Aktuálně

25. 11. 2022 13:21

Evropská komise zahájila nový cyklus evropského semestru

Dne 22. listopadu zveřejnila Evropská komise tzv. podzimní balíček dokumentů a zahájila tak nový cyklus koordinace hospodářských politik, tzv. evropský semestr. Cílem evropského semestru je přispět k zajištění zdravých veřejných financí a stability EU,  podpoře hospodářského růstu a zamezení nadměrné makroekonomické nerovnováze v členských státech EU. Roční analýza udržitelného růstu (Annual Sustainable Growth Survey, ASGS) je pak hlavním nástrojem EK pro stanovení hospodářských a sociálních priorit na další rok. Tato analýza je projednávána na evropské i národní úrovni za účasti hospodářských a sociálních partnerů.  Vedle ASGS byl podzimní balíček doplněn mj. Doporučeními pro eurozónu či Společnou zprávou o zaměstnanosti.

Nový cyklus koordinace hospodářských politik EU se zaměřuje především na dopady války na Ukrajině na členské státy EU, zejména na výraznou inflace promítající se do cen energií a potravin. S tím jsou spojena rizika energetické chudoby evropských domácností, zhoršování sociální situace současných zranitelných skupin společnosti či vytváření nových. Zároveň vysoké ceny energií ovlivňují fungování evropských podniků a vytvářejí nová rizika zejména pro malé a střední evropské podniky. Právě proces koordinace hospodářských a sociálních politik přispívá k řešení těchto rizik pro hospodářství členských zemí EU.

Zároveň se však evropský semestr i nadále zaměřuje na proces efektivní implementace tzv. plánů pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Plans, RRPs) členských států. Na základě jejich předložení EK a schválení Radou EU mohou členské státy čerpat finanční podporu formou grantů a půjček z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). ČR předložila svůj RRP (tzv. Národní plán obnovy) v loňském roce a krátce po jeho schválení obdržela finanční prostředky v rámci tzv. předběžného financování. Aktuální ČR připravuje svou první žádost o platbu z RRF.

K nalezení efektivních řešení koordinace na národní i evropské úrovni pak přispívá inkluzivní charakter evropského semestru, do jehož procesů jsou tradičně zapojeni i hospodářští a sociální partneři. V případě ČR jsou tito stakeholdeři zapojováni mj. v rámci kulatých stolů k přípravě tzv. Národního programu reforem (NPR) a následné Zprávy o realizaci NPR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie