Předsednictví ČR v Radě EU

Předsednictví je jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační.

Jednotlivé členské země Evropské unie střídavě předsedají Radě EU. Zdaleka se nejedná o formální záležitost, ale je to jeden z nejdůležitějších nástrojů, jakým mohou členské země ovlivnit tvář a chod EU. Funkční období předsednictví trvá šest měsíců a členské státy jej vykonávají na základě principu rovnosti a rotace.

Předsednická země určuje agendu a priority Rady. Proto je předsednictví považováno za jeden z nejdůležitějších nástrojů k posílení prestiže, ale i schopnosti prosazovat zájmy jednotlivých členských států. Předsedající země se stává na půl roku centrem rozhodování o unijní politice.

Předsednictví vede zasedání Rady a zastupuje ji na jednáních s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Zároveň premiér předsedající země reprezentuje Unii navenek.

Předsednická země určí před začátkem předsednictví své priority, které předloží Radě a Evropskému parlamentu. Členské státy vykonávající předsednictví spolupracují v rámci tříčlenné skupiny neboli tria. Předsednické trio připravuje společný program, kterým se se bude Rada zabývat v průběhu 18měsíčního období.

Česká předsednictví

Česká republika stála v čele EU poprvé v první polovině roku 2009. Další předsednictví nás čeká v druhé polovině roku 2022. Česká vláda zahájila přípravy na své druhé předsednictví 10. července 2018.

Přípravu a výkon předsednictví České republiky v Radě EU řídí předseda vlády prostřednictvím Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády. České předsednictví 2022 je organizováno ve spolupráci se všemi resorty, zejména s Ministerstvem zahraničních věcí a jeho Stálým zastoupením při EU v Bruselu, a dalšími institucemi jak na národní, tak na evropské úrovni.

V rámci příprav na české předsednictví zároveň Úřad vlády zaregistroval tradiční doménu www.eu2022.cz.