Důležité informace

9. 5. 2020 15:34

Evropský rozměr boje proti koronaviru

Přehled

Opatření přijatá na úrovni EU

 • Od 15. března 2020 na dobu šesti týdnů, tj. do 26. dubna 2020, zavedeno mimořádného opatření pro vývoz některých ochranných pomůcek mimo EU. Týká se vybraného zdravotnického ochranného materiálu, a to konkrétně brýlí, clon, obličejových štítů, prostředků na ochranu úst a nosu, ochranných obleků a rukavic.
 • Dne 16. března 2020 vydala Evropská komise vodítka pro opatření na vnitřních hranicích, jejichž cílem je dosáhnout omezení pohybu lidí, jež je nutné ke zpomalení šíření infekce koronavirem, za současného zachování přeshraničního pohybu zboží.
 • Evropská komise zveřejnila dne 16. března 2020 své doporučení č. 2020/403 o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19, jehož cílem je řešit nedostatek osobních ochranných prostředků potřebných v souvislosti se šířením koronavirové nákazy.
 • Prezidenti a premiéři členských zemí EU dne 17. března 2020 podpořili Sdělení Evropské komise k uzavření vnějších hranic EU po dobu 30 dní.
 • Dne 17. března 2020 oznámila předsedkyně Evropské komise zřízení Evropského expertního týmu vědeckých expertů na posílení koordinace a odpovědi v oblasti zdraví, který bude formulovat opatření v boji s nemocí COVID-19 při zohlednění různých fází postupu epidemie v EU jako celku i v jednotlivých členských státech.
 • Dne 19. března 2020 Evropská komise přijala dočasný rámec pro udělování podpor podnikům postiženým situací pandemie COVID-19, který obsahuje řadu možností, jakým způsobem mohou členské státy pomoci podnikům tak, aby tato pomoc byla v souladu s pravidly veřejné podpory.
 • Evropská komise oznámila dne 19. března 2020 zřízení skladu pro zdravotnické vybavení, např. ventilátory, ochranné masky, vakcíny, laboratorní vybavení, pod názvem rescEU na pomoc ČS v boji proti nemoci COVID-19.
 • Dne 20. března 2020 Evropská komise oznámila, že evropské normy pro některé zdravotnické prostředky (masky, rukavice, ochranné obleky a jiné) se staly dostupnější (tj. byly zveřejněny, respektive zpřístupněny zdarma), aby na trh mohli vstoupit v krátkém čase noví výrobci uvedeného nedostatkového zboží na trhu EU při dodržení zdravotní bezpečnosti tohoto zboží.
 • Dne 30.  března 2020 Evropská komise zveřejnila dodatečná vodítka k výkonu volného pohybu klíčových pracovníků během šíření onemocnění COVID-19, jejichž cílem je zajistit, aby se mobilní pracovníci v EU v klíčových profesích a sezónní pracovníci dostali na svá pracoviště.
 • Dne 8. dubna 2020 Evropská komise schválila prodloužení platnosti omezení vstupu na vnějších hranicích do 15. května 2020.
 • Dne 14. dubna 2020 Evropská komise schválila české schéma investiční podpory pro malé a střední podniky na boj s COVID-19. Účelem schématu podpory je posílit růst a konkurenceschopnost malých a středních podniků ve výrobě zdravotnických a ochranných produktů.
 • Dne 15. dubna 2020 Evropská komise ve spolupráci s předsedou Evropské rady předložila evropský plán k postupnému rozvolňování restriktivních opatření, která byla přijata v důsledku šíření onemocnění COVID-19.
 • Evropská komise spolu s několika partnery spustila dne 20. dubna 2020 evropskou datovou platformu COVID-19, která umožňuje rychlé shromažďování a sdílení dostupných vědeckých informací.
 • Dne 22. dubna 2020 Evropská komise představila mimořádná opatření na podporu zemědělství a potravinářství, která mají za cíl stabilizovat situaci na trzích rostlinných a živočišných zemědělských komodit.
 • Dne 23. dubna 2020 schválila Evropská investiční banka kapitálovou investici ve výši 75 mil. EUR do biotechnologické společnosti CureVac na vývoj a výrobu experimentální vakcíny proti COVID-19.
 • Dne 28. dubna 2020 přijala Evropská komise balíček opatření v oblasti bankovnictví, jejichž cílem je usnadnit poskytování úvěrů domácnostem a podnikům v EU. Komise dále navrhla několik cílených okamžitých změn nařízení o kapitálových požadavcích s cílem maximalizovat schopnost bank nadále poskytovat úvěry a absorbovat ztráty související s koronavirem.
 • Dne 4. května 2020 Evropská komise zahájila celosvětovou dárcovskou on-line konferenci, jejímž cílem je vybrat 7,5 miliardy eur na vývoj léčby a vakcíny proti COVID-19. Součástí této částky je závazek Komise ve výši 1,4 miliardy eur.

Uzavření vnějších hranic EU

Evropská komise navrhla dočasně zakázat občanům cizích států vstup do unijních zemí s výjimkou nezbytných případů. Tento návrh podpořila Evropská rada, která jednala prostřednictvím videokonference 17. března 2020 a od té doby je naprostou většinou členských států implementován. Dne 8. dubna 2020 Evropská komise schválila prodloužení platnosti omezení vstupu na vnějších hranicích do 15. května 2020.

Tento zákaz by se neměl dotýkat následujících kategorií: 

 • státní příslušníci všech členských států EU a států přidružených k schengenskému prostoru za účelem návratu domů, jejich rodinní příslušníci a státní příslušníci třetích zemí s dlouhodobým pobytem v těch zemích
 • osoby, které cestují ze závažného důvodu nebo potřeby, tj.
  • zdravotničtí pracovníci, zdravotničtí výzkumníci a odborníci v oblasti péče o seniory;
  • příhraniční pracovníci;
  • přepravní personál zapojený do přepravy zboží a další přepravní personál v nezbytném rozsahu;
  • diplomaté, pracovníci mezinárodních organizací, vojenský personál a pracovníci humanitární pomoci při výkonu jejich funkcí.

Dne 30. března 2020 zveřejnila Evropská komise praktická vodítka pro volný pohyb klíčových pracovníků s cílem je zajistit, aby se mobilní pracovníci v EU v klíčových profesích a sezónní pracovníci dostali na svá pracoviště. Týká se to zejména stěžejních odvětví pro boj proti pandemii koronaviru (zdravotní péče, potravinářství, doprava, péče o děti a seniory, stěžejní pracovníci veřejných služeb jako policisté a hasiči atd.) Kromě těchto zvláštních kategorií pracovníků se v pokynech rovněž vyjasňuje, že by členské státy měly obecně umožnit přeshraničním pracovníkům nadále překračovat hranice, pokud je práce v dotyčném odvětví v hostitelském státě stále povolena.

Zajištění ochranných pomůcek

V souvislosti s epidemií koronaviru a nedostatkem roušek a dalších ochranných pomůcek Evropská komise již 28. února 2020 zahájila s 26 členskými státy zrychlené společné zadávací řízení na nákup těchto ochranných prostředků (ochrana očí, těla, rukou a dýchacích cest). Dne 16. března 2020 Evropská komise oznámila, že spouští společnou zakázku na masky, ventilátory, rukavice a ochranné brýle. O den později byla spuštěna další společná zakázka na testovací sady. Dne 6. dubna 2020 Evropská komise informovala o podepsání rámcové dohody k dodávce ochranných pomůcek na ochranu očí a obličejových respirátorů.

Dne 19. března 2020 oznámil Evropský komisař pro krizové řízení zřízení skladu pro zdravotnické vybavení pod názvem rescEU na pomoc ČS v boji proti nemoci COVID-19. Využít jej mohou státy, kterým pro akutní potřeby chybí. Ve fondu budou mimo jiné plicní ventilátory a další vybavení pro jednotky intenzivní péče, ochranné pomůcky, vakcíny a léky či potřeby pro laboratoře. Distribuci vybavení zajišťuje středisko EU pro koordinaci odezvy na mimořádné události. Počáteční rozpočet EU na tyto zásoby činí 50 milionů eur. Skrze systém rescEU již bylo doručeno 330 tisíc respirátorů pro Itálii, Španělsko a Chorvatsko.

Aby byla zajištěna dostupnost ochranných pomůcek Evropanům, omezila také Evropská komise vývoz roušek a dalších zdravotnických potřeb mimo Evropskou unii, s výjimkou zemí západního Balkánu. Evropská komise dále pracuje na tom, aby byla zajištěna solidarita mezi členskými státy v zásobování zdravotnickými pomůckami tak, aby se tyto pomůcky dostaly k těm, kdo je opravdu potřebují, tedy například do českých nemocnic namísto do rukou spekulantů. Evropská komise také ve spolupráci s členskými státy a průmyslem dojednává zvýšení výrobních kapacit v EU, usnadnění dovozu a aktivaci alternativních způsobů výroby těchto výrobků.

Podpora inovativních řešení pro boj s koronavirem

Za účelem podpory inovativních řešení pro boj proti koronaviru vyhlásila Evropská komise a členské státy výzvu k účasti v celoevropském hackathonu #EUvsVirus s cílem propojit inovátory, partnery a kupující v celé Evropě a usnadnit spolupráci na vývoji inovativních řešení pro boj s COVID-19. Hackathon, který se uskutečnil ve dnech 24. - 26. 4. byl strukturován podle kategorií problémů, které vyžadují krátkodobá řešení ve vztahu ke zdraví, kontinuitě podnikání, práci a vzdělávání na dálku, sociální a politické soudržnosti a digitálnímu financování.

Za vítěze evropského hackathonu  bylo 30. dubna 2020 vybráno 117 inovativních řešení na podporu obnovy po pandemii COVID-19. V soutěži uspělo i několik českých subjektů, firma CoroVent se umístila na druhém místě v kategorii „Ventilátory/respirátory“, česko-slovenský výukový projekt matika.in se umístil druhý v kategorii „Výzvy pro základní a střední školy“ a další česko-slovenský projekt „qesadila e-voting“ se umístil na třetím místě v kategorii „Ochrana občanů a demokracie“. Vítězové hackathonu budou vyzváni, aby se připojili k platformě Evropské rady pro inovace (EIC) ke COVID-19, což jim usnadní spojení s koncovými uživateli, jako jsou např. nemocnice, a rovněž poskytne přístup  k dalším možnostem financování z celé EU.

Repatriace občanů EU ze třetích zemí

Evropská unie, zejména její diplomatická služba Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ), poslední týdny intenzivně spolupracuje s ambasádami členských států EU a pomocí svých diplomatických kanálů se snaží zprostředkovat hromadné návraty evropských turistů zpět do jejich domovů.

Od vypuknutí pandemie bylo díky společnému úsilí EU a členských států repatriováno dohromady již téměř 55 000 občanů EU. Společné evropské repatriační lety jsou spolufinancovány prostřednictvím unijního mechanismu civilní ochrany, jenž byl v souvislosti s pandemií COVID-19 aktivován. Tento mechanismus umožňuje užší spolupráci členských států EU a jejich lepší koordinaci a reakci na katastrofy uvnitř i mimo EU.

Podpora zachování volného pohybu zboží

Evropská komise vydala vodítka, jak postupovat při ochraně vnitřních hranic EU. Cílem těchto opatření je dosáhnout omezení pohybu lidí, které je nezbytné pro zpomalení šíření infekce koronavirem, a zároveň zachování pohybu zboží, který je podmínkou zásobování členských států klíčovými produkty, a je zásadní pro udržení ekonomiky v chodu.

Podle těchto vodítek by na zboží na jednotném trhu nemělo být ukládáno žádné omezení, není-li to řádně odůvodněno. Členské státy by měly určit prioritní pruhy pro nákladní dopravu, zejména pro zdravotnický materiál a zboží podléhající zkáze, převážně jídlo, a zvážit upuštění od stávajících víkendových zákazů nákladní dopravy.

Opatření k ekonomickým dopadům pandemie koronaviru

Za účelem zmírnit ekonomické dopady pandemie koronaviru přichází Evropská unie s řadou opatření, která mají pomoci členským státům. V rámci tzv. Investiční iniciativy v reakci na koronavirus avizovala Komise mobilizaci až 1 bilionu korun (37 mld. EUR) ze strukturálních fondů pro celou EU. Peníze by měly být určeny pro zdravotnické systémy jednotlivých zemí, pro malé a střední podniky a oživení trhu práce a dalších citlivých částí ekonomiky.

Prostřednictvím iniciativy, která byla schválena Radou a Evropským parlamentem v rekordně krátkém čase, budou mobilizovány hotovostní rezervy v kohezní politice. Členské státy nebudou muset nevyužité předfinancování v rámci koheze vracet do rozpočtu EU, ale mohou je ponechat v národních rozpočtech. V rámci EU se jedná o částku téměř 8 miliard eur. České republice by byla v této souvislosti letos ponechána částka ve výši cca 300 milionů eur (přibližně 8,1 miliard korun).

V rámci iniciativy by měli být podpořeni zaměstnanci, kteří kvůli nynějším opatřením nebudou moci pracovat. Podpora by měla směřovat buď z Evropského sociálního fondu a z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, nebo prostřednictvím programů na rekvalifikaci. Pomoc nejpostiženějším státům bude moci být vyčleněna také z Fondu solidarity. Nyní je na členských státech, aby upravily své programy čerpání v reakci na schválené flexibility. Na pomoc členským státům dále Evropská komise navrhla zřídit nástroj solidarity s názvem SURE, který má ochránit pracovní místa a pracovníky postižené pandemií koronaviru tím, že poskytne členským státům finanční pomoc v podobě výhodných půjček od EU v celkové výši až 100 mld. EUR.

Dalším opatřením je, že bankám bude umožněno poskytnout malým a středním podnikům, které se dostanou do potíží, likviditu. Z Evropského investičního fondu bude na záruky za úvěry vyčleněna 1 miliarda eur. Tato záruka by měla vést k financování malých a středních podniků a podniků se střední tržní kapitalizací v rozsahu zhruba 8 mld. EUR.

Monitorování situace a doporučení

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), které je agenturou EU, každý den zveřejňuje aktuální epidemiologické údaje o celosvětové situaci a posiluje tak připravenost zdravotnických systémů jednotlivých členských států.

Evropská komise také pravidelně svolává Výbor pro zdravotní bezpečnost, který jedná o ohniscích nemoci a o souvisejících opatřeních v oblasti připravenosti a reakce. Jedná se například o cestovní informace, lékařská protiopatření nebo laboratorní a diagnostické kapacity.

Dne 17. března 2020 Evropská komise vytvořila poradní skupinu složenou z epidemiologů a virologů z různých členských států EU, která vytváří doporučení ohledně kroků potřebných k boji s šířením koronaviru.

V polovině dubna 2020 Evropská komise vytvořila na svých stránkách sekci, kde vyvrací dezinformace a mýty o koronaviru a uvádí pravdivá a ověřená fakta. Zároveň Evropská komise úzce spolupracuje s online platformami, které vybízí k propagaci spolehlivých zdrojů a upozadění obsahu, který byl na základě ověření faktů označen za nepravdivý nebo zavádějící.

Doporučení pro studenty na Erasmu+

Evropská komise rozeslala oznámení na Národní agentury Erasmu a Evropského sboru solidarity s instrukcemi o postupu ohledně vyslaných studentů v zahraničí. Vysílající organizace by měly informovat svoje studenty o možnosti kontaktovat ambasády, či konzuláty svých zemí, zvážit případnou repatriaci a možnost dokončení výjezdů online.

V případě navýšení nákladů na mobilitu mají Národní agentury použít klauzuli „vyšší moci“ (force majeure) a postupovat dle „Guide for National Agencies“. V případě vyšší moci je možné uhradit i vícenáklady spojené s předčasným návratem. Národní agentury mohou také odsouhlasit prodloužení, či posunutí mobilit. Zároveň Evropská komise v oznámeních informuje Národní agentury o posunutí termínů aktuálních výzev pro oba programy.

Více informací

Stránka Evropské komise o opatřeních souvisejících s šířením koronaviru https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_cs

Otázky a odpovědi ke koordinované reakci EU na pandemii koronaviru https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/qanda_20_458

Přehled opatření v zemích EU proti šíření koronaviru https://www.euroskop.cz/8953/34626/clanek/prehled-opatreni-v-zemich-eu-proti-sireni-koronaviru/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie