Odbor věcných politik EU

Odbor věcných politik EU (OVP):

Zástupkyní ředitele odboru je Mgr. Ing. Markéta Krčmářová
 

Odbor věcných politik EU je tvořen třemi odděleními:

  • Oddělení evropské digitální agendy,

  • Oddělení evropských programů a fondů,

  • Oddělení koordinace hospodářských politik EU.

 

Oddělení evropské digitální agendy

Oddělení koordinuje politiku v oblasti jednotného digitálního trhu v Evropě a je odborným gestorem za iniciativy v oblasti umělé inteligence a evropské datové  ekonomiky.  Oddělení je zodpovědné za implementaci vládní strategie Digitální  Česko  a  jejího  pilíře  Česko v digitální Evropě. V rámci této činnosti  zajišťuje propagaci a osvětu směrem k široké veřejnosti o různých oblastech  a  aktuálních  trendech  digitální  agendy  a  jejího evropského
rozměru   prostřednictvím   webové   stránky,  sociálních  sítí  a  dalšími
prostředky. Zajišťuje organizaci akcí, jako jsou kulaté stoly či konference k  tématům  digitální agendy v jejím evropském rozměru a provádí monitoring aktivit  soukromého  sektoru a veřejné správy ve věci osvětových a naučných projektů k digitální agendě.

Vedoucí Oddělení evropské digitální agendy je Mgr. Jan Míča.
 

Oddělení evropských programů a fondů

Oddělení  zajišťuje  koordinaci  pozic ČR v oblasti politiky soudržnosti ve spolupráci  s Ministerstvem pro místní rozvoj jako gestorem pro tuto oblast a  zajišťuje  přípravu  a  administraci  projektových/grantových  žádostí a projektů/grantů  v  rámci  Operačních a dalších programů a fondů. Zajišťuje vyhodnocení přínosu evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) k plnění  cílů  strategie  Evropa  2020  s  ohledem  na  plnění cílů dohody o partnerství  a  ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj formuluje z toho  vyplývající případné návrhy na efektivnější využití ESIF. Je národním kontaktním  místem  programu  Evropa  pro  občany  a  zajišťuje  přípravu a administraci grantových projektů v rámci programu Evropa pro občany.

Vedoucí Oddělení evropských programů a fondů je Ing. Pavel Hradecký, PhD.
 

Oddělení hospodářských politik EU

Oddělení   je  gestorem  pro  tvorbu,  koordinaci  a  monitoring  provádění
Národního  programu  reforem  ČR  (NPR)  a  jeho  vnější komunikaci. Rovněž sleduje  zapojení  ČR do agendy strategie Evropa 2020 a evropského semestru koordinace  hospodářských politik. V rámci této činnosti připravuje odborná stanoviska,  instrukce  a  rámcové  pozice,  využívané  též  ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady pro jednání v rámci institucí a orgánů EU.  Oddělení  je  dále  odpovědné  za  výkon  gesce související s podporou strukturálních  reforem  v rámci Programu na podporu strukturálních reforem
(SRSP)  Evropské  komise (národní koordinátor SRSP). Ve spolupráci s OKE se oddělení podílí na formulaci, koordinaci a provádění hospodářské a finanční politiky  ČR vůči EU a na přípravě mandátů, instrukcí a pozic souvisejících
s   jednáním  Evropské  rady  a  Rady  pro  obecné  záležitosti  v  oblasti
hospodářské  a  finanční  politiky.  Konkrétně  tak monitoruje a koordinuje iniciativy  a návrhy týkající se hospodářské a měnové unie, bankovní unie a eurozóny  a  iniciativy  a  návrhy týkající se Evropského pilíře sociálních práv,  v  rámci  této  činnosti  připravuje odborná stanoviska, instrukce a rámcové  pozice.  Za Úřad vlády vykonává oddělení činnost kontaktního místa (tzv.  focal  point)  pro implementaci rozvojové Agendy 2030 a také editora vstupů Úřadu vlády do celostátní Databáze strategií.

Vedoucí Oddělení hospodářských politik EU je Ing. Mgr. Václav Klusák.