Brexit

9. 8. 2018 11:48

Budoucnost UK a EU

Jak bude fungovat vztah mezi UK a EU po brexitu?

Budoucí vztah mezi UK a EU bude definován smluvním ujednáním mezi oběma stranami. Dohodu o budoucích vztazích mezi EU a UK lze přitom uzavřít až poté, co se UK stane třetí zemí. Článek 50 SEU však vyžaduje, aby v podmínkách vystoupení bylo přihlédnuto
k rámci budoucích vztahů UK s EU. Tento aspekt je upraven formou politického prohlášení o rámci budoucích vztahů, který byl společně s návrhem dohody o vystoupení schválen na mimořádném zasedání Evropské rady (čl. 50 SEU) dne 25. 11. 2018.

Lídři členských států EU si přejí, aby UK v budoucnu bylo blízkým partnerem EU. Opakovaně však zdůrazňují, že jakákoli dohoda musí být založena na rovnováze práv
a povinností a bude muset pro obě strany zajistit rovné podmínky. Země, která není členem EU a neplní stejné povinnosti jako členských stát, nemůže mít stejná práva, a požívat stejných výhod jako tyto státy.

Jak si UK představuje budoucí vztah s EU? 

Vize k budoucímu vztahu mezi UK a EU obsahuje tzv. bílá kniha. Jedná se o návrh pro brexit realizovaný podle zásad a praktických opatření. Jedná se o balíček opatření, který nastoluje novou rovnováhu práv a povinností. Má se jednat o brexit zásadový (respektuje výsledky referenda) a praktický (obě strany, tzn. UK i EU, si musejí být jisty, že si mohou důvěřovat
a spolehnout se na vzájemné závazky).

Jak si UK představuje budoucí pohyb osob? 

UK si přeje od konce roku 2020, kdy skončí předpokládané přechodné období (které je však podmíněno schválením dohody o vystoupení), ukončit volný pohyb osob a dosáhnout vládního cíle snížit čistou migraci. Zvláštní status bude na žádost
a při splnění podmínek vydán občanům EU, kteří pobývali v UK po dobu pěti let
před koncem roku 2020 (speciální režim pak umožní osobám, co pobývali v UK před koncem roku 2020, avšak nesplňují podmínku pobytu po dobu pěti let tuto podmínku splnit i po roce 2020). 

UK usiluje o to, aby získalo zpět plnou kontrolu nad tím, kolik lidí přijde žít do UK.
Má zájem připravit takový imigrační systém, který bude stejný pro všechny části UK.
UK v podstatě uznává, že bude třetí zemí a na základě zásady reciprocity si přeje podpořit mobilitu vybraných skupin lidí jako je mobilita za účelem obchodu v oblasti poskytování služeb, usnadnit mobilitu studentů, kteří si přejí studovat na britských prestižních univerzitách, podpořit mobilitu výzkumníků a vědců, OSVČ s vysokou kvalifikací
a investorů. Evropským občanům, kteří si přejí cestovat do UK za účelem turismu či dočasné obchodní aktivity, budou umožněny krátkodobé pobyty bezvízově.

UK si přeje zůstat zapojeno v programech jako je Erasmus+, zachovat koordinaci systémů sociálního zabezpečení a sčítání dob pojištění a také zachovat evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), zachovat princip zákazu diskriminace mezi stávajícími členy EU a uznávání kvalifikací.

UK deklaruje zájem na recipročních opatřeních s EU, pokud jde o kontroly na hranicích,
které by zajistily hladký průchod pro občany UK při jejich cestách do EU kvůli dovolené
či obchodu (předpokládá, že turističtí a obchodní návštěvníci by neměli být rutinně vystavováni na hranicích dotazování na účel jejich cesty). Naznačuje, že by se mohlo s EU jednat o tom, zda by se aplikovala elektronická cestovní povolení. UK chce posílit bezpečnost svých hranic nastavením minimálních bezpečnostních standardů pro cestovní doklady.
Má zájem na tom, aby se minimalizovala administrativní zátěž pro osoby mající zájem o cestu do UK. Veškeré procedury by měly být krátké, jednoduché a uživatelsky přívětivé. 

Bližší informace – viz „The Future Relationship between the UK and the EU, Framework for mobility“.Konkrétní podoba budoucího migračního režimu (včetně relevantního zákona) ze strany UK však nebyla doposud zveřejněna.

Britský ministr vnitra Sajid Javid představil dne 28. ledna 2019 návrh vládního zákona upravující pohyb osob z EHP a Švýcarska. Vláda UK publikovala také tuto vizi ve svém Plánu pro občany EU přijíždějící po vystoupení UK z EU bez dohody.

Jak si EU představuje budoucí vztah s UK? 

Základní rámec pro vztahy s UK z pohledu EU-27 obsahují: 

  • Pokyny Evropské rady (čl. 50 SEU) z 23. 3. 2018,
  • jakož i tzv. politické prohlášení, k jehož znění dospěli vyjednávači EK a EU 14. 11. 2018, a které je přiloženo k dohodě o vystoupení. Jsou v něm stanoveny parametry budoucího partnerství mezi EU a UK v oblasti obchodu a hospodářské spolupráce; prosazování práva a trestního soudnictví; zahraniční politiky; bezpečnosti a obrany a v širších oblastech spolupráce.

Nastavení rámce budoucích vztahů vyplývá z článku 50 SEU. Budoucí vztahy mají být založeny na rovnováze práv a povinností. Samotný text prohlášení je strukturován do 5 částí (úvodní ustanovení; hospodářské partnerství; partnerství v oblasti bezpečnosti; institucionální a jiná horizontální ujednání; další postup). Obě strany tímto prohlášením potvrzují svůj záměr učinit kroky nezbytné pro zahájení formálních jednání podle článku 218 Smlouvy o fungování EU a souběžně jednat o dohodách v jednotlivých oblastech, a to co nejdříve po vystoupení UK z EU (tzn. až poté, co se UK stane třetí zemí), aby budoucí vztahy mohly nabýt právní podoby a dojednané dohody upravující tyto vzájemné vztahy mohly vstoupit v platnost do konce roku 2020.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie