Strategie Evropa 2020 a ČR

Národní cíle ČR v rámci Strategie Evropa 2020

V souladu se závěry Evropské rady z června 2010 si měly členské státy stanovit národní cíle ve spolupráci s Evropskou komisí a s ohledem na hospodářská a sociální specifika toho kterého členského státu.

S ohledem na konzultace s Evropskou komisí o podobě národních cílů ČR, na závazky plynoucí již ze Závěrů Evropské rady ze dne 26. března 2010 a s přihlédnutím k domácí hospodářské, sociální a politické situaci a jednáním na půdě tripartity, schválila vláda ČR dne 7. června 2010 některé kvantifikované národní hlavní cíle a podcíle strategie Evropa 2020.

Tyto cíle byly následně rozšířeny dne 1. září 2010, kdy Výbor pro Evropskou unii schválil národní cíl v oblasti sociálního začleňování a snížení chudoby. Stávající podoba národních cílů ČR stanovených na základě strategie Evropa 2020 je tak následující:

I. Zaměstnanost

 • Vláda ČR předloží EK národní cíl celkové míry zaměstnanosti ve výši 75%.

 • Národní dílčí cíl míry zaměstnanosti žen: 65 %.

 • Národní dílčí cíl míry zaměstnanosti starších pracovníků: 55 %.

 • Národní dílčí cíl „snížení míry nezaměstnanosti mladých osob“ (15-24 let): snížení o třetinu oproti roku 2010.

 • Národní dílčí cíl „snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací“: snížení o čtvrtinu ve srovnání s rokem 2010.

 • Národní dílčí cíl snížení administrativní zátěže podnikatelů oproti r. 2005: 30 %.

 • Národní dílčí cíl zvýšení produktivity práce oproti r. 2010: 20 %.

II. Investice do výzkumu a vývoje

 • Vláda ČR předloží EK národní cíl investic do výzkumu a vývoje ve výši 2,7 % HDP.

III. Zvyšování energetické účinnosti

 • Vláda ČR prozatím nepředloží EK národní cíl úspory spotřeby primárních energetických zdrojů.

IV. Vzdělání

 • Vláda ČR předloží EK národní cíl poměru vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30-34 let ve výši 32 %.

 • Vláda ČR předloží EK národní cíl poměru žáků předčasně opouštějících vzdělávací zařízení ve výši 5,5 %.

V. Sociální začleňování s snižování chudoby

 • Vláda ČR předloží EK cíl udržet hranici počtu osob ohrožených chudobou materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby do roku 2020 oproti roku 2008. ČR však současně vyvine úsilí vedoucí ke snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby o 30000 osob. Tato hodnota odpovídá snížení počtu těchto lidí na úroveň pod 15 procent oproti současnému stavu (15,3 %).