Evropské záležitosti

Za účelem koordinace a zaujímání pozic České republiky v EU zřídila vláda jako svůj pracovní orgán Výbor pro Evropskou unii. Na úrovni odborné, administrativní, pak potřebnou koordinaci evropských politik zajišťuje Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády.

Členství České republiky v Evropské unii s sebou přináší mnoho výhod, včetně možnosti podílet se na rozhodování o společných evropských otázkách, ale také odpovědnost za důsledné prosazování českých zájmů při jednání s evropskými partnery.

Evropské záležitosti dnes tvoří významnou část agendy vlády ČR i jednotlivých resortů a bezprostředně se dotýkají života všech obyvatel České republiky. Pro naše úspěšné působení v Evropské unii je přitom nezbytné jasně formulovat vlastní priority, definovat své zájmy, a ty potom srozumitelně, předvídatelně a konsistentně prosazovat navenek.

Posláním sekce pro evropské záležitosti je, kromě již zmíněného slaďování a dohledu nad jednotným vystupováním České republiky vůči unijním institucím a evropským partnerům, dále činnost analytická a tvorba strategických a koncepčních materiálů týkajících se Evropské unie. V neposlední řadě Sekce také zabezpečuje informování veřejnosti o evropských záležitostech ať již prostřednictvím sítě eurocenter a internetových stránek věnovaných EU (Euroskop), či pořádáním odborných konferencí.