Aktuálně

13. 12. 2021 18:01

50. Týden v EU ( 13. - 20. prosince 2021)

50. Týden v EU ( 13. - 20. prosince 2021) Rada EU


Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 13. prosince 2021

Ministři zahraničí povedou strategickou debatu zaměřenou na hlavní výzvy ve vztazích EU s africkým kontinentem. Výsledkem výměny názorů by měly být konkrétní návrhy v kontextu příprav nadcházejícího summitu EU – Africká unie, který se uskuteční v polovině února 2022. Dále budou ministři diskutovat o vztazích EU se státy Střední Asie. Tento region čelí řadě bezpečnostních výzev, zejména v důsledku nestability Afghánistánu, a působí na něj řada geopolitických tlaků z jihu i východu. Jedná se také o jednu z priorit strategie EU ke globální konektivitě – Global Gateway. Debata ministrů rovněž proběhne na téma Venezuely, kde koncem minulého měsíce proběhly regionální volby, v nichž ve většině oblastí zvítězila vládnoucí socialistická strana autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Dosavadní vyjednávání mezi vládou a opozicí režim pozastavil.

Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 14. prosince 2021 v Bruselu

Hlavním tématem jednání bude diskuze k Závěrům prosincové Evropské rady. ČR společně s Francií a Švédskem také představí 18-měsíční program nastupujícího předsednického tria. Na pořadu jednání jsou dále cestovní mapa evropského semestru pro rok 2022; řízení dle č. 7(1) SEU s Polskem a Maďarskem; schválení společného interinstitucionálního prohlášení k legislativním prioritám pro rok 2022; Konference o budoucnosti Evropy a zpráva agentury FRA k boji proti antisemitismu. Jako možný bod je stále vedeno přijetí Závěrů Rady k rozšíření. Na okraj Rad FAC a GAC se také uskuteční další mezivládní přístupové konference s Černou Horou a Srbskem.

Zasedání Rady pro životní prostředí dne 20. prosince 2021 v Bruselu

Hlavními body poslední Rady pro rok 2021 budou zpráva o pokroku v projednávání návrhu o bateriích a odpadních bateriích a zpráva o pokroku a politická diskuze k legislativním návrhům balíčku návrhů Fit for 55 (EU ETS, ESR, LULUCF, C02 aut). Dalším bodem bude výměna názorů o nové Strategii pro půdu do roku 2030. V bodech různé se bude informovat o balíčku k mobilitě v kontextu EGD, diskutovat o GMO a EK bude informovat o implementaci Strategie pro biodiverzitu a o výsledcích COP26. EK v aob bude rovněž informovat o legislativním návrhu k deforestaci a o návrhu nařízení o přepravě odpadů.  

50. Týden v EU ( 13. - 20. prosince 2021) Evropská rada a mezinárodní summity


Summit Východního partnerství dne 15. prosince 2021

Zasedání Evropské rady bude dne 15. prosince 2021 v Bruselu předcházet summit EU se zeměmi Východního partnerství.  Hlavními cíli summitu bude schválení programu spolupráce s partnerskými zeměmi do roku 2025 a přijetí politické deklarace všech účastnických zemí. Program s názvem „Recovery, resilience and reform: post 2020 Eastern Partnership priorities“ se má zaměřit zejm. na postpandemickou obnovu, posilování odolnosti a podporu reforem. Vyjednávání o politické deklaraci a také samotného summitu se nebude účastnit Bělorusko, které dne 28. června pozastavilo své zapojení do politiky VP. Vůči němu bude na summitu praktikována politika prázdné židle.

Zasedání Evropské rady a eurosummit dne 16. prosince 2021

Dne 16. prosince proběhne řádné zasedání ER a eurosummit. Lídři se budou věnovat šesti tematickým okruhům, přičemž první se zaměřuje na koordinaci v boji proti covidu-19, zejm. ve světle zhoršené pandemické situace a nových variant viru. Dále se členové ER budou věnovat revizi krizového řízení a odolnosti EU, která je prioritou slovinského předsednictví v Radě EU. Lídři se opět vrátí k hledání řešení rychle rostoucích cen energií, mj. na základě předběžných zpráv Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). ER poskytne průběžné připomínky k návrhu Strategického kompasu, tedy nové strategické obranné koncepce EU, a bude se zabývat i přípravou společné deklarace EU–NATO. V návaznosti na závěry ER z června a října se lídři vrátí i k vnější dimenzi migrace a podpoří operacionalizaci akčních plánů se třetími zeměmi, včetně usnadnění navracení nelegálních migrantů do zemí původu. V bodě vnější vztahy lídři prodiskutují situaci na vnější hranici EU s Běloruskem, ale i lidskoprávní situaci uvnitř země. Dále bude diskutována situace na Ukrajině v kontextu znepokojivé koncentrace vojenských sil Ruska u hranic s Ukrajinou. ER zhodnotí i přípravy na summit EU-Africká unie plánovaný na dny 17.–18. února 2022 a projedná možná témata a výstupy. Na okraj ER zasedne eurosummit v rozšířeném formátu, který prodiskutuje posuny v oblastech bankovní unie a unie kapitálových trhů.

50. Týden v EU ( 13. - 20. prosince 2021) Coreper


Coreper I dne 15. a (poss.) 17. prosince 2021

Na jednání CPR I budou diskutovány a analyzovány finální kompromisní texty k návrhu nařízení o Evropské správě dat (Akt o správě dat = Data Governance Act) a návrhu nařízení o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii, s cílem dosažení shody. SI PRES bude dále informovat o výsledcích neformálních trialogů v případě přepracovaného znění nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanový hlavní směry pro Transevropské energetické sítě (nařízení TEN-E), dále návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům a mutagenům při práci a Návrhu nařízení evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004. Zároveň bude projednáno Nařízení Rady o rámci opatření k zajištění krizových protiopatření v oblasti zdravotnictví.

50. Týden v EU ( 13. - 20. prosince 2021) Evropský parlament


Plenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 13. – 16. prosince

Na programu je poslední letošní plenární zasedání ve Štrasburku. Mezi hlavní body agendy patří:

PO 13. 12.

 • rozprava k příležitosti 30. výročí rozpadu Sovětského svazu ve vztahu k budoucnosti Evropy a Ruska

ÚT 14. 12.

 • plenární rozprava o Aktu o digitálních trzích (DMA), který stanovuje pravidla pro chování velkých on-line platforem v EU (rozprava v úterý, hlasování ve středu)
 • rozprava o situaci na ukrajinské hranici a na územích Ukrajiny, jež jsou okupovaná Ruskem (rozprava v úterý, hlasování o rezoluci ve čtvrtek)
 • hlasování o novém mezinárodním nástroji pro zadávání veřejných zakázek (IPI), který zavádí opatření k omezení přístupu společností mimo EU na otevřený trh EU s veřejnými zakázkami

ST 15. 12.

 • společná debata za účasti Komise a Rady o přípravě Evropské rady ve dnech 16. – 17. 12. a o reakci EU na globální opětovný nárůst počtu případů onemocnění covid-19
 • slavnostní předání Sacharovovy ceny za rok 2021 Alexeji Navalnému (cenu převezme z rukou předsedy EP Davida Sassoliho dcera Daria Navalná)
 • rozprava o aktuálním stavu Nástroje pro oživení a odolnost (RRF)
 • debata o nedávných událostech v Polsku s ohledem na dodržování základních unijních hodnot

ČT 16. 12.

 • hlasování o problematice právního státu ve Slovinsku

50. Týden v EU ( 13. - 20. prosince 2021) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 14. prosince 2021

Kolegium Komise v úterý projedná:

 • Balíček Energetika a klima: Snižování emisí metanu v energetice; Revize třetího energetického balíčku pro zemní plyn; Revize směrnice o energetické náročnosti budov; Sdělení Komise – Obnovení udržitelných koloběhů uhlíku; Doporučení Rady k sociálním a pracovním aspektům přechodu na novou klimatickou politiku
 • Balíček o účinné a ekologické mobilitě: Revize nařízení o transevropské dopravní síti, vč. přizpůsobení koridorů pro železniční nákladní dopravu; Revize směrnice o inteligentních dopravních systémech; Nový rámec EU pro městskou mobilitu; Akční plán na podporu dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravy
 • Revize Schengenského hraničního kodexu
 • Zlepšení ochrany životního prostředí prostřednictvím trestního práva

50. Týden v EU ( 13. - 20. prosince 2021) Evropské výbory PČR


Schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR dne 14. prosince

Výbor na své schůzi projedná: doporučení Komise ze dne 16. 9. 2021 o zajištění ochrany, bezpečnosti a posílení postavení novinářů a dalších pracovníků sdělovacích prostředků v Evropské unii, návrh nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí, sdělení Komise nazvané Řešení nárůstu cen energie: soubor opatření a podpor.

Zasedání Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR dne 15. prosince

Výbor ve středu vyslechne informaci o pozicích, které bude ČR zastávat na zasedání Evropské rady, jež proběhne ve dnech 16. prosince 2021 v Bruselu.

50. Týden v EU ( 13. - 20. prosince 2021) Výbor pro EU na vládní úrovni


303. Výbor pro EU na vládní úrovni dne 13. prosince 2021

I/Ke schválení

 • Mandát na summit Východního partnerství, zasedání Evropské rady a eurosummit ve dnech 15. až 17. prosince v Bruselu (ÚV)
 • Zpráva o realizaci Národního programu reforem 2021 (ÚV)

II/Různé

50. Týden v EU ( 13. - 20. prosince 2021) V4


Setkání hlav V4 a Francie dne 13. prosince 2021 v Budapešti

Premiéři V4 budou s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem diskutovat o prioritách nadcházejícího francouzského předsednictví v Radě EU. Dalšími tématy jednání budou klimatická a energetická politika ve světle současného navýšení cen energií, bezpečnost a obrana, či migrace a ochrana vnějších hranic v kontextu krize na hranicích EU s Běloruskem.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie