Aktuálně

5. 6. 2020 14:35

Úřad vlády konzultuje firmy k Evropské strategii pro data

Úřad vlády společně s Nadací Open Society Fund uspořádal 25. května 2020 webinář, na kterém seznámil zástupce byznysu s aktuální vizí Evropské komise v oblasti datové politiky. Zamýšlené unijní iniciativy by měly ošetřit správu dat na úrovni EU, vlád i jednotlivých organizací, včetně zahrnutí jednotných požadavků na výměnu firemních dat s veřejným sektorem (B2G).

Rozvoj datové ekonomiky a podpora výměny a sdílení dat je jednou z hlavních priorit Evropské unie v digitální agendě. Webináře se zúčastnilo 17 zástupců soukromých společností a dále představitelé sociálních partnerů, ministerstev a samosprávy. Uspořádán byl ve spolupráci se společnostmi CZ.NIC a Y SOFT.

V debatě poskytly firmy cenný pohled na očekávané unijní iniciativy a poukázaly na příklady sdílení dat mezi firmami a státem v praxi. Úřad vlády spolu s dalšími ministerstvy tak posbíral relevantní informace pro další vyjednávání na úrovni EU.

Hlavními diskutovanými okruhy byla samotná Evropská strategie pro data a z ní vyplývající plánovaná opatření EU. Úřad vlády uvítal nejen možnost sdílení dobré praxe a otevřenou diskuzi, ale také další propojení s aktivními aktéry na poli datové analytiky. Zkušenosti firem se spoluprací s veřejným sektorem v oblasti výměny dat jsou pro Úřad vlády velice užitečné, a jakožto gestor Evropské strategie pro data na nich bude stavět při budoucích vyjednáváních o nových unijních iniciativách. Úřad vlády si také váží důvěry podniků, které poskytují informace o konkrétních projektech sdílení dat s veřejnými institucemi. Tyto příklady dobré praxe využije pro zvyšování veřejného povědomí o trendu sdílení dat B2G.

Ministerstvo vnitra představilo legislativní změny, které přináší směrnice o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. „Směrnice zavádí povinnost pro členské státy publikovat jako otevřená data vybrané datové sady z oblasti životního prostředí, počasí, mobility, vlastnictví firem, geoprostorových dat, statistik a pozorování Země,” dodává  Michal Kubáň, národní koordinátor otevřených dat z Ministerstva vnitra.

Václav Muchna (Y SOFT) na příkladu krizové situace Covid-19 demonstroval důležitost dat při tvorbě adresných vládních opatření, jejich otevírání a využívání na straně businessu a státu: „Otevřená data v krizích, jako je tato, umožní zavádět adresná a lokalizovaná opatření na místo těch plošných a dále umožní rychlejší reakce. Adresná, lokalizovaná a rychlá opatření mají jednoznačně pozitivní ekonomický i sociální dopad.”

Jaromír Novák (CZ.NIC) jako příklad otevřenosti veřejné správy v datové oblasti poukázal na předchozí aktivity ČTÚ při otevírání dat, spolupráci státní správy s CZ.NIC a podtrhl důležitost kvality otevřených dat. „Pevně věřím, že zkušenosti s koronavirovou krizí budou impulsem pro kvalitní datové analýzy, stejně jako povodně v roce 2002 byly impulzem pro systém krizového řízení. Cílená práce s daty totiž může přinést menší negativní ekonomické dopady než plošná opatření,” uvedl Jaromír Novák.

Vztah privátních firem a státu dnes dobře funguje, značná část soukromých subjektů svá data dnes na komerční bázi sdílí s veřejnou správou, díky čemuž mohou vzniknout další nové služby pro občana-uživatele. Spolupráce dat privátních podniků se státem by měla pokračovat na takové vzájemně prospěšné bázi, nikoliv jako povinnost privátních podniků sdílet se státem data na základě regulace,“ doplnila pozici z perspektivy soukromých podniků Věra Průchová, specialistka pro kontakt se státní správou ze společnosti Seznam.cz.

Evropská komise dle svého harmonogramu předpokládá, že první legislativní návrh  ke správě dat vydá již na konci tohoto roku, další by mohl následovat v roce 2021. Úřad vlády bude v konzultacích se soukromým sektorem pokračovat, aby česká pozice prezentovaná při budoucím vyjednávání co nejlépe reflektovala aktuální situaci na datovém trhu v ČR. Příklady datové spolupráce budou využity ke zvyšování informovanosti o možnostech využití firemních dat pro veřejné účely.

Pokud byste i Vy rádi sdíleli své zkušenosti s výměnou dat mezi organizacemi, kontaktujte Oddělení evropské digitální agendy Úřadu vlády na emailové adrese digiczech@vlada.cz.


Evropská komise vydala v únoru 2020 komplexní strategii na podporu snadnější výměny a sdílení dat napříč EU. Komise v rámci strategie předjímá, že navrhne vydání dvou legislativních předpisů, které by měly stanovit jednotná, jasná a srozumitelná pravidla pro výměnu dat mezi různými obory a napříč hranicemi. Jeden z možných právních předpisů má upravit i zpřístupnění firemních dat veřejnému sektoru (B2G) pro účely veřejného zájmu. Komise zatím neuvádí mnoho detailů, jak by právní úprava měla vypadat, ale odkazuje se na  Zprávu expertní skupiny k tomuto tématu, která hodnotí současnou situaci v oblasti B2G a uvádí konkrétní doporučení pro EU. Podle expertů by podniky měly povinně sdílet svá data se státem např. při přírodních katastrofách a humanitárních krizích, nebo pro zlepšení přeshraničních veřejných služeb jako je zdravotnická péče. Jednotné požadavky na technické standardy, transparentnost, etické využívání, bezpečnost, ochranu soukromí a pojistky proti zneužití by mělo doprovázet i dobrovolné sdílení těchto dat. Experti navrhují také lepší koordinaci této politiky, jak na úrovni vlád, tak firem, např. zřízením postu „datového správce“. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie