Důležité informace

24. 3. 2020 15:34

Evropský rozměr boje proti koronaviru

Přehled

Opatření přijatá na úrovni EU

 • Od 15. března 2020 na dobu šesti týdnů, tj. do 26. dubna 2020, zavedeno mimořádné opatření pro vývoz některých ochranných pomůcek mimo EU. Týká se vybraného zdravotnického ochranného materiálu, a to konkrétně brýlí, clon, obličejových štítů, prostředků na ochranu úst a nosu, ochranných obleků a rukavic.
 • Dne 16. března 2020 vydala Evropská komise vodítka pro opatření na vnitřních hranicích, jejichž cílem je dosáhnout omezení pohybu lidí, jež je nutné ke zpomalení šíření infekce koronavirem, za současného zachování přeshraničního pohybu zboží.
 • Evropská komise zveřejnila dne 16. března 2020 své doporučení č. 2020/403 o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19, jehož cílem je řešit nedostatek osobních ochranných prostředků potřebných v souvislosti se šířením koronavirové nákazy.
 • Prezidenti a premiéři členských zemí EU dne 17. března 2020 podpořili Sdělení Evropské komise k uzavření vnějších hranic EU po dobu 30 dní.
 • Dne 17. března 2020 oznámila předsedkyně Evropské komise zřízení Evropského expertního týmu vědeckých expertů na posílení koordinace a odpovědi v oblasti zdraví, který bude formulovat opatření v boji s nemocí COVID-19 při zohlednění různých fází postupu epidemie v EU jako celku i v jednotlivých členských státech.
 • Dne 19. března 2020 Evropská komise přijala dočasný rámec pro udělování podpor podnikům postiženým situací pandemie COVID-19, který obsahuje řadu možností, jakým způsobem mohou členské státy pomoci podnikům tak, aby tato pomoc byla v souladu s pravidly veřejné podpory.
 • Evropská komise oznámila dne 19. března 2020 zřízení skladu pro zdravotnické vybavení, např. ventilátory, ochranné masky, vakcíny, laboratorní vybavení, pod názvem rescEU na pomoc ČS v boji proti nemoci COVID-19.
 • Dne 20. března 2020 Evropská komise oznámila, že evropské normy pro některé zdravotnické prostředky (masky, rukavice, ochranné obleky a jiné) se staly dostupnější (tj. byly zveřejněny, respektive zpřístupněny zdarma), aby na trh mohli vstoupit v krátkém čase noví výrobci uvedeného nedostatkového zboží na trhu EU při dodržení zdravotní bezpečnosti tohoto zboží

Uzavření vnějších hranic EU

Evropská komise navrhla dočasně zakázat občanům cizích států vstup do unijních zemí s výjimkou nezbytných případů. Zákaz má trvat 30 dní s možností prodloužení v případě potřeby. Tento návrh podpořila Evropská rada, která jednala prostřednictvím videokonference 17. března 2020, implementovat jej musí členské státy individuálně a koordinovaně. Tento zákaz by se neměl dotýkat následujících kategorií: 

 • státní příslušníci všech členských států EU a států přidružených k schengenskému prostoru za účelem návratu domů, jejich rodinní příslušníci a státní příslušníci třetích zemí s dlouhodobým pobytem v těch zemích
 • osoby, které cestují ze závažného důvodu nebo potřeby, např.
  • zdravotničtí pracovníci, zdravotničtí výzkumníci a odborníci v oblasti péče o seniory;
  • příhraniční pracovníci;
  • přepravní personál zapojený do přepravy zboží a další přepravní personál v nezbytném rozsahu;
  • diplomaté, pracovníci mezinárodních organizací, vojenský personál a pracovníci humanitární pomoci při výkonu jejich funkcí

Zajištění ochranných pomůcek

V souvislosti s epidemií koronaviru a nedostatkem roušek a dalších ochranných pomůcek Evropská komise již 28. února 2020 zahájila s 26 členskými státy zrychlené společné zadávací řízení na nákup těchto ochranných prostředků (ochrana očí, těla, rukou a dýchacích cest). Dne 16. března 2020 Evropská komise oznámila, že spouští společnou zakázku na masky, ventilátory, rukavice a ochranné brýle. O den později byla spuštěna další společná zakázka na testovací sady.

Dne 19. března 2020 oznámil Evropský komisař pro krizové řízení zřízení skladu pro zdravotnické vybavení pod názvem rescEU na pomoc ČS v boji proti nemoci COVID-19. Využít jej budou moci státy, kterým pro akutní potřeby chybí. Ve fondu budou mimo jiné plicní ventilátory a další vybavení pro jednotky intenzivní péče, ochranné pomůcky, vakcíny a léky či potřeby pro laboratoře. Distribuci vybavení zajistí středisko EU pro koordinaci odezvy na mimořádné události. Počáteční rozpočet EU na tyto zásoby činí 50 milionů eur.

Aby byla zajištěna dostupnost ochranných pomůcek Evropanům, omezila také Evropská komise vývoz roušek a dalších zdravotnických ochranných osobních pomůcek mimo Evropskou unii. Evropská komise dále pracuje na tom, aby byla zajištěna solidarita mezi členskými státy v zásobování zdravotnickými pomůckami tak, aby se tyto pomůcky dostaly k těm, kdo je opravdu potřebují, tedy například do českých nemocnic namísto do rukou spekulantů. Evropská komise také ve spolupráci s členskými státy a průmyslem dojednává zvýšení výrobních kapacit v EU, usnadnění dovozu (mj. zrychlené posuzování shody s pravidly EU) a aktivaci alternativních způsobů výroby těchto výrobků.

Repatriace občanů EU ze třetích zemí

Evropská unie, zejména její diplomatická služba Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) poslední týdny intenzivně spolupracuje s ambasádami členských států EU a pomocí svých diplomatických kanálů se snaží zprostředkovat hromadné návraty evropských turistů zpět do svých domovů.

Od vypuknutí pandemie bylo díky společnému úsilí EU a členských států repatriováno z nejvíce zasažených oblastí dohromady již více než 1100 občanů EU (údaj k 23. březnu 2020). Společné evropské repatriační lety jsou spolufinancovány prostřednictvím unijního mechanismu civilní ochrany, jenž byl v souvislosti s pandemií COVID-19 aktivován. Tento mechanismus umožňuje užší spolupráci členských států EU a jejich lepší koordinaci a reakci na katastrofy uvnitř i mimo EU.

Podpora zachování volného pohybu zboží

Evropská komise vydala vodítka, jak postupovat při ochraně vnitřních hranic EU. Cílem těchto opatření je dosáhnout omezení pohybu lidí, které je nezbytné pro zpomalení šíření infekce koronavirem, a zároveň zachování pohybu zboží, které je podmínkou zásobování členských států klíčovými produkty, a je zásadní pro udržení ekonomiky v chodu.

Podle těchto vodítek by na zboží na jednotném trhu nemělo být ukládáno žádné omezení, není-li to řádně odůvodněno. Členské státy by měly určit prioritní pruhy pro nákladní dopravu, zejména pro zdravotnický materiál a zboží podléhající zkáze, zejména jídlo, a zvážit upuštění od stávajících víkendových zákazů nákladní dopravy.

Opatření k ekonomickým dopadům pandemie koronaviru

Za účelem zmírnit ekonomické dopady pandemie koronaviru přichází Evropská unie s řadou opatření, která mají pomoci členským státům. V rámci tzv. Investiční iniciativy v reakci na korona virus avizovala Komise mobilizaci až 1 bilionu korun (37 mld. EUR) ze strukturálních fondů pro celou EU. Peníze by měly být určeny pro zdravotnické systémy jednotlivých zemí, pro malé a střední podniky a oživení trhu práce a dalších citlivých částí ekonomiky.

Prostřednictvím iniciativy, která byla schválena Radou a Evropským parlamentem v rekordně krátkém čase, budou mobilizovány hotovostní rezervy v kohezní politice. Členské státy nebudou muset nevyužité předfinancování v rámci koheze vracet do rozpočtu EU, ale mohou je ponechat v národních rozpočtech. V rámci EU se jedná o částku téměř 8 miliard eur. České republice by byla v této souvislosti letos ponechána částka ve výši cca 300 milionů eur (přibližně 8,1 miliard korun).

V rámci iniciativy by měli být podpořeni zaměstnanci, kteří kvůli nynějším opatřením nebudou moci pracovat. Podpora by měla směřovat buď z Evropského sociálního fondu a z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, nebo prostřednictvím programů na rekvalifikaci. Pomoc nejpostiženějším státům bude moci být vyčleněna také z Fondu solidarity. Nyní je na členských státech, aby upravily své programy čerpání v reakci na schválené flexibility.

Dalším opatřením je, že bankám bude umožněno poskytnout malým a středním podnikům, které se dostanou do potíží, likviditu. Z Evropského investičního fondu bude na záruky za úvěry vyčleněna 1 miliarda eur. Tato záruka by měla vést k financování malých a středních podniků a podniků se střední tržní kapitalizací v rozsahu zhruba 8 mld. EUR.

Monitorování situace a doporučení

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), které je agenturou EU, každý den zveřejňuje aktuální epidemiologické údaje o celosvětové situaci a posiluje tak připravenost zdravotnických systémů jednotlivých členských států.

Evropská komise také pravidelně svolává Výbor pro zdravotní bezpečnost, který jedná o ohniscích nemoci a o souvisejících opatřeních v oblasti připravenosti a reakce. Jedná se například o cestovní informace, lékařská protiopatření nebo laboratorní a diagnostické kapacity.

Dne 17. března 2020 Evropská komise vytvořila poradní skupinu složenou z epidemiologů a virologů z různých členských států EU, která bude vytvářet doporučení ohledně kroků potřebných k boji s šířením koronaviru.

Doporučení pro studenty na Erasmu+

Evropská komise rozeslala oznámení na Národní agentury Erasmu a Evropského sboru solidarity s instrukcemi o postupu ohledně vyslaných studentů v zahraničí. Vysílající organizace by měly informovat svoje studenty o možnosti kontaktovat ambasády, či konzuláty svých zemí, zvážit případnou repatriaci a možnost dokončení výjezdů online.

V případě navýšení nákladů na mobilitu mají Národní agentury použít klauzuli „vyšší moci“ (force majeure) a postupovat dle „Guide for National Agencies“. V případě vyšší moci je možné uhradit i vícenáklady spojené s předčasným návratem. Národní agentury mohou také odsouhlasit prodloužení, či posunutí mobilit. Zároveň Evropská komise v oznámeních informuje Národní agentury o posunutí termínů aktuálních výzev pro oba programy.

Více informací

Stránka Evropské komise o opatřeních souvisejících s šířením koronaviru https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_cs

Otázky a odpovědi ke koordinované reakci EU na pandemii koronaviru https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/qanda_20_458

Přehled opatření v zemích EU proti šíření koronaviru https://www.euroskop.cz/8953/34626/clanek/prehled-opatreni-v-zemich-eu-proti-sireni-koronaviru/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie