Aktuality

23. 8. 2021 14:35

Vláda schválila Zprávu o naplňování úkolů spojených s předsednictvím ČR v Radě EU, rozpočet se navýší o 200 milionů korun

Vláda v pondělí 23. srpna 2021 schválila Zprávu o naplňování úkolů spojených s předsednictvím ČR v Radě EU za rok 2020 a první polovinu roku 2021. Odsouhlasila postup v rámci organizačního zajištění předsednictví včetně posílení personálních kapacit. Rozhodla také o navýšení rozpočtu na samotnou přípravu o 200 milionů korun.

Roli centrálního koordinátora obsahové a organizační stránky předsednictví zastává Úřad vlády, který úzce spolupracuje s ministerstvy i dalšími partnery - zejména vzdělávacím sektorem, podnikatelskou sférou nebo sociálními partnery. Zpráva o naplňování úkolů spojených s předsednictvím ČR v Radě EU (CZ PRES) souhrnně popisuje dosavadní přípravu ve všech rovinách. Materiál zároveň hodnotí připravenost české státní správy na CZ PRES a identifikuje oblasti, ve kterých je třeba postup upravit a přizpůsobit ho aktuálním výzvám, aby bylo předsednictví úspěšné. To se týká i závěrů v oblastech personálního a rozpočtového zajištění.

Důvodem pro navýšení rozpočtu o 200 milionů korun je značná míra nejistot, ať již z hlediska reálných cen plnění zakázek, nepředvídatelného vývoje pandemie covid-19 a nebo politických změn s dopadem na počet akcí i jejich formát. Zohledněna je i potřeba navýšení personálních kapacit, státní správu již posilují úředníci a diplomaté přechodně najatí pro výkon předsednictví.

Zpráva hodnotí i výrazný pokrok v přípravách, které probíhají dle naplánovaného harmonogramu. Věnuje se obsahovým prioritám, ale i organizačnímu, logistickému a komunikačnímu zajištění akcí, jak v České republice, tak v Bruselu.

Obsahová stránka přípravy CZ PRES postupuje podle plánu a přináší odpovídající výstupy například ve formě mapování sektorových agend a priorit, které na konci května schválila vláda. Při výběru témat odborníci zohledňují dlouhodobé zájmy Česka v EU, ale i aktuální dění a dopady pandemie koronaviru.

Během druhé poloviny roku 2021 bude probíhat práce na společném programu předsednického tria, do kterého kromě Česka patří Francie a Švédsko. Dojde i k bližší specifikaci českých národních priorit po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny. Stejně tak se bude dále upřesňovat oficiální kalendář předsednictví. 

V rámci logistických příprav na úrovni centrálního koordinátora běží, nebo se připravuje, několik desítek veřejných zakázek potřebných pro zajištění předsednictví. Jedná se například o technické zajištění a úpravu konferenčních prostor, zajištění tlumočení a dopravních či ubytovacích služeb.

Druhá zpráva vyhodnocující přípravy na CZ PRES v nadcházejícím období bude vládě předložena do května 2022, tedy těsně před začátkem samotného předsednictví.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie