Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU

Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU naplňuje funkce uložené Úřadu vlády České republiky na základě vládního usnesení č. 729/19 ze 14. října 2019. Úřad je dle něj pověřen rolí centrálního koordinátora pro zajištění přípravy a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, které se bude konat v druhé polovině roku 2022 (dále jen CZ PRES 2022).

PRE zajišťuje výkon funkce centrálního koordinátora v rovině logisticko-organizační, komunikační a kulturní a podílí se na přípravě obsahové stránky CZ PRES 2022. PRE je dále odpovědný za implementaci komunikační strategie CZ PRES 2022 a zajišťuje činnost Strategické komunikační skupiny. V rámci příprav CZ PRES 2022 koordinuje PRE činnost ostatních ústředních orgánů státní správy. V rovině obsahové probíhá koordinace primárně na pracovní úrovni Výboru pro EU, v rovině organizačně-logistické pak v rámci Centrální koordinační skupiny, jejíž členové jsou zástupci ústředních orgánů státní správy a dalších institucí podílejících se na přípravě a průběhu CZ PRES 2022. PRE se dále podílí ve vztahu k předsednictví na přípravě podkladů, odborných stanovisek a dalších materiálů pro potřeby předsedy vlády ČR a ministra pro evropské záležitosti.

Oddělení pro logistiku a organizaci předsednictví ČR v Radě EU

Oddělení koordinuje přípravy v rovině organizačně-logistické, spravuje Centrální registr všech osob podílejících se na přípravách CZ PRES 2022 a zajišťuje vzdělávání těchto zaměstnanců.

Koordinace probíhá v rámci Centrální organizační skupiny pro přípravu předsednictví, která vznikla v roce 2020 a sestává ze zástupců ústředních orgánů státní správy a dalších institucí podílejících se na přípravě CZ PRES 2022 (například Česká národní banka, Policie ČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Magistrát města Prahy, Letiště Václava Havla).

Oddělení zajišťuje koordinaci organizačních, logistických, bezpečnostních, protokolárních a finančních aspektů souvisejících s pořádáním akcí, které se uskuteční během předsednictví na území ČR. Jedná se o akce na vysoké úrovni (summit vrcholných představitelů států a vlád či neformální ministerské Rady), na nižší pracovní úrovni či expertní konference. Celkem se během půlročního předsednictví uskuteční na území ČR kolem 250 akcí. Organizace těchto akcí zahrnuje zajištění centrálních konferenčních prostor včetně technického zajištění, cateringu, ubytování, hostesek, dopravy, akreditace účastníků, bezpečnosti, darů a protokolárních náležitostí, tlumočení, doprovodu delegací pomocí tzv. styčných důstojníků (liaison officers) a doprovodného programu. V této souvislosti oddělení připravuje ve spolupráci s Oddělením veřejných zakázek zadávací řízení na výběr výše uvedených služeb.

Oddělení dále ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU a Generálním sekretariátem Rady připravuje oficiální kalendář akcí, které se uskuteční v ČR i v Bruselu a Lucemburku.

Oddělení má rovněž na starosti evidenci Centrálního registru všech zaměstnanců podílejících se na CZ PRES 2022 a koordinuje vzdělávací akce v souladu s Koncepcí přípravy zaměstnanců podílejících se na CZ PRES 2022, ať již poskytované Institutem pro veřejnou správu Praha, Generálním sekretariátem Rady či Evropským parlamentem.

Oddělení zajišťuje koordinaci se zástupci Generálního sekretariátu Rady EU, Stálým zastoupením ČR v Bruselu, zabezpečuje jednání Centrální organizační skupiny předsednictví, a ostatní koordinační a expertní týmy zřízené v souvislosti s přípravou předsednictví. 

Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU

Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU odpovídá za koordinaci příprav CZ PRES 2022 v rovině komunikační, obsahové a kulturní.

Oddělení zajišťuje komunikaci aktivit souvisejících s CZ PRES 2022 ve vztahu k veřejnosti, a to v souladu s naplňováním Koncepce komunikace CZ PRES. Je odpovědné za vytváření obsahu oficiální webové stránky CZ PRES 2022, profilů na sociálních sítích, administraci procesu udělování záštit a realizaci komunikační strategie. Koordinace komunikačních aktivit probíhá v rámci Strategické komunikační skupiny a prostřednictvím přípravy koncepčních materiálů závazných pro ústřední orgány státní správy (manuály komunikace, návody pro tiskové mluvčí, regulace nefinančních partnerství apod.).

Mezi hlavní role Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU patří zajištění mediální kampaně před samotným začátkem CZ PRES 2022 postavené na relevantním výzkumu, aktivity v online i offline prostoru, organizace kontaktní informační kampaně v regionech, organizace diskuzních panelů a přednášek pro širokou veřejnost různých věkových kategorií a stakeholdery, informačních a vzdělávacích workshopů pro novináře, a stejně tak i příprava a zajištění mediálního pokrytí nejvyšších politických a kulturních akcí prostřednictvím tzv. host-broadcastingu.

Oddělení se také věnuje komplexní přípravě zajištění servisu pro novináře během nejvyšších akcí na území ČR - například provozu tiskového střediska, zprostředkování signálu zahraničním médiím, akreditace, či zajištění informačních brožur a tiskovin pro účastníky jednání. Dále má také v gesci zajištění překladatelských služeb během předsednictví, tvorbu grafického a audiovizuálního obsahu a dohlíží na dodržování pravidel aplikace jednotného vizuálního stylu a brandu CZ PRES 2022.

Mezi další činnosti patří vytváření obsahové části programu CZ PRES 2022, dále také koordinace programových priorit ve spolupráci s ústředními orgány státní správy v součinnosti s Odborem koordinace evropských politik. Tato koordinace probíhá prostřednictvím Výboru pro EU. V obsahové rovině také zodpovídá za komunikaci se zástupci ostatních států předsednického tria (Francie, Švédsko) v oblasti přípravy a implementace společného 18 měsíčního programu. Oddělení má také v gesci přípravu podkladů a expertních stanovisek pro potřeby jednání předsedy vlády, ministra pro evropské záležitosti, ale i jiných politických představitelů a vysokých úředníků či diplomatů.

Oddělení dále organizuje a zajišťuje téměř dvě desítky předsednických kulturních a doprovodných akcí, které se budou konat v České republice i Bruselu. Jedná se zejména o oficiální zahajovací a zakončovací akce CZ PRES 2022 a další doprovodný kulturní program (výstavy v institucích EU, účast na hudebních či filmových festivalech a dalších kulturních akcích, výstavy apod.). V gesci má také vlajkovou předsednickou výstavu v budovách Rady a koordinaci se všemi subjekty české kulturní diplomacie.