Předsednictví ČR v Radě EU

Členské země Evropské unie Radě EU předsedají střídavě. Předsednictví je jeden z nejdůležitějších nástrojů, jakým může členský stát ovlivnit každodenní chod, dlouhodobé směřování i vnější tvář EU. Funkční období předsednictví trvá šest měsíců a členské státy jej vykonávají na základě principu rovnosti a rotace podle předem stanoveného kalendáře.

Předsednická země získává celou řadu pravomocí a vykonává množství funkcí. Určuje agendu a priority Rady EU, prosazuje zájmy jednotlivých členských států, vede zasedání Rady EU, zastupuje ji na jednáních s Evropským parlamentem, Evropskou komisí, vnějšími partnery i v rámci mezinárodních organizací a stává se centrem rozhodování o unijní politice.

Každá země určí před začátkem svého předsednictví vlastní priority, které předloží Radě a Evropskému parlamentu. Členské státy také spolupracují v rámci tříčlenné skupiny neboli tria, které připravuje společný program zahrnující priority všech tří států (v našem případě Francie-Česká republika-Švédsko). Tento program se opírá o aktuální dění v EU.

Na území daného členského státu jsou pořádány předsednické akce, mezi které patří především summit, tedy neformální setkání hlav států a vlád, dále také neformální jednání Rady EU a další akce na nižší úrovni.

 

České předsednictví

Česká republika stála v čele Rady EU poprvé v první polovině roku 2009. Další předsednictví nás čeká v druhé polovině roku 2022. Přípravy na druhé předsednictví byly již zahájeny.

 

Příprava předsednictví ČR v Radě Evropské unie 2022

Příprava předsednictví ČR v Radě Evropské unie 2022

Úřad vlády vykonává v souladu s usnesením vlády č. 729/2019[1] ze dne 14. října 2019 úlohu centrálního koordinátora pro přípravu a výkon českého předsednictví v Radě Evropské unie ve druhé polovině roku 2022.

Konkrétně tento úkol zabezpečuje Sekce pro evropské záležitosti a její Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU. Příprava předsednictví zahrnuje tři roviny[2]:

 1. obsahovou
 2. organizační 
 3. komunikační.

S ohledem na svou obsahovou náplň má Odbor pro předsednictví dvě oddělení:

 • Oddělení pro logistiku a organizaci předsednictví ČR v Radě EU
 • Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU

 K meziresortní koordinaci byly vytvořeny nové koordinační platformy, a to:

 • Centrální organizační skupina pro oblast organizace,
 • Strategická komunikační skupina pro oblast komunikace 
 • Komise pro zajištění bezpečnosti CZ pro oblast bezpečnosti.

K meziresortní koordinaci v oblasti programu slouží Výbor pro EU na pracovní úrovni.

Tyto pracovní orgány jsou řízeny Úřadem vlády, kromě bezpečnostní komise, která pracuje pod vedením Ministerstva vnitra. Členy pracovních orgánů jsou nejen dotčené orgány ústřední státní správy, ale i zástupci dalších zainteresovaných institucí a subjektů, například České národní banky, Magistrátu Hlavního města Prahy, Policie ČR, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Letiště Praha a v budoucnu také centrálních konferenčních prostor poté, co budou vybrány.

 

I. Obsahová stránka předsednictví

Předsedající stát na půl roku do značné míry určuje agendu jednání Rady EU, a to od expertní po politickou úroveň. Z dlouhodobých koncepčních dokumentů EU budeme vybírat témata, která ladí s dlouhodobými prioritami evropské politiky vlády ČR, a to i na základě zhodnocení priorit a výsledků předsednictví ČR v Radě v roce 2009. Očekáváme silnou agendu v oblasti vnitřního trhu, zejména toho digitálního, bezpečnosti i vnějších vztahů.

Konkrétní agendy a jejich návaznosti byly popsány ve Východiscích k prioritám předsednictví ČR v Radě Evropské unie, která vláda přijala dne 21. září 2020 a která jsou podrobně rozpracována v Sektorových prioritách. Při přípravě obsahu počítáme s úzkou spoluprací jak s unijními institucemi (zejména Evropskou komisí, Generálním sekretariátem Rady a Evropským parlamentem), tak i s Francií a Švédskem v rámci předsednického tria. Spolu s nimi do konce roku 2021 připravíme 18ti měsíční program předsednictví.

 

II. Organizační stránka předsednictví

ČR v rámci předsednictví organizačně a obsahově zajistí v Bruselu či Lucemburku předsedání dvaceti formálním jednáním sektorových formací Rady EU na ministerské úrovni a předsedání téměř dvěma stovkám pracovních skupin.

Na svém území pak ČR plánuje zorganizovat jeden summit na úrovni hlav států a předsedů vlád členských států EU; jedno jednání vlády ČR s Evropskou komisí; jedno jednání vlády ČR s konferencí předsedů Evropského parlamentu; dále 14 neformálních ministerských zasedání sektorových formací Rady EU a přes 250 neformálních pracovních jednání.

Základním předpokladem pro hladký průběh předsednictví je adekvátní kvalifikace zaměstnanců, kteří se na jeho zajištění podílí.  Vláda proto jako součást v úvodu zmíněného materiálu k zajištění předsednictví schválila i Koncepci přípravy státních zaměstnanců a zaměstnanců ve služebních a jiných správních úřadech k zajištění předsednictví ČR v radě EU. Tento dokument kromě stanovení rámce pro vzdělávání rovněž zřizuje Centrální registr zaměstnanců podílejících se na přípravách a výkonu předsednictví, jehož účelem je informovat o osobách odpovědných za jednotlivé agendy vykonávané během předsednictví. Registr je dvakrát ročně aktualizován.

Hlavním východiskem pro přípravu logistiky předsednictví schváleným vládou je předpoklad, že v rámci ČR se co nejvíce jednání bude konat na území hlavního města Prahy tak, aby byla maximálně zjednodušena příprava a současně dosažena co největší efektivita vynaložených nákladů.

Centrální koordinátor odpovídá za vytvoření a aktualizaci kalendáře veškerých předsednických akcí a za organizační a logistické aspekty akcí konaných pod vedením ČR a zejména těch, které se budou konat na území ČR, k čemuž bude nutné zajistit zejména:

 • pronájem centrálních konferenčních prostor v ČR a nákup souvisejících služeb (catering, technika, tlumočení atd.),
 • akreditační systém,
 • přepravu delegátů,
 • propagační materiály a tiskoviny,
 • a v neposlední řadě také kulturní a doprovodný program.

Úřad vlády připravuje veřejné zakázky na zajištění těchto služeb a komunikuje v této věci s dotčenými resorty.

Pro akreditaci delegátů a novinářů na zhruba 250 akcí konaných v rámci výkonu předsednictví na území ČR na všech úrovních a bez ohledu na místo konání musí být zajištěn akreditační systém.  

Pro dopravu delegací zvažujeme obdobný model jako v roce 2009, tedy zajištění vozů pro přepravu delegací prostřednictvím sponzoringu.

Mimořádnou pozornost věnujeme bezpečnosti účastníků, kteří na akce v ČR přijedou. Zejména k akcím, jichž se budou účastnit chráněné osoby, je nutné přistoupit s obzvláštní péčí.

Důležitou součástí akcí, které se budou konat na území ČR, je kulturní a doprovodný program. Při jeho tvorbě se zaměřujeme na zapojení etablovaných kulturních institucí a umělců, kteří dlouhodobě kultivují český veřejný prostor a mohou účastníkům akcí přiblížit české tradice a kulturu v širokém slova smyslu. Neméně podstatné pro nás bude zajištění partnerů pro zprostředkování výsledků jednání a informací o předsednictví obecně veřejnosti.  

 

III. Komunikační stránka předsednictví

Centrální koordinátor bude v souladu s Komunikační strategií informovat domácí i mezinárodní veřejnost a média o organizaci, přípravách a obsahu předsednictví; o rozhodnutích, plánované legislativě a akcích. Je třeba usilovat o jasné porozumění široké veřejnosti zásadám a důležitým cílům a prioritám předsednictví i klíčovým iniciativám EU.

Propagaci a komunikaci předsednictví budeme od poloviny roku 2022 zajišťovat pomocí oficiální webové stránky českého předsednictví www.eu2022.cz, dále prostřednictvím profilů na sociálních sítích a dalších mediálních aktivit. Klíčové informace a odkazy budou umístěny také na webové stránce Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády či Euroskopu.

Předsednictví bude rovněž příležitostí pro celkovou pozitivní prezentaci České republiky v zahraničí, ale i zvýšení všeobecného povědomí domácí veřejnosti o EU a jejím řízení.

 


[1] https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABH2B22FA

[2] Pořadí je zvoleno nikoliv podle důležitosti, ale spíše podle časové posloupnosti jednotlivých složek.

Další podrobné informace o předsednictví: