Strategie EU pro Podunají (Podunajská strategie) vznikla jako druhá makroregionální strategie EU po Strategii pro region Baltského moře. Makroregionální strategie jsou stále relativně novým konceptem regionální spolupráce. Jejich cílem je vytvořit rámec pro spolupráci, která by vedla ke konkrétním odpovědím na výzvy, jimž daný makroregion čelí, a to v podobě konkrétních projektů či provázanější spolupráce. Jde tedy o průřezový nástroj, který by měl zajistit účinnější horizontální koordinaci, synergii existujících aktivit a efektivnější a integrované využití dostupných finančních nástrojů a fondů EU i dalších zdrojů. Makroregionální strategie nejsou prozatím v právním rámci EU jasně právně ošetřeny, proto jejich vznik vychází především z politické vůle členských států Unie v jednotlivých oblastech.

Podunajská strategie byla připravena na základě pověření Evropské rady z 19. června 2009. Její závěry uložily Evropské komisi předložit do konce roku 2010 návrh druhé makroregionální strategie. Do Podunajské strategie jsou zapojeny státy členské (Německo, Rakousko, Slovensko, ČR, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko) i ne-členské (Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Moldávie a Ukrajina). Komise pak po konzultaci se všemi zainteresovaným státy i aktéry schválila finální podobu Sdělení a Akčního plánu Strategie EU pro Podunajský region v prosinci 2010. V roce 2011 nejprve k Podunajské strategii přijala Rada pro obecné záležitosti závěry na dubnovém zasedání a oficiálně ji v červnu schválila Evropská rada. Tím skončila přípravná fáze Podunajské strategie a rozběhla se fáze implementační.

Na řízení Podunajské strategie se podílejí všechny členské státy, které mají možnost zúčastnit se jednání Skupiny na vysoké úrovni, která za tímto účelem vznikla stejně jako tomu bylo i u Strategie pro region Baltského moře. Skupina bude schvalovat případné revize Akčního plánu a zabývat se zprávami o implementaci Strategie, které ve spolupráci s přímo zapojenými státy vypracuje Evropská komise. Každoročně probíhá také Výroční fórum, v jehož rámci diskutují o pokroku a problémech při implementaci Strategie aktéři, kteří se podílejí na její koordinaci či přímo provádějí konkrétní projekty v jejím rámci.