Aktuálně

15. 5. 2018 14:34

Rada pro obecné záležitosti jednala o víceletém finančním rámci a přípravě Evropské rady

V pondělí 14. května se sešli ministři pro evropské záležitosti na pravidelném zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC) a Rady pro obecné záležitosti dle čl. 50 (GAC50) v Bruselu. V dopolední část si vyměnili názory nad návrhem Víceletého finančního rámce pro období 2021 – 2027 a návrhem anotovaného agendy červnové Evropské rady. Evropská komise dále informovala o aktuálním stavu vyjednávání ohledně právního státu v Polsku. Českou delegaci vedl státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař.

Ministři zahájili zasedání prvotní výměnou názorů nad návrhem k Víceletému finančnímu rámci (VFR) schváleným Komisí dne 2. května 2018. Státní tajemník Aleš Chmelař ocenil, že: „návrh VFR reflektuje nové výzvy, je však důležité, aby dohoda k VFR byla vyvážená a nepřinesla nepoměrné dopady na vybrané členské státy“. ČR dále očekává, že žádný z členských států nebude čelit radikálnímu snížení alokace v případě kohezní politiky, což by mohlo ohrozilo konvergenci EU a naopak vést k posílení rozdílů.

Dále ministři v rámci přípravy nadcházející červnové Evropské rady projednali anotovaný návrh agendy jednání, jenž se soustředí na šest hlavních oblastí: 1) migrace; 2) bezpečnost a obrana; 3) zaměstnanost, růst a konkurenceschopnost; 4) inovace a digitální agenda; 5) VFR, a 6) vnější vztahy. ČR vyjádřila podporu agendě, zároveň zdůraznila potřebu nalezení konsensu v případě migrace, a dále podpořila také zahrnutí odkazu na rozšiřování v závěrech Evropské rady.

V závěru dopolední části představila Evropská komise aktuální stav dialogu probíhajícího mezi Komisí a Polskem o dodržování zásad právního státu dle čl. 7. Místopředseda Komise Frans Timmermans zdůraznil pokrok ve vyjednávání skrze představení nových opatření, zároveň však čtyři nové předpisy nejsou plně dostačující pro odstranění vážného rizika porušení právního státu. Doufá tedy v pokračování a dosažení hmatatelných výsledků do června, kdy se k tématu opět vrátí Rada GAC.

V rámci pracovního oběda pak ministři diskutovali hlavní výzvy v kontextu voleb do Evropského parlamentu v roce 2019.

V odpolední části zasedání se setkali ministři států EU27 v rámci Rady pro obecné záležitosti dle čl. 50 SEU (GAC50) s unijním vyjednavačem Michelem Barnierem s cílem projednat pokrok v jednání s UK za poslední týdny. Formálně také připravili červnové jednání Evropské rady dle čl. 50 SEU. Delegaci ČR vedl státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař.

Michel Barnier informoval o proběhnuvších jednacích kolech mezi Evropskou komisí a UK, na nichž se hovořilo jak o zbytku textu dohody o vystoupení, na němž dosud není shoda, tak o rámci budoucích vztahů. Co se týče zbývajících částí dohody o vystoupení, nebyl zatím dosažen zásadnější průlom, a to ani u Severního Irska, kde je třeba najít řešení, které předejde vytvoření hranice s Irskem.

Další klíčová otázka tzv. správy a řízení celé dohody (například co dělat v případě neshod při jejím provádění) nijak nepokročila, protože se o ní jednání dosud vůbec nevedlo. Substantivní posun na celém textu dohody o vystoupení se přitom očekává v červnu tak, aby se další jednání s UK mohlo soustředit na přípravu politické deklarace k rámci budoucích vztahů po brexitu. O něm byly s UK také zahájeny obecné diskuze. Detailněji byla probrána vnitřní a vnější bezpečnost a rovné podmínky na trhu. V této souvislosti unijní vyjednavač představil ministrům možnou strukturu budoucí dohody, resp. její hlavní pilíře a předpoklady pro shodu.

Ministři dále vzali na vědomí anotovanou agendu červnové Evropské rady dle čl. 50 SEU, na níž hlavy států a vlád projednají aktuální stav. Státní tajemník Aleš Chmelař okomentoval kalendář prací následovně: „Čas do Evropské rady se krátí a EU do té doby očekává od UK posun na nevyřešených otázkách dohody o vystoupení, včetně Severního Irska. Práce musí probíhat tak, aby do nich byly členské státy plně zapojeny a  měly čas posoudit případné kompromisy. Detailní diskuze o rámci budoucích vztahů přijdou na řadu poté. To snad poskytne čas také britské vládě k vyjasnění její pozice  například stran budoucího celního vztahu. EU je připravena  revidovat svou pozici ve světle vývoje v UK, tedy platí, že dveře velmi ambiciózního budoucího vztahu nejsou uzavřeny. 

zdroj: https://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/udalosti_a_media/vicelety_financni_ramec_a_priprava.html

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie