetí závěrečných doporučení ke strategii EU v oblasti rakoviny, která bude zahrnovat boj proti nerovnostem v prevenci rakoviny, větší podporu výzkumu a inovací či lepší zpřístupnění léčby (9. 12.)

49. Týden v EU ( 6. - 13. prosince 2021) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 8. prosince 2021

Kolegium Komise ve středu projedná: sdělení o důstojné práci ve světě, akční plán pro sociální ekonomiku, nástroj pro odražení nátlakových opatření třetích zemí, iniciativu pro udržitelnou správu a řízení podniků a revizi spotřebitelské politiky EU směrem k posílení úlohy spotřebitelů v ekologické transformaci. Komisaři dále projednají iniciativu k zařazení nenávistných verbálních projevů a trestných činů z nenávisti na unijní seznam trestných činů, nástroj ke zlepšení přístupu k odborné přípravě, Evropský přístup k mikrocertifikátům a schengenský balíček opatření.

49. Týden v EU ( 6. - 13. prosince 2021) Evropské výbory PČR


Schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR dne 8. prosince 2021

Výbor na své schůzi projedná: Sdělení NAIADES III, návrh nařízení o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, návrh nařízení kterým se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu a návrh směrnice o mechanismech, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Senátoři dále projednají návrh nařízení o informacích doprovázejících převody finančních prostředků a některých kryptoaktiv, návrh směrnice o přístupu příslušných orgánů k centralizovaným registrům bankovních účtů prostřednictvím jednotného přístupového místa, návrh směrnice, kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a návrh rozhodnutí Rady o částečném pozastavení uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o usnadnění udělování víz. Na závěr schůze budou senátoři diskutovat také o návrhu nařízení o rámci opatření pro zajištění dodávek lékařských protiopatření pro krizové situace v případě mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie, o sdělení k vytvoření agentury HERA, a také o informaci vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 16. –  17. prosince 2021.

49. Týden v EU ( 6. - 13. prosince 2021) Výbor pro EU na vládní úrovni


303. Výbor pro EU na vládní úrovni dne 13. prosince 2021

I/Ke schválení

 • Mandát na summit EU a Východního partnerství, zasedání Evropské rady a eurosummitu ve dnech 16. a 17. prosince v Bruselu (ÚV)
 • Zpráva o realizaci Národního programu reforem 2021 (ÚV)

II/Různé

PT RHSD pro EU


Jednání PT RHSD pro EU dne 10. prosince 2021

I/ K projednání

 • Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 16. a 17. prosince 2021 v Bruselu

II/ Pro informaci

 • Aktuální dění v otázce implementace výstupové dohody a dohody
  o obchodu a spolupráci mezi EU a UK
 • Národní konvent o EU - závěry a doporučení z kulatého stolu konaného dne 26. listopadu 2021 na téma „Vztahy EU s východním partnerstvím“
 • Příprava České republiky na předsednictví v Radě EU
 • Aktuální informace k evropskému semestru
 • Konference o budoucnosti Evropy

III/ Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie