Předsednictví ČR v Radě EU

Předsednictví je jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační.

Jednotlivé členské země Evropské unie střídavě předsedají Radě EU. Zdaleka se nejedná o  formální záležitost, ale je to jeden z nejdůležitějších nástrojů, jakým mohou členské země ovlivnit tvář a chod EU. Funkční období předsednictví trvá šest měsíců a členské státy jej vykonávají na základě principu rovnosti a rotace. Pořadí, na jehož základě se země v předsednictví střídají, stanovila Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy na svém zasedání dne 13. prosince 2004. Pořadí bylo určeno až do roku 2020 a při jeho stanovení bylo dbáno na střídání zemí podle jejich velikosti a geografické polohy.

  • Česká republika Unii předsedala v 1. polovině roku 2009 (www.eu2009.cz).

Změny podle Lisabonské smlouvy

Instituce předsednictví v Radě EU získala po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince  2009 svoji novou podobu. Mezi největší inovace patří zavedení dvou nových vysokých postů EU, a to funkce  stálého předsedy Evropské rady, který převezme od předsednického státu funkci organizace práce Evropské rady a reprezentace Unie navenek, a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Předsednictví jednotlivých složení Rady EU s výjimkou složení Rady pro zahraniční věci budou nadále zajišťovat zástupci členských států EU, a to na základě systému rotace ustaveného rozhodnutím Evropské rady. Těmito změnami se Unie snaží dosáhnout větší koherence a kontinuity činnosti Rady EU.

Členské státy v Prohlášení č. 9 (Prohlášení k čl. 16 odst. 9 Smlouvy o Evropské unii o rozhodnutí Evropské rady týkající se výkonu předsednictví Rady), připojeném k Lisabonské smlouvě, deklarují, že stojí o zachování skupiny tří předsedajících států na dobu 18 měsíců. Státy v rámci tohoto tria předsednictví samy rozhodnou, zda se ve své funkci předsedy Rady EU budou střídat po šesti měsících, nebo mezi sebe předsednická místa v jednotlivých formacích Rady rozdělí rovnoměrně na celou dobu 18 měsíců.

Pořadí předsedajících zemí (2007 - 2011):

Německo 1. pololetí 2007

Portugalsko 2. pololetí 2007

Slovinsko 1. pololetí 2008

Francie 2. pololetí 2008

Česká republika 1. pololetí 2009

Švédsko 2. pololetí 2009

Trio Španělsko-Belgie-Maďarsko 2010 - 2011

Další podrobné informace týkající se předsednictví naleznete na následujících webových stránkách:

www.eu2009.cz - oficiální web českého předsednictví EU

Euroskop.cz - portál o Evropské unii a našem členství v ní

Stálé zastopení ČR při EU v Bruselu - web obsahuje rubriku EU 2009 České předsednictví

Rada Evropské unie