Odbor koordinace hospodářských politik EU

Odbor koordinace hospodářských politik EU (OKH):

Pověřená řízením  odboru je Alice Krutilová, Master.
 

Odbor koordinace hospodářských politik EU je tvořen pěti odděleními:

 • Oddělení řízení a koordinace,

 • Oddělení Evropských programů a fondů,

 • Oddělení strategií a trendů EU,

 • Oddělení koordinace digitální agendy,

 • Oddělení evropského práva a institucionální podpory.

 

Oddělení řízení a koordinace:

Vedoucím oddělení je Mgr. Ing. Václav Klusák

Oddělení řízení a koordinace má na starosti agendu strategie Evropa 2020 a plní roli koordinátora za ČR v evropském semestru, tedy systému koordinace hospodářských politik EU.

Zejména má na starosti každoroční přípravu (ve spolupráci s ministerstvy) Národního programu reforem ČR (NPR) a Zprávy o plnění NPR. Odpovídá za plnění úkolů spojených s pravidelnými dokumenty Evropské komise: Roční analýza růstu (příprava rámcové pozice, projednání a schválení) a Zpráva o ČR - tzv. Country Report (zajištění připomínek, příprava rámcové pozice, projednání a schválení). V rámci evropského semestru má oddělení na starosti také každoroční Specifická doporučení Rady. Oddělení zodpovídá za bilaterální komunikaci s Evropskou komisí ve výše uvedených věcech a spravuje Resortní koordinační podskupinu Úřadu vlády pro strategii Evropa 2020.

Oddělení řízení a koordinace je za ČR gestorem evropského pilíře sociálních práv a také hospodářské a měnové unie, připravuje tedy příslušné rámcové pozice, podklady, stanoviska a analýzy.

Nad rámec této agendy oddělení také vykonává činnost národní koordinační autority pro Program na podporu strukturálních reforem (SRSP), kdy zejména asistuje žadatelům z řad institucí veřejné správy při podávání žádostí o podporu z tohoto přímo řízeného nástroje Evropské komise. Oddělení má v gesci také navržený nástupnický Program na podporu reforem, o kterém probíhají vyjednávání v rámci Víceletého finančního rámce na období od roku 2021.

Za Úřad vlády se Oddělení řízení a koordinace věnuje agendě udržitelného rozvoje, zejména meziresortní spolupráci při implementaci Strategického rámce ČR 2030 a zajištění činnosti Výboru pro socioekonomický rozvoj Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

V horizontální rovině oddělení připravuje vstupy v rozsahu své působnosti do mandátů, instrukcí a pozic souvisejících s jednáním Evropské rady a Rady pro obecné záležitosti (GAC), Rady pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) a Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO).

Mezi specifické činnosti patří:

 • zajištění, příprava a koordinace Národního programu reforem ČR (NPR) a jeho komunikace vůči orgánům EU a domácím institucím,
 • monitoring provádění NPR a dalších klíčových dokumentů v oblasti hospodářské politiky,
 • monitoring a koordinace  zapojení ČR do agendy strategie Evropa 2020 a evropského semestru; v rámci této činnosti připravuje odborná stanoviska, instrukce a rámcové pozice, využívané též ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady pro jednání v rámci institucí a orgánů EU,
 • ve spolupráci s MPSV a OKE provádění evropského pilíře sociálních práv, tedy podílení se na přípravě mandátů, instrukcí a pozic souvisejících s jednáním Evropské rady a Rady v oblasti sociální politiky,
 • podílení se ve spolupráci s OKE na formulaci, koordinaci a provádění hospodářské a finanční politiky ČR ve vztahu k EU a na přípravě mandátů, instrukcí a pozic souvisejících s jednáním Evropské rady a Rady v oblasti hospodářské a finanční politiky.

 

Oddělení Evropských programů a  fondů:

Vedoucím oddělení je Ing. Pavel Hradecký Ph.D.

Oddělení Evropských programů a fondů monitoruje stav čerpání a přínosu ESI fondů k plnění cílů Strategie Evropa 2020 s ohledem na plnění cílů dohody o partnerství. V tomto smyslu odpovídá za přípravu podkladů a odborných stanovisek pro předsedu Rady ESIF a tajemnici Rady ESIF pro jednání této Rady. Zajišťuje přípravu pozic (instrukce, vstupy do mandátu, stanoviska na vládu, ad hoc stanoviska) v oblasti politiky soudržnosti ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Oddělení informuje o nástrojích přímo řízených EK (primárně v komunitárních programech jako je např. HORIZON 2020, COSME, LIFE, Evropa pro občany zejména se zaměřením na návaznost na ESIF). Oddělení zajišťuje účast ÚV na relevantních pracovních skupinách Ministerstva pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci, Ministerstva financí a řídících orgánů a na pracovních platformách a pracovních orgánech vlády zabývajících se problematikou EU fondů (monitorovací výbory operačních programů, tematické konference, jednání s EK atd.), a to za účelem řešení problémových agend a následné informovanosti státní tajemnice pro evropské záležitosti a předsedy vlády. Oddělení zajišťuje výkon činností spojených s agendou implementace evropských prostředků v rámci ČR a národní kontaktní místo programu Evropa pro občany.

Mezi specifické činnosti patří:

 • Výkon činnosti národního kontaktního místa Evropa pro občany
 • zajišťování koordinace činností Úřadu vlády a pozic ČR v evropských záležitostech v oblasti politiky soudržnosti a s ohledem na plnění realizace milníků Dohody o partnerství operačních programů financovaných z ESI fondů na programové období 2014-2020 s provázaností se Strategií 2020 a národním programem reforem, včetně zapojení do přípravy následného programového období 2021+.
 • analýza údajů ve věci stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014-2020 a přípravy budoucího programového období 2021+
 • identifikace rizik v rámci implementace, vyhodnocení a návrhy dalšího postupu, měsíční reporty či ad hoc informace
 • účast v pracovních platformách MMR, MF a pracovních orgánech vlády zabývajících se problematikou EU programů a fondů, monitorovacích výborů jednotlivých operačních programů, resortních relevantních skupin, tematických konferencí jako zástupce ÚV apod.
 • příprava podkladů a odborných stanovisek za účelem zajištění informovanosti předsedy vlády a státní tajemnice pro evropské záležitosti
 • administrace projektu „Systémová podpora společné evropské politiky podpory a pomoci, ESI a obdobných fondů na Úřadu vlády ČR“.
 • zajištění informovanosti o nástrojích přímo řízených EK se zaměřením na návaznost na ESIF
 • monitoring a vyhodnocování stávajících a připravovaných iniciativ v případě implementace finančních nástrojů v ČR
 • spolupráce v oblasti realizace makroregionálních strategií, komunikace s řídicími orgány, identifikace překážek, sledování procesu vývoje i v následném programovém období 2021+

 

Oddělení strategií a trendů EU:

Vedoucí oddělení je Alice Krutilová, Master.

Oddělení funguje jako jedinečný útvar umožňující podložit evropské aktivity ÚV patřičnými odbornými analýzami. Oddělení představuje specifickou analytickou a strategickou kapacitu, která je k dispozici přímo státnímu tajemníkovi pro evropské záležitosti a předsedovi vlády, umožňující poskytnout nestranné analytické podklady k řadě evropských témat.

Oddělení zajišťuje a koordinuje přípravu odborných stanovisek a analýz především v oblasti hospodářských politik a socioekonomických trendů, analytický monitoring ve vybraných ekonomických záležitostech EU, zpracování, ve spolupráci s dalšími útvary Sekce, podkladů pro potřeby předsedy vlády ČR a státního tajemníka pro evropské záležitosti, a to včetně projevů, prezentací, koncepčních a analytických materiálů a stanovisek k materiálům předkládaných vládě, Výboru pro EU na vládní a pracovní úrovni, Parlamentu ČR a jiným orgánům či institucím, jejichž činnost bezprostředně souvisí s problematikou EU, informování předsedy vlády a státního tajemníka o klíčových dopadech hospodářských kroků vlády, politik EU a mezinárodní situace na ČR.

Dále zajišťuje spolupráci s Technickou agenturou ČR (TA ČR) a administraci výzkumných projektů ÚV. Tato aktivita zahrnuje spolupráci s akademickou a vědeckou sférou (především s TA ČR), udržování komunikace s hospodářskými a sociálními partnery a odbornou obcí v oblasti hospodářské politiky, jakož i realizaci výzkumných projektů Sekce a koordinaci výzkumných projektů ostatních útvarů ÚV ČR v rámci programů BETA2 a ÉTA prováděných ve spolupráci s TA ČR, a to především v socioekonomických a právních oblastech evropského a národního zájmu.

Oddělení se rovněž podílí na hodnocení dopadu fondů ESI v ČR, administraci a realizaci projektu s názvem „Evaluace příspěvku ESI fondů k plnění strategie Evropa 2020,“ finančně podpořeného z Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020.

Mezi činnosti oddělení patří též problematika otevřených dat, včetně koordinace kurátorů otevřených dat na ÚV ČR a zajišťování přípravy a zveřejňování otevřených datových sad ÚV ČR na webu www.vlada.cz a v Národním katalogu otevřených dat v podobě otevřených dat ve spolupráci s Oddělením koordinace digitální agendy a Odborem informatiky a spolupráce s OECD - monitoring, příspěvky a stanoviska ke studiím OECD (spolupráce s MZV) a zastoupení ÚV v Pracovní skupině pro OECD MZV.

Mezi specifické činnosti patří:

 • příprava odborných stanovisek a analýz, z nichž některé jsou publikovány na webu Úřadu vlády ČR, především v oblasti hospodářských politik a socioekonomických trendů,
 • administrace a realizace projektu s názvem „Evaluace příspěvku ESI fondů k plnění strategie Evropa 2020,“ finančně podpořeného z Operačního programu Technická pomoc 2014-2020,vyhodnocování hospodářských dopadů domácích a evropských politik včetně dopadů hospodářské politiky vlády na ČR, 
 • realizace výzkumných projektů Sekce a koordinaci výzkumných projektů v rámci programů BETA2 a ÉTA ve spolupráci s TA ČR, a to především v socioekonomických a právních oblastech evropského a národního zájmu,
 • koordinace otevřených dat na ÚV ČR (viz web Úřadu vlády ČR).  

Oddělení koordinace digitální agendy:

Vedoucím oddělení je Mgr. Jan Míča

Oddělení koordinace digitální agendy se zabývá koordinací zejména ve věci digitální politiky EU. Oddělení vzniklo z důvodu horizontální povahy témat digitální agendy a potřeby průřezová témata komunikovat a koordinovat napříč státní správou ČR. Příkladem může být téma umělé inteligence (AI), které se dotýká výzkumu a vývoje (MŠMT), otázky zavádění na trh a implementace (MPO), socioekonomických dopadů (MPSV) či právní regulace (MSp). Digitální agenda patří mezi aktuální priority EU a velkou důležitost jí přikládá také vláda ČR, právě z těchto důvodů je koordinována přímo na Úřadu vlády.

Oddělení zajišťuje realizaci vládní strategie Digitální Česko, konkrétně pilíře Česko v digitální Evropě, který má podpořit pozici ČR v digitální politice EU. Oddělení odpovídá za provádění souvisejících implementačních plánů, účastní se zasedání Rady vlády pro informační společnost a spolupracuje s ostatními gestory vládní strategie. Dále zajišťuje činnost pracovního orgánu pro digitální politiku EU - Výboru pro jednotný digitální trh v Evropě, který sdružuje členy státní správy i hospodářské a sociální partnery.

Dále má věcnou gesci za legislativní a nelegislativní iniciativy EU v oblasti umělé inteligence a datové ekonomiky nebo program Digitální Evropa na období 2021-2027. V oblasti umělé inteligence spolupracuje s MPO a MZV na přípravě a realizaci Národní strategie pro umělou inteligenci, v rámci kapitoly “Mezinárodní spolupráce”. Oddělení rovněž zajišťuje přípravu podkladů pro jednání předsedy vlády ČR či státního tajemníka v oblasti digitální agendy EU a přípravu odborných stanovisek a analýz pro předsedu vlády, státního tajemníka či další čelní představitele v oblasti digitální agendy EU (vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, ministr/ministryně MPO).

Vedle koordinační činnosti se oddělení věnuje komunikačním aktivitám a propagaci digitální politiky EU směrem ke státní správě i širší veřejnosti. V rámci činnosti oddělení jsou organizovány konference, semináře, kulaté stoly a další jednání související s tématy digitální agendy EU. Mezi tyto aktivity patří zajištění pravidelného setkávání gestorů odpovědných za různé aspekty digitální agendy se sociálními a hospodářskými partnery, podpora jejich vzájemné spolupráce při vytváření pozic ČR k návrhům EK v oblasti digitální agendy či informování o nejnovějších iniciativách EU týkajících se digitalizace, nejčastěji formou specializovaných akcí či veřejných konzultací. Oddělení koordinace digitální agendy mimo jiné zajišťuje aktivní komunikaci a šíření informací o vývoji témat digitální politiky EU prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek.

Mezi specifické činnosti patří:

 • koordinace digitální politiky EU, 
 • zajišťení tvorby pozic ČR k průřezovým tématům a iniciativám digitální agendy EU, které mají přesah do kompetencí více resortů, jejich konzultace a prosazování (jedná se například o oblast evropské datové ekonomiky a volného toku dat v EU, umělou inteligenci),
 • zprostředkování interakce gestorů odpovědných za různé aspekty evropské digitální agendy se sociálními a hospodářskými partnery s cílem konzultovat pozice ČR k relevantním návrhům EK a informovat o iniciativách EU týkající se agendy digitální politiky EU,
 • zajištění propagace a osvěty směrem k široké veřejnosti o různých oblastech a aktuálních trendech digitální agendy a jejího evropského rozměru prostřednictvím webové stránkysociálních sítí a dalších prostředků,
 • zajištění a organizace akcí, jako jsou kulaté stoly, semináře, konference k tématům digitální agendy v jejím evropském rozměru,
 • monitoring aktivit soukromého sektoru a veřejné správy ve věci osvětových a naučných projektů k digitální agendě.

 

Oddělení evropského práva a institucionální podpory:

Vedoucím oddělení je Mgr. Štěpán Pech

Oddělení evropského práva a institucionální podpory se zabývá prioritními horizontálními tématy, v první řadě pak koordinací brexitu napříč státní správou ČR. Dále průřezovými institucionálními tématy nejen s právní tématikou (např. vláda práva) a též komplexní strategií podpory Čechů v institucích EU.

Oddělení se konkrétně zabývá přípravou instrukcí a mandátů na všechny úrovně jednání dle čl. 50 Smlouvy o EU (Pracovní skupina Rady dle čl. 50 SEU, Coreper dle čl. 50 SEU, Rada pro obecné záležitosti dle čl. 50 SEU, Evropská rada dle čl. 50 SEU) a každodenní kontakt se Stálým zastoupením v Bruselu. V této souvislosti slouží jako základní koordinační středisko pro stanovení pozice ČR ve všech otázkách spojených s problematikou tzv. brexitu. Zajišťuje konání národní Pracovní skupiny k dopadům brexitu a budoucnosti EU, zajišťuje pravidelné setkání pracovního Výboru pro EU ve formátu k brexitu (každý týden), organizuje práce na národní připravenosti na brexit (ve spolupráci s resorty), spravuje nadresortní webovy portál k brexitu (www.brexitinfo.cz), jakož i jeho odnož na stránkách Úřadu vlády. V kontextu jednotlivých jednání na vyšších úrovních rovněž připravuje podklady pro státní tajemnici  a předsedu vlády, zpracovává stanoviska na vládní Výbor pro EU a zasedání vlády. S ohledem na dynamický, panevropský charakter brexitové agendy oddělení rovněž udržuje intenzivní bilaterální kontakty se zástupci jiných členských států.

Nad rámec této je oddělení rovněž středobodem pro Strategii podpory Čechů v institucích EU napříč státní správou. Odpovídá za implementaci Strategie s důrazem na vysílání národních expertů do institucí EU, zajištění financování (s MF), vzdělávání a přípravy na testy EPSO (s MZV) a pořádáním akcí v pro Čechy v Bruselu (se SZB), jakož i za vedení a aktualizace seznamu lidí, kteří mají zájem vycestovat a poskytování metodického vedení a pomoc s realizací výjezdů.

Oddělení rovněž zajišťuje obecný právní a institucionální servis pro odbor, potažmo Sekci. Podílí se na vypracování stanovisek, materiálů, analýz a instrukcí na jednání v rámci Rady EU k průřezovým právním tématům. Zejména se pak věnuje citlivé otázce vlády práva a dodržování základních hodnot EU, včetně přípravy podkladů pro státní tajemnici a premiéra. V rámci právního servisu se rovněž účastní na Výboru vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU. V této souvislosti rovněž provádí monitoring a zpracování informací o probíhajících i možných řízeních před Soudním dvorem EU (v rámci působnosti Sekce pro evropské záležitosti).

Oddělení má dále koordinační gesci k Pracovní skupině Rady (B1) pro obecné záležitosti, včetně věcné gesce ke konkrétním problematikám (mj. rejstřík transparentnosti, vyšetřovací právo Evropského parlamentu). Toto doplňuje gesce k vybraným dokumentům a legislativním aktům zásadní politické povahy a průřezového charakteru. Plněním těchto úkolů asistuje Resortní koordinační podskupina ÚV pro právní a institucionální otázky, které oddělení plní roli sekretariátu.

Mezi specifické činnosti patří:

 • koordinace politiky ČR ve vztahu k procesu dle čl. 50 Smlouvy o EU (SEU)
 • příprava mezirezortních a biletarálních jednání k procesu dle čl. 50 SEU
 • příprava stanovisek a pozičních materiálů k procesu dle čl. 50 SEU
 • monitoring institucionálního vývoje EU
 • monitoring judikatury Soudniho dvora EU
 • koordinace Strategie podpory Čechů v institucích napříč státní správou ČR, včetně její implementace
 • gesce k Pracovní skupině Rady pro obecné záležitosti, včetně konkrétních problematik
 • právní servis Sekce pro evropské záležitosti