Aktuálně

20. 9. 2022 9:26

38. Týden v EU (19. září – 26. září 2022)


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 20. září v Bruselu

Radě bude předsedat ministr Bek, který na úvod stručně představí své priority s důrazem na agendu Rady GAC. Následně proběhne výměna názorů k anotované agendě říjnové Evropské rady (témata: Ukrajina, energetika, hospodářské záležitosti, vnější vztahy - EU-ASEAN Summit, strategická diskuse o Číně, také přípravy na COP27 a COP15). Ministři budou posléze stručně informováni o vývoji vztahů EU-UK. V rámci pracovního oběda proběhne výměna názorů k follow-upu Konference o budoucnosti Evropy. Diskuze se zaměří zejména na možný odklon od jednomyslnosti a využití pasarel. V rámci legislativního plánování povedou ministři debatu o letošní Zprávě o strategickém výhledu a prohlášení o záměru (letter of intent), které bylo zveřejněno v návaznosti na středeční projev o stavu Unie. Posledním bodem jednání bude horizontální diskuze v rámci každoročního dialogu Rady o právním státu.

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 26. září v Bruselu

Radě bude předsedat ministr Nekula. Zářijové Radě dominují rybolovné kvóty - na programu jsou rybolovná práva pro rok 2023 sdílené se Spojeným královstvím, každoroční konzultace EU-Norsko a pobřežní státy pro rok 2023 a EK bude informovat o budoucnosti populace úhoře říčního a hospodářských subjektů v odvětví rybolovu, které jsou na ní závislé. Jako obvyklý bod bude situace na trhu, kde bude přítomen i ministr zemědělství Ukrajiny a kde se bude rozebírat situace v oblasti zemědělské produkce a logistiky na Ukrajině (vč. solidarity lanes). EK bude také informovat o zemědělských aspektech revize směrnice o průmyslových emisích. V rámci bodů různé se Litva jménem několika pobaltských států dožadovala bodu ke GAEC 1 k udržení stálých pastvin a dále k dočasnému rámci pro státní podpory v reakci na ruskou agresi na Ukrajině. Polsko bude informovat o proběhlém 19. mezinárodním jednání v sektoru mléčných výrobků v Bialystoku a Rakousko otevře bod k populaci šelem.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 14. září

Velvyslanci se budou věnovat přípravě Rady pro zemědělství a rybolov dne 26. září a mimořádné Rady pro energetiku dne 30. září. Předsednictví bude dále informovat o výsledcích trialogů k nařízení o obecné bezpečnosti výrobků a směrnici o spotřebitelských úvěrech. Coreper bude také schvalovat mandát pro jednání s Evropským parlamentem (EP) k nařízení o dočasné vyjímce z požadavků na využívání letištních časů a povede diskuzi k vodítkům pro další trialogy k požadavkům na kompenzaci emisí z letecké dopravy (CORSIA). V rámci bodu Různé Komise představí Evropský akt o svobodě médií a Akt o kybernetické odolnosti.

Coreper II dne 14. září

Na programu jednání Coreper II je follow-up jednání Rady pro obecné záležitosti, či schválení mandátu pro vyjednávání s EP o návrhu nařízení k navýšení flexibilit v rámci Evropského nástroje sousedství. Proběhne také diskuze k vysokým cenám energií a finančním trhům a debriefing ze vztahů s EP. Velvyslanci se budou také věnovat přípravě Rady pro hospodářské a finanční věci dne 4. října a Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 13. a 14. října.


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Evropský parlament

Týden vnější parlamentní činnosti spojený s návštěvami delegací výborů EP ve vybraných členských státech/třetích zemích.

  • Delegace výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) – návštěva Varšavy, Bukurešti a ukrajinské hranice s Polskem a Rumunskem s cílem vedení diskuzí se zástupci vlád, lokálních orgánů a mezinárodních organizací ve věci poskytování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, návštěva příjímacích center a center na hraničních přechodech.
  • Delegace výboru pro mezinárodní obchod (INTA) – návštěva Austrálie a Nového Zélandu v souvislosti s vyjednáváním obchodních dohod EU s těmito třetími zeměmi.
  • Delegace výboru pro právní záležitosti (JURI) – jednání ve Washingtonu se zákonodárci, zástupci vlády, vládních organizací a občanské společnosti k tématům spojeným s digitální agendou a právem obchodních společností.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů proběhlo dne 18. 9.

Kolegium na svém nedělním zasedání projednalo:

  • Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o všeobecném režimu kondicionality na ochranu rozpočtu EU  (J. Hahn/ předsedkyně EK)
  • Doporučení o posílení prevence ve věci screeningu rakoviny (S. Kyriakides/ M. Schinas)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie