Aktuálně

13. 7. 2022 8:23

Rada EU pod vedením ČR schválila letošní specifická doporučení pro státy EU

Dne 12. července 2022 schválila Rada EU ve formátu ministrů financí (ECOFIN) letošní specifická doporučení pro jednotlivé členské státy EU (tzv. Country Specific Recommendations). Doporučení reflektují společné cíle stanovené na úrovni EU a jsou zároveň uzpůsobeny specifikům jednotlivých členských států. Doporučení uvádějí priority pro zacílení hospodářských a sociálních reforem na národní úrovni.

Návrh letošních specifických doporučení představila Evropská komise (EK) dne 23. května 2022 jako součást tzv. jarního balíčku dokumentů vydávaných EK. Jarní balíček je součástí každoročního cyklu koordinace hospodářských politik EU, tzv. evropského semestru. Při formulaci návrhů jednotlivých doporučení vychází EK z předkládaných strategických dokumentů členských států, jakými jsou například Národní program reforem ČR či zpráva o jeho realizaci. Schválení specifických doporučení pak představuje završení tohoto pravidelného cyklu.

Letošní evropský semestr se zaměřoval zejména na proces hospodářské obnovy po pandemii COVID-19 a implementace tzv. plánů pro oživení a odolnost. Na základě předložení těchto plánů EK a jejich následném schválení na Radě EU mohou členské státy čerpat finanční podporu z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility). Český plán, nazvaný Národní plán obnovy, byl schválen Radou EU již v září loňského roku.  

Současně však musel letošní semestr reagovat na probíhající válečný konflikt na Ukrajině a s ním spojené dopady na jednotlivé členské státy EU. Velkým tématem letošního semestru se tak stalo především omezení závislosti členských států EU na importu fosilních paliv z Ruska a podpora udržitelných zdrojů energie. V této souvislosti představila EK 18. května 2022 iniciativu REPowerEU zaměřující se na zajištění cenově dostupné, bezpečné a udržitelné energie pro Evropu. Letošní specifická doporučení využijí členské státy EU při aktualizaci svých plánů pro oživení a odolnost. Dle návrhu EK by aktualizované plány měly nově obsahovat novou kapitolu popisující reformy a investice, které pomohou splnit cíle iniciativy REPowerEU.

Dne 12. července 2022 byly pro ČR schváleny čtyři následující doporučení:

1. V roce 2023 zajistit, aby byl růst primárních běžných výdajů financovaných z vnitrostátních zdrojů v souladu s celkově neutrálním nastavením fiskální politiky, a brát přitom v potaz pokračující dočasnou a cílenou podporu domácností a podniků, které jsou nejzranitelnější vůči prudkým nárůstům cen energií, a osob prchajících z Ukrajiny. Být připraveno přizpůsobit běžné výdaje vyvíjející se situaci. Rozšířit veřejné investice do zelené a digitální transformace a energetické bezpečnosti při zohlednění iniciativy REPowerEU, a to i s využitím Nástroje pro oživení a odolnost a dalších fondů Unie. V období po roce 2023 provádět fiskální politiku zaměřenou na dosažení obezřetných střednědobých fiskálních pozic. Přijmout opatření k zajištění dlouhodobé fiskální udržitelnosti veřejných financí včetně udržitelnosti důchodového systému.

2. Pokračovat v provádění svého plánu pro oživení a odolnost v souladu s milníky a cíli uvedenými v prováděcím rozhodnutí Rady ze dne 8. září 2021. Rychle dokončit jednání s Komisí o programových dokumentech v rámci politiky soudržnosti na období
2021–2027, aby mohlo započít jejich provádění.

3. Posílit poskytování sociálního a cenově dostupného bydlení, mimo jiné přijetím zvláštního legislativního rámce pro sociální bydlení a lepší koordinací jednotlivých veřejných subjektů.

 

4. Snížit celkovou závislost na fosilních palivech a diverzifikovat dovoz fosilních paliv. Urychlit zavádění obnovitelných zdrojů energie, zefektivnit povolovací postupy a usnadnit přístup k síti. Zvýšit energetickou účinnost systémů dálkového vytápění a fondu budov pobídkami k rozsáhlým renovacím a k využívání obnovitelných zdrojů tepla.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie