Aktuálně

30. 7. 2020 18:45

Rada EU schválila letošní specifická doporučení pro ČR

Rada EU dne 20. července finálně schválila specifická doporučení pro ČR na příštích 12 měsíců (tzv. Country Specific Recommendations). Schválení doporučení je významný milník evropského semestru, tedy každoročního cyklu koordinace hospodářských a sociálních politik EU.

Návrh doporučení Rady jednotlivým zemím pro nadcházejících 12 měsíců představila Evropská komise dne 20. května 2020, a to po seznámení se s Národním programem reforem ČR 2020 a po zhodnocení aktuálních dopadů pandemie onemocnění COVID-19.

Návrh doporučení byl projednán na platformách Rady EU a na jednání Evropské rady. ČR s návrhem doporučení pro ČR obecně souhlasila, nicméně vznesla některé dílčí připomínky, z nichž část byla do konečné verze zapracována. Obsah letošních doporučení je významně ovlivněn stále probíhající pandemií COVID-19, která si např. vynutila aktivaci obecné únikové doložky v rámci Paktu o stabilitě a růstu.

Doporučení pro všechny členské státy EU jsou k dispozici na webu zde. Pro ČR byla na letošní rok Radou EU schválena celkem tři doporučení:

Doporučení č. 1:

V souladu s obecnou únikovou doložkou přijmout veškerá nutná opatření k účinnému řešení pandemie, k udržení ekonomiky a k podpoře následného oživení. Pokud to hospodářské podmínky dovolí, provádět fiskální politiky zaměřené na dosažení obezřetných střednědobých fiskálních pozic a na zajištění udržitelnosti dluhu a současně zvýšit investice. Zajistit odolnost systému zdravotní péče, posílit dostupnost zdravotnických pracovníků, primární péči a integraci péče a zavést služby elektronického zdravotnictví.

Doporučení č. 2:

Podporovat zaměstnanost aktivními politikami na trhu práce, poskytováním dovedností (včetně digitálních dovedností) a přístupem k digitálnímu učení.

Doporučení č. 3:

Podpořit malé a střední podniky větším využíváním finančních nástrojů k zajištění podpory likvidity, snížením administrativní zátěže a zlepšením elektronické veřejné správy. Předsunout veřejné investiční projekty ve vyšší fázi připravenosti a podpořit soukromé investice, aby se napomohlo hospodářskému oživení. Zaměřit investice na ekologickou a digitální transformaci, zejména na vysokokapacitní digitální infrastrukturu a technologie, na čistou a účinnou výrobu a využívání energie a na udržitelnou dopravní infrastrukturu, a to mimo jiné v uhelných regionech. Zajistit inovativním podnikům přístup k financování a zlepšit spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje.

Konečná podoba specifických doporučení Rady je pro ČR letos o to významnější, že v rámci připravovaného plánu obnovy evropské ekonomiky po pandemii COVID-19 budou zavedeny nové programy financování z prostředků EU na ty reformy, které jednotlivým zemím napomohou plnit jejich doporučení. Reformy a investice vlády, které reflektují letošní či loňská doporučení a budou zahrnuty do tzv. Národního plánu obnovy připravovaného ministerstvem průmyslu a obchodu, tak získají nový významný způsob financování.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie