Aktuálně

30. 6. 2021 19:32

Studie dopadů programů EU na hospodářství ČR v letech 2014-2027

Následující výsledky vycházejí ze studie zpracované pro Úřad vlády (ÚV) (viz kapitola 7 v přiloženém souboru), která představuje vyhodnocení makroekonomických dopadů přímo řízených programů EU – konkrétně na základě dat o reálném čerpání finančních prostředků v období 2014-2019. Nabízí rovněž simulaci dvou alternativních scénářů, dle nichž by objem prostředků čerpaných z přímo řízených programů byl o 10 %, resp. 30 % vyšší.

Analýza prokázala významný dopad finančních prostředků získaných z těchto programů na českou ekonomiku. Příslušný vztah mezi čerpáním přímo řízených programů na jedné straně a zvýšením hrubého domácího produktu (HDP) a růstem zaměstnanosti na straně druhé byl kvantifikován pomocí modelu QUEST III R&D, který je často využíván k modelování dopadů programů financovaných z evropských zdrojů (na národní úrovni např. ÚV využívá QUEST k prokázání dopadů evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů)).  

Realizace přímo řízených programů v letech 2014-2020 přinesla ČR dodatečných 12,7 mld. Kč reálného HDP (což je kumulativní nárůst HDP o dodatečných 0,3 %) a vytvořila necelých 10 tis. dodatečných pracovních míst. Využití přímo řízených fondů z let 2014-2019 by do roku 2027 mohlo celkově přinést 42,4 mld. Kč reálného HDP (což je kumulativní nárůst HDP o dodatečných 0,8 %) a vytvořit téměř 24 tis. dodatečných pracovních míst. V případě dalších dvou scénářů (10% a 30% nárůst objemu prostředků), které odhadují hypotetický nárůst implementovaných finančních prostředků na přímo řízené programy, by celkové dopady na reálné HDP ČR do konce roku 2027 činily 48,5 mld. Kč, resp. 57,6 mld. Kč a vytvořeno by bylo 28 tis., resp. 33 tis. dodatečných pracovních míst. 


Graf: Kumulativní multiplikátor HDP (dodatečné HDP na jednu investovanou korunu) 

Dopady přímo řízených programů EU na hospodářství ČR

Zdroj: vlastní výpočty projektu Systémová podpora společné evropské politiky podpory a pomoci, ESI a obdobných fondů na Úřadu vlády ČR. 
Poznámka: Basic scenario = základní scénář, 10% increase = 10% nárůst základního scénáře, 30% increase = 30% nárůst základního scénáře. 

Kumulativní multiplikátor, tj. o kolik dodatečných korun kumulativně vzroste HDP ČR na jednu investovanou korunu z přímo řízených programů, u základního scénáře překoná hodnotu 1 v roce 2022. U alternativních scénářů je to o rok dříve, přičemž kumulativní multiplikátor u nich v roce 2027 dosáhne hodnot 2,3, resp. 2,8 oproti hodnotě mírně nad 2 u scénáře základního. 


7. kapitola s názvem: „The impact of EU programmes on economy in the Czech Republic“ ze studie s názvem „Assessment Report on the Impact of EU Programmes in the Czech Republic“ zaměřená na makromodelování dopadů přímo řízených programů EU na ekonomiku ČR byla vytvořena týmem projektu ÚV ČR v projektu s názvem projektu: „Systémová podpora společné evropské politiky podpory a pomoci, ESI a obdobných fondů na Úřadu vlády ČR“, pod registračním číslem: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000176.


 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie