Aktuálně

22. 5. 2017 17:04

Evropská komise podporuje reformní úsilí vlády

Evropská komise dnes zveřejnila každoroční doporučení členským státům, která mají sloužit jako vodítka pro provádění hospodářských reforem v nadcházejícím období. Aktuální doporučení je třeba vnímat v širším kontextu dosavadních reformních úsilí vlády v její hospodářské politice.

Od počátku svého mandátu tato vláda podnikala reformní kroky vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti, hospodářského růstu a podpoře investic. A to za současného respektu evropských rozpočtových pravidel. Reformní aktivity vlády jsou nastíněny ve vládou přijatých koncepčních a strategických dokumentech, především v Národním programu reforem, který je jedním ze základních koncepčních dokumentů hospodářské politiky České republiky. Ten slouží v rámci procesu evropského semestru jako podklad Evropské komisi pro formulaci doporučení pro Českou republiku. 

Samotný fakt, že Česká republika letos obdržela pouhá dvě doporučení, nejlépe ilustruje skutečnost, že minulé reformní kroky se ubírají správným směrem. Netřeba podotknout, že v rámci stávajícího legislativního období se díky vynaloženému úsilí této vlády podařilo snížit počet doporučení z iniciálních sedmi na pouhá dvě. Jedná se tedy o signál, že Evropská komise považuje Českou republiku za stabilní ekonomiku, která se potýká s minimem problémů ve srovnání s ostatními členskými státy.

Letošní doporučení směřují k oblastem, ve kterých lze konstatovat potřebu strukturálních reforem v dlouhodobějším časovém horizontu.  Evropská komise České republice navrhla jedno doporučení směřující k veřejným financím a druhé, které cílí na odstraňování stávajících překážek růstu.

Komise tedy letos České republice doporučuje:

1. Zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí s ohledem na stárnutí obyvatelstva. Zvýšit účelnost veřejných výdajů, zejména prostřednictvím boje proti korupci a neefektivním postupům při zadávání veřejných zakázek.

2. Odstranit překážky růstu, zejména zjednodušením postupů pro udělování stavebních povolení a dalším snižováním administrativní zátěže podniků, zavedením klíčových služeb elektronické veřejné správy, zlepšením kvality výzkumu a vývoje a podporou zaměstnanosti skupin, které jsou nedostatečně zastoupeny na trhu práce.

Doporučení, která jsme letos obdrželi, jsou v souladu s hospodářskými prioritami programového prohlášení vlády, která k jejich naplnění podniká aktivní kroky.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie