Aktuality

15. 11. 2021 13:00

Úřad vlády zavádí regulaci sponzoringu v souvislosti s přípravou a výkonem CZ PRES 2022

V návaznosti na vládou projednané materiály ze dne 5. listopadu 2021 Úřad vlády ČR jakožto centrální koordinátor předsednictví ČR v Radě EU zavádí kontrolní mechanismus všech finančních i nefinančních partnerství třetích stran v souvislosti s přípravou a výkonem CZ PRES 2022.

Tento kontrolní mechanismus byl připraven v reakci na narůstající zájem soukromého sektoru (ne)finančně participovat na přípravách blížícího se předsednictví. Přístup k (ne)finančnímu partnerství je tak záhodno harmonizovat napříč celou státní správou. Vládou schválený materiál stanovuje férový a jednotný regulační mechanismus, který umožní propagaci úspěšných společností, přispěje k nastartování post-covidového oživení ekonomiky, a sníží finanční zatížení státního rozpočtu.

Regulační mechanismus vznikl při zohlednění zkušeností z prvního českého předsednictví v Radě EU v roce 2009, zároveň reflektuje doporučení Generálního sekretariátu Rady, zkušenosti jiných předsednických zemí a dobré mravy obecně.

Úřad vlády ČR bude monitorovat všechna potenciální partnerství ústředních orgánů české státní správy. Ty mají povinnost centrálního koordinátora informovat o každém potenciálním (ne)finančním partnerství v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a prokazatelně doložit splnění kritérií uvedených níže. V návaznosti na žádost resortu bude Úřad vlády ČR vydávat (ne)doporučující hodnotící stanovisko v souvislosti s úmyslem navázat (ne)finanční partnerství.

Během hodnocení potenciálních partnerů se budou ústřední orgány české státní správy, tak jak i Úřad vlády ČR řídit těmito kritérii:

  1. Nepoškozování dobrého jména České republiky a Evropské unie a jejich orgánů a institucí;
  2. Respekt k základním hodnotám Evropské unie a České republiky, zásadám právního státu, dobrým mravům a obecně akceptovaným zásadám etiky;
  3. Respekt a ochrana  lidských práv a svobod;
  4. Soulad s principy na ochranu životního prostředí a udržitelnosti, jakožto i  společenské odpovědnosti obecně;
  5. Zákaz podpory a propagace násilí páchaného na životech lidí a zvířat;
  6. Zákaz ovlivňování legislativního procesu, rozhodování v Radě EU a absence jakéhokoliv, střetu zájmů s projednávanou legislativou a aktivitami Rady EU;
  7. Respektování zásady transparentnosti v souvislosti s vedením podniku (transparentní vlastnická struktura, zveřejněné finanční účetní závěrky, absence účasti ve veřejných kauzách apod.);
  8. Naplnění obecného zájmu s ohledem na předmět a určení sponzoringu.

Cílem tohoto mechanismu je zajistit co nejvyšší transparentnost organizace a příprav CZ PRES 2022. Harmonizace pravidel tak přispěje nejen k pozitivní propagaci ČR v zahraničí jako proaktivní a zodpovědné země, ale zajistí i vyšší důvěru českých občanů v odpovědné a efektivní  nakládání s finančními prostředky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie