Národní cíle ČR v rámci Strategie Evropa 2020

Strategie Evropa 2020 představovala v uplynulé dekádě hlavní hospodářskou strategii EU. Nahradila tzv. Lisabonskou strategii, jejíž časový horizont vypršel rokem 2010. V souladu se závěry Evropské rady z června 2010 si měly členské státy stanovit národní cíle ve spolupráci s Evropskou komisí a s ohledem na hospodářská a sociální specifika toho kterého členského státu.

S ohledem na konzultace s Evropskou komisí o podobě národních cílů ČR, na závazky plynoucí již ze Závěrů Evropské rady ze dne 26. března 2010 a s přihlédnutím k domácí hospodářské, sociální a politické situaci a jednáním na půdě tripartity, schválila vláda ČR dne 7. června 2010 některé kvantifikované národní hlavní cíle a podcíle strategie Evropa 2020.

Tyto cíle byly následně rozšířeny a v průběhu platnosti strategie upraveny. Konečná podoba národních cílů následující:

I. Zaměstnanost

 • Zvýšení celkové míry zaměstnanosti osob ve věku 20-64 let na 75 %

 • Zvýšení míry zaměstnanosti žen (20-64 let) na 65 %

 • Zvýšení míry zaměstnanosti starších osob (55-64 let) na 55 %

 • Snížení míry nezaměstnanosti mladých osob (15-24 let) o třetinu proti roku 2010

 • Snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací (stupeň ISCED 0-2) o čtvrtinu proti roku 2010

II. Chudoba a sociální vyloučení

 • Snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou o 100 000 osob oproti roku 2008

III. Vzdělávání

 • Snížení počtu osob předčasně odcházejících ze vzdělávání na 5,5 %

 • Dosáhnout ve věkové kategorii od 30 do 34 let alespoň 32 % podílu obyvatelstva s terciárním vzděláním

IV. Výzkum, vývoj a inovace

 • Dosáhnout úrovně veřejných výdajů na vědu, výzkum, vývoj a inovace v ČR ve výši 1 % HDP

V. Klimaticko-energetická politika

 • Snížení emisí skleníkových plynů – maximální přípustný nárůst emisí mimo systém EU ETS 9 %

 • Zvýšení podílu OZE na hrubé konečné spotřebě energie (13 %) a podíl obnovitelných zdrojů v dopravě (10 %)

 • Zvyšování energetické účinnosti – vnitrostátní cíl energetické účinnosti, tzn. snížení konečné spotřeby energie na maximálně 25,3 mil. tun ropného ekvivalentu do roku 2020

Ex-post analýza plnění národních cílů Strategie Evropa 2020

ČR byla v plnění národních cílů strategie Evropa 2020 celkově úspěšná. Většinu národních cílů se podařilo naplnit, v některých případech i výrazně dříve před rokem 2020, či s relativně velkou rezervou. Podrobnější informace jsou dostupné v analýze, kterou vypracoval Úřad vlády ve spolupráci s gesčně příslušnými ministerstvy. Analýza poskytuje vyhodnocení založené na datech a komentovaných grafech týkajících se plnění jednotlivých národních cílů a zároveň obsahuje i srovnání s ostatními členskými státy. Ke každé z pěti oblastí je vždy uveden komentovaný přehled národních cílů, které si jednotlivé členské státy stanovily, a také informaci o (ne)plnění těchto cílů.