Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU

Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU naplňuje funkce uložené Úřadu vlády České republiky na základě vládního usnesení č. 729/19 ze 14. října 2019. Úřad je dle něj pověřen rolí centrálního koordinátora pro zajištění přípravy a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, které se bude konat v druhé polovině roku 2022 (dále jen CZ PRES 2022).

PRE zajišťuje výkon funkce centrálního koordinátora v rovině logisticko-organizační a komunikační a podílí se na přípravě  obsahové stránky CZ PRES 2022. PRE je dále odpovědný za implementaci komunikační strategie CZ PRES 2022 a zajišťuje činnost Strategické komunikační skupiny. V rámci příprav CZ PRES 2022 koordinuje PRE činnost ostatních ústředních orgánů státní správy. V rovině obsahové probíhá koordinace primárně na pracovní úrovni Výboru pro EU, v rovině organizačně-logistické pak v rámci Centrální koordinační skupiny, jejíž členové jsou zástupci ústředních orgánů státní správy a dalších institucí podílejících se na přípravě a průběhu CZ PRES 2022. PRE se dále podílí ve vztahu k předsednictví na přípravě podkladů, odborných stanovisek a dalších materiálů pro potřeby předsedy vlády ČR a státní tajemnice pro evropské záležitosti.

Oddělení pro logistiku a organizaci předsednictví ČR v Radě EU

Vedoucím oddělení je PhDr. Pavel Uhlík.

Oddělení koordinuje přípravy v rovině organizačně-logistické, spravuje Centrální registr všech osob podílejících se na přípravách CZ PRES 2022 a zajišťuje vzdělávání těchto zaměstnanců.

Koordinace probíhá v rámci Centrální organizační skupiny pro přípravu předsednictví, která vznikla v roce 2020 a sestává ze zástupců ústředních orgánů státní správy a dalších institucí podílejících se na přípravě CZ PRES 2022 (Česká národní banka, Policie ČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Magistrát města Prahy, Letiště Václava Havla).

Oddělení zajišťuje koordinaci organizačních, logistických, bezpečnostních, protokolárních a finančních aspektů souvisejících s pořádáním akcí, které se uskuteční během předsednictví na území ČR. Jedná se o akce na vysoké úrovni (summit vrcholných představitelů států a vlád či neformální ministerské Rady), na nižní pracovní úrovni či expertní konference. Celkem se během půlročního předsednictví uskuteční kolem 250 akcí. Organizace těchto akcí zahrnuje zajištění konferenčních prostor včetně technického zajištění, cateringu, ubytování, hostesek, dopravy, akreditace účastníků, bezpečnosti, darů a protokolárních náležitostí, tlumočení, doprovodu delegací pomocí tzv. styčných důstojníků (liaison officers) a doprovodného programu. V této souvislosti oddělení připravuje ve spolupráci s Oddělením veřejných zakázek zadávací řízení na výběr výše uvedených služeb.

Oddělení dále ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU a Generálním sekretariátem Rady připravuje oficiální kalendář akcí, které se uskuteční v ČR i v Bruselu.

Oddělení má rovněž na starosti evidenci Centrálního registru všech zaměstnanců podílejících se na CZ PRES 2022 a koordinuje vzdělávací akce v souladu s Koncepcí přípravy zaměstnanců podílejících se na CZ PRES 2022.

Oddělení zajišťuje komunikaci se zástupci Generálního sekretariátu Rady EU, Stálým zastoupením ČR v Bruselu, zabezpečuje jednání Centrální organizační skupiny předsednictví, a ostatní koordinační a expertní týmy zřízené v souvislosti s přípravou předsednictví.

Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU

Vedoucí oddělení je Mgr. Eva Húsková.

Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU odpovídá za koordinaci příprav CZ PRES 2022 v rovině komunikační, obsahové a kulturní.

Oddělení zajišťuje komunikaci aktivit souvisejících s CZ PRES 2022 ve vztahu k veřejnosti, a to v souladu s naplňováním Koncepce komunikace CZ PRES. Je odpovědné za vytváření obsahu oficiální webové stránky CZ PRES, profilů na sociálních sítích, administraci procesu udělování záštit a realizaci komunikační strategie. Koordinace komunikačních aktivit probíhá v rámci Strategické komunikační skupiny.

Mezi další činnosti patří vytváření programu CZ PRES 2022 a koordinace programových priorit ve spolupráci s ústředními orgány státní správy, a to ve spolupráci s Odborem koordinace evropských politik. Tato koordinace probíhá prostřednictvím Výboru pro EU.

V obsahové rovině dále zodpovídá za komunikaci se zástupci ostatních států předsednického tria (Francie, Švédsko) v oblasti přípravy společného 18 měsíčního programu.

Oddělení dále organizuje a zajišťuje předsednické kulturní a doprovodné akce, které se budou konat v Praze i Bruselu. Jedná se zejména o oficiální zahajovací a zakončovací akce CZ PRES 2022 a další doprovodný kulturní program (výstavy v institucích EU, účast na hudebních či filmových festivalech a dalších kulturních akcích).

Kontakt: lukasova.veronika@vlada.cz