Aktuálně

5. 12. 2022 16:48

49. Týden v EU (5. prosince – 11. prosince 2022)


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku ve formátu doprava 5. prosince v Bruselu

První den v části doprava bude na programu zejména schválení obecného přístupu k návrhu nařízení o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (TEN-T) a schválení závěrů Rady o pokračujícím rozvoji vnitrozemské vodní dopravy (NAIADES III). V rámci bodu Různé je na programu informace CZ PRES o ostatních aktuálně projednávaných legislativních návrzích, které jsou ve fázi trialogů, o proběhlém setkání k CCAM (Connected, Cooperative and Automated Mobility), které se uskutečnilo 29. listopadu v Praze, o dopravních vztazích s UA, informace EK o bezpečnosti na silnicích a informace FR, BE, LU, NL a PT o posílení udržitelnosti a férovosti leteckého sektoru. Na závěr bude švédská delegace informovat o pracovním programu nastupujícího SE PRES. 

Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku ve formátu telekomunikace 6. prosince v Bruselu

Druhý den v části telekomunikace je na programu zejména schválení obecného přístupu k Aktu o umělé inteligenci a evropské digitální identitě (eID). Dále budou předloženy zprávy o pokroku k Aktu o datech a Aktu o kybernetické odolnosti. Po obědě na téma mezinárodní dimenze digitální transformace bude vedena politická debata na téma digitálních dovedností. Následovat budou AOB body: podpora UA v oblasti telekomunikací, aktuální legislativa projednávaná v trialozích - ePrivacy, deklarace o digitálních právech a principech, a dále mezinárodní iniciativy v digitální oblasti, setkání expertů na vysoké úrovni o správě a prosazování pravidel Unie v digitální sféře, konference EU Secure and Innovative Digital Future a pracovní program SE PRES. 

Zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti dne 6. prosince v Bruselu

Ministři se budou věnovat především pokračování finanční pomoci Ukrajině na rok 2023. Ministři budou diskutovat  návrh prováděcího rozhodnutí Rady o opatřeních na ochranu rozpočtu Unie před porušováním zásad právního státu v Maďarsku. Dále je na programu pravidelný bod k Nástroji pro oživení a odolnost. Komise podá ministrům pravidelnou informaci o jeho provádění, včetně návrhu implementačního rozhodnutí, kterým by Rada prodiskutovala maďarský plán obnovy. Politická debata proběhne k revizi směrnice o zdanění energie s cílem získat pokyny od ministrů financí pro další práci. V oblasti daní bude Radě rovněž předložen návrh směrnice zajišťující globální minimální úroveň zdanění pro nadnárodní skupiny v Unii. CZ PRES dále představí í zprávu o pokroku v oblasti nových vlastních zdrojů rozpočtu EU za 2. pol. 2022. Komise představí obsah sdělení „Přezkum správy ekonomických záležitostí“ a zprávu týkající se Evropského semetru 2023. Radě bude také prezentována Výroční zpráva Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu EU za rozpočtový rok 2021.

Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele dne 8. a 9. prosince v Bruselu

V části zaměstnanost a sociální politika bude přijímán obecný přístup k návrhu směrnice o zlepšení pracovních podmínek pracovníků platforem a obecný přístup k návrhu směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci. Dále bude podána zpráva o pokroku v projednávání antidiskriminační směrnice. Uskuteční se dvě politické debaty na téma: 1) Evropský semestr 2023 a 2) Evropská strategie v oblasti péče. Komise představí semestrální „podzimní balíček“ sestávající z roční strategie pro udržitelný růst na rok 2023, zprávy o mechanismu varování, návrhu společné zprávy o zaměstnanosti a návrhu doporučení o hospodářské politice eurozóny. Taktéž bude schvalováno doporučení Rady o přístupu k cenově dostupné vysoce kvalitní dlouhodobé péči a doporučení Rady o revizi barcelonských cílů v oblasti předškolního vzdělávání a péče. Bude dosažena politická dohoda u doporučení Rady o přiměřeném minimálním příjmu zajišťujícím aktivní začlenění. Dále budou přijímány závěry Rady o integraci osob se zdravotním postižením do trhu práce a závěry Rady: Genderová rovnost v narušených ekonomikách: zacílení na mladou generaci. V rámci AOB bude CZ PRES informovat o stavu projednávání rozhodnutí o Evropském roce dovedností 2023 a o pořádaných konferencích. SE bude informovat o svých prioritách. V části zdraví bude podána zpráva o pokroku u nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data a u nařízení o standardech jakosti a bezpečnosti látek lidského původu určených k použití u člověka. Politická debata se zaměří na téma nákupu vakcín proti COVID-19. Dále bude schvalováno doporučení Rady ke screeningům onkologických onemocnění a přijímány závěry Rady k očkování jakožto nejefektivnějšímu nástroji prevence onemocnění. V rámci AOB bude CZ PRES a Komise informovat o vyjednávání pandemické úmluvy a změn IHR a o pořádaných konferencích. SE bude informovat o svých prioritách. 

Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 8. a 9. prosince v Bruselu

První den zasednou ministří vnitra a zahájí jednání tzv. Schengenskou radou, kde proběhne diskuze o rozšíření Schengenu o Chorvatsko, Bulharsko a Rumunsko. Dalším důležitým tématem Rady je bod k migrační a azylové politice, v jehož rámci CZ PRES představí koncept uchopení solidarity. Rada by také mohla přijmout částečný obecný přístup k návrhu proti instrumentalizaci migrantů, schválit doporučení k odolnosti kritické infrastruktury a představit zprávu o pokroku k boji proti zneužívání dětí na internetu. Obědovým tématem ministrů bude zlepšení návratové politiky EU. V návaznosti na mimořádnou Radu JHA proběhne diskuze k vnější dimenzi migrace a k situaci na Ukrajině. Ministři zhodnotí připravenost EU na případné zvýšení počtu příchodů vnitřně vysídlených osob z Ukrajiny a budou diskutovat důsledky války na Ukrajině pro vnitřní bezpečnost se zaměřením na boj proti pašeráckým sítím. Druhý den bude Rada jednat v konfiguraci ministrů spravedlnosti. Očekává se schválení tří obecných přístupů k návrhu směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí a návrhu nařízení a směrnice o digitalizaci justiční spolupráce a přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních občanských, obchodních a trestních věcech. Dále by měly být přijaty závěry Rady k boji proti beztrestnosti zločinů spáchaných v souvislosti s ruskou útočnou válkou a závěry Rady o posílení kapacit Evropské justiční sítě pro boj proti kyberkriminalitě. Obědová diskuze proběhne k tématu boje proti antisemitismu. Politická diskuze ministrů se bude týkat návrhu směrnice o vymáhání a konfiskaci majetku a návrhu směrnice o ochraně osob, které se podílejí na účasti veřejnosti, před zjevně neopodstatněnými nebo zneužívajícími soudními řízeními (SLAPP) a také k přistoupení EU k EÚLP. Předložena bude také zpráva o pokroku ke schválení návrhu nařízení a směrnice k e-důkazům.

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 11. a 12. prosince v Bruselu

Jednání Rady AGRIFISH bude dvoudenní, v neděli 11. a v pondělí 12. 12. Na programu Rady je politická dohoda k rybolovným právům ve Středozemním a Černém moři a zároveň se stanoví cíle pro každoroční návrhy na omezení odlovu a intenzity rybolovu tak, aby bylo zajištěno, že rybolov EU je ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelný. K oběma bodům se očekává diskuze pobřežních států, kterých se to týká. Tradičním bodem bude situace na zemědělských trzích. Z SCA bodů se bude informovat o aktuálním stavu strategických plánů společné zemědělské politiky. CZ PRES bude společně s EK informovat o kontrole způsobilosti právních předpisů EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. PRES bude také informovat o pokroku u návrhu k pesticidům a o výsledku high-level konference k nutriscore, která proběhla 10. listopadu.  


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 7. a 10. prosince 2022

Na programu jednání Coreperu I je příprava jednání mimořádné Rady TTE (energetika) 13. prosince, kde se očekává schválení návrhů nařízení Rady ke korekčnímu mechanismu pro trh se zemním plynem, nařízení o urychlení povolovacích procesů pro obnovitelné zdroje a nařízení o posílení solidarity prostřednictvím lepší koordinace nákupů plynu, přeshraničních výměn plynu a spolehlivých referenčních cen, a příprava jednání řádné Rady TTE (energetika) 19. prosince, v rámci které ČS přijmou obecný přístup k nařízení o snižování emisí metanu v energetice. Coreper také projedná vodítka pro další práci na revizi směrnice a nařízení o pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem a pro navýšení ambicí v energetické části REPowerEU. Proběhne příprava na trialogy k FuelEU Maritime, AFIRu, směrnici o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy, nařízení o bateriích, EU ETS, Sociálně klimatického fondu a k nařízení o strojních zařízeních. Na Coreperu proběhne i debriefing z trialogu k nařízení o deforestaci, spotřebitelským úvěrům, transparentnosti odměňování, ETS pro letectví a k návrhu revize směrnice o zvláštních požadavcích na stabilitu osobních lodí typu ro-ro. V rámci přípravy Rady AGRIFISH budou ČS připravovat politickou dohodu k rybolovným právům ve Středozemním a Černém moři a k nařízení, kterým se na rok 2023 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie pro některé populace ryb a skupiny populací ryb a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unie a kterým se pro roky 2023 a 2024 stanoví tato rybolovná práva pro některé populace hlubinných druhů ryb. Před Radou ENVI bude Coreper připravovat diskuzi k nařízení o obnově přírody. Před Radou EPSCO Coreper připraví schválení obecného přístupu k návrhu směrnice o zlepšení pracovních podmínek pracovníků platforem. CZ PRES bude rovněž prezentovat cestovní mapu Evropského semestru 2023..

Coreper II dne 7. prosince 2022

Na programu jednání Coreperu II je příprava Rady pro obecné záležitosti (GAC), během které proběhne výměna názorů o obsahu prvního návrhu závěrů Evropské rady, která se uskuteční 14. a 15. prosince, a k závěrům k rozšíření. Dále proběhne schválení meziinstitucionální deklarace k legislativním prioritám do konce legislativního období a PRES nastiní klíčové kroky v rámci Evropského semestru 2023. V rámci přípravy GAC proběhne také debrief z feedback eventu ke Konferenci o budoucnosti Evropy. Coreper přípraví jednání Rady zahraniční věci, která se uskuteční 12. prosince. Diskuzními tématy bude ruská agrese na Ukrajině, Irán a podpora Moldavska. Coreper bude pokračovat v diskuzi o Evropské mírovém nástrojia uskuteční se i diskusie o summitu EU-ASEAN. Proběhne příprava na trialog k návrhu nařízení o ochraně EU před ekonomickým nátlakem a mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM). Coreper schválí také mandát pro vyjednávání s EP ke 3 legislativním návrhům, jež jsou součástí azylové a migrační reformy. CZPRES bude informovat o výsledku trialogu k e-důkazům. Coreper bude schvalovat revidované Doporučení o cestování v rámci a do EU. V rámci příprav Rady JHA CZ PRES předloží návrhy na plné uplatňování schengenského acquis pro Chorvatsko, Bulharsko a Rumunsko. Coreper dále projedná i částečný obecný přístup k nařízení o o řešení instrumentalizace v oblasti migrace a azylu a připraví diskuzi ministrů o azylu a migraci. Očekává se i schválení doporučení Rady k odolnosti kritické infrastruktury. Na okraji zasedání Coreperu II se uskuteční tzv. smíšený výbor, kde proběhne politická diskuze k Schengenu, volnému pohybu a cestování do EU. 


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Výborový týden 5. 12. – 9. 12., Brusel

V týdnu od 5. do 9. prosince se uskuteční schůze výborů Evropského parlamentu. Politické frakce rovněž připraví nadcházející plenární zasedání, které proběhne ve dnech 12. – 15. prosince ve Štrasburku. 

 

Výběr z programu EP:

 • Zvláštní výbor pro dopady onemocnění Covid-19 povede ve čtvrtek 8. 12. rozpravu o dopadech pandemie na mentální zdraví dětí a teenagerů, a o souvisejícím uzavírání škol a podmínkách výuky na dálku,
 • Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) povede v pondělí 5. 12. rozpravu ve věci harmonizovaných podmínek pro uvádění stavebních výrobků na trh,
 • u příležitosti zakončení Evropského roku mládeže proběhne v úterý 6. 12. v budově EP událost, na které budou účastni zástupci mládeže a občanské společnosti. Diskuze bude rozdělena dle témat – vzdělání, mentální zdraví, diskuze s „decision-makery“ a diskuze o úspěších uskutečněných v rámci proběhlého roku

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia Evropské komise dne 7. prosince

Na programu jednání kolegia budou figurovat následující návrhy aktů:

 • Balíček DPH v digitálním věku
 • Správní spolupráce v oblasti daní (DAC 8)
 • Revize směrnice o zdanění tabáku
 • Balíček opatření k posílení kapitálových trhů
 • Zákon o kótování
 • Přezkum nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR)
 • Iniciativa k harmonizaci některých aspektů hmotného práva v oblasti úpadkového řízení
 • Balíček týkající se rovnosti
 • Uznávání rodičovství mezi členskými státy
 • Posílení úlohy a nezávislosti orgánů pro rovnost

4. Týden v EU (24. – 31. ledna 2022)Výbor pro EU na vládní úrovni


Jednání dne 7. prosince 2022

Ke schválení:

1. Mandát na summit EU–ASEAN a zasedání Evropské rady ve dnech 14. a 15. prosince 2022 v Bruselu

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022) Evropské výbory PČR


Ve středu 7. prosince se uskuteční jednání Výboru pro záležitosti EU Senátu ČR. V tento den rovněž zasedne Výbor pro evropské záležitosti PSP ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie