Předsednictví ČR v Radě EU

První pololetí roku 2009 se zapsalo do historie EU jako období náročných zkoušek vyplývajících ze složité ekonomické a politické situace. Členské státy Unie a jejich obyvatelé museli v těchto měsících čelit vážné hospodářské krizi, také situace na mezinárodní scéně byla zejména zkraje roku značně neklidná. Z těchto i řady jiných důvodů byly podmínky pro výkon českého předsednictví v Radě EU mimořádně ztížené.

Česká republika si před začátkem předsednictví zvolila hlavní programové priority vyjádřené třemi „E”: Ekonomika, Energetika a Evropská unie ve světě. Okolnosti ukázaly, že šlo o témata navýsost aktuální a platná, a to nejen pro první polovinu roku 2009. Česká republika se ve funkci předsedy Rady EU a Evropské rady velmi intenzivně zasazovala o to, aby “Evropa bez bariér” zůstala společnou hodnotou a cílem EU.

Dalším významným úkolem českého předsednictví bylo přispět k zajištění budoucího stabilního institucionálního rámce pro rozšiřující se Unii. EU musí být schopna pružně a demokraticky fungovat a zároveň zaujímat na mezinárodním poli takové postavení, jaké
odpovídá její politické a hospodářské kapacitě. V tomto směru odvedlo předsednictví velký kus práce při hledání společného řešení otázky dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy, tak aby mohla vstoupit v platnost do konce roku 2009. Schválení tzv. irských záruk na červnové Evropské radě 2009 otevřelo cestu k opakování referenda v Irsku a umožnilo tak dokončení její ratifikace ve všech sedmadvaceti členských státech.

České předsednictví rovněž přistoupilo odpovědně k zahájení procesu jmenování Komise pro následující funkční období 2009-2014. Na červnové Evropské radě pod vedením premiéra J. Fischera se podařilo dosáhnout jednomyslné politické shody na J. M. Barrosovi jako kandidátovi na předsedu příští Komise.

Veškeré informace o prvním českém předsednictví v Radě EU najdete na stránkách www.eu2009.cz.