Odbor věcných politik EU

Zástupcem ředitele odboru je Mgr. Štěpán Pech.

Odbor koordinace hospodářských politik EU:

 • zajišťuje přípravu a koordinaci Národního programu reforem ČR (NPR) a jeho komunikaci vůči orgánům EU a domácím institucím,
 • monitoruje provádění NPR a dalších klíčových dokumentů v oblasti hospodářské politiky,
 • monitoruje a koordinuje zapojení ČR do agendy strategie Evropa 2020 a evropského semestru; v rámci této činnosti připravuje odborná stanoviska, instrukce a rámcové pozice, využívané též ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady pro jednání v rámci institucí a orgánů EU,
 • podílí se ve spolupráci s OKE na formulaci, koordinaci a provádění hospodářské a finanční politiky ČR ve vztahu k EU a na přípravě mandátů, instrukcí a pozic souvisejících s jednáním Evropské rady a Rady pro obecné záležitosti v oblasti hospodářské a finanční politiky,
 • vyhodnocuje přínos Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) k plnění cílů strategie Evropa 2020 a ve spolupráci s MMR formuluje z toho vyplývající případné návrhy na efektivnější využití ESIF,
 • zpracovává podklady a odborná stanoviska pro předsedu Rady ESIF a tajemníka Rady ESIF,
 • vytváří odborné a analytické výstupy přispívající k debatě o hospodářských politikách a strategickém zájmu ČR v EU,
 • je zastoupen v příslušných meziresortních koordinačních skupinách a expertních týmech,
 • zajišťuje koordinaci aktivit stanovených Strategií podpory Čechů v institucích EU,

Zároveň odbor zajišťuje výkon činností spojených s koordinací digitální agendy:

 • zajišťuje koordinaci politiky jednotného digitálního trhu v Evropě,
 • zajišťuje tvorbu pozic ČR k průřezovým tématům a iniciativám jednotného digitálního trhu, které mají přesah do kompetencí více resortů, jejich konzultace a prosazování (jedná se například o oblast evropské datové ekonomiky a volného toku dat v EU),
 • zprostředkovává interakci gestorů odpovědných za různé aspekty evropské digitální agendy se sociálními a hospodářskými partnery s cílem konzultovat pozice ČR k relevantním návrhům EK a informování o iniciativách EU týkající se agendy jednotného digitálního trhu,
 • zajišťuje propagaci a osvětu směrem k široké veřejnosti o různých oblastech a aktuálních trendech digitální agendy a jejího evropského rozměru prostřednictvím webové stránky, sociálních sítí a dalšími prostředky,
 • zajišťuje organizaci akcí, jako jsou kulaté stoly či konference, k tématům digitální agendy v jejím evropském rozměru,
 • provádí monitoring aktivit soukromého sektoru a veřejné správy ve věci osvětových a naučných projektů k digitální agendě.
   

Odbor koordinace hospodářských politik EU je tvořen pěti odděleními:

 • Oddělením řízení a koordinace,
 • Oddělením EU fondů,
 • Oddělením strategií a trendů EU,
 • Oddělením koordinace digitální agendy a
 • Oddělením evropského práva a institucionální podpory.