Předsednictví ČR v Radě EU

Úřad vlády vykonává v souladu s usnesením vlády č. 729/2019[1] ze dne 14. října 2019 úlohu centrálního koordinátora pro přípravu a výkon českého předsednictví v Radě Evropské unie ve druhé polovině roku 2022.

Konkrétně tento úkol zabezpečuje Sekce pro evropské záležitosti a její Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU. Příprava předsednictví zahrnuje tři roviny[2]:

 1. obsahovou 
 2. organizační 
 3. komunikační a kulturní

S ohledem na svou obsahovou náplň má Odbor pro předsednictví dvě oddělení:

 • Oddělení pro logistiku a organizaci předsednictví ČR v Radě EU
 • Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU

 K meziresortní koordinaci byly vytvořeny nové koordinační platformy, a to:

 • Centrální organizační skupina pro oblast organizace,
 • Strategická komunikační skupina pro oblast komunikace a kultury,
 • Komise pro zajištění bezpečnosti CZ pro oblast bezpečnosti.

K meziresortní koordinaci v oblasti programu slouží Výbor pro EU na pracovní úrovni.

Tyto pracovní orgány jsou řízeny Úřadem vlády ČR, kromě bezpečnostní komise, která pracuje pod vedením Ministerstva vnitra. Členy pracovních orgánů jsou nejen dotčené orgány ústřední státní správy, ale i zástupci dalších zainteresovaných institucí a subjektů, například České národní banky, Magistrátu Hlavního města Prahy, Policie ČR, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, nebo Letiště Praha.

I. Obsahová stránka předsednictví

Předsedající stát na půl roku do značné míry určuje agendu jednání Rady EU, a to od expertní po politickou úroveň. Z dlouhodobých koncepčních dokumentů EU bude ČR prosazovat témata, která ladí s dlouhodobými prioritami evropské politiky vlády ČR, a to i na základě zhodnocení priorit a výsledků předsednictví ČR v Radě v roce 2009. Dále bude volba priorit reflektovat pracovní program Evropské komise, tempo projednávání agendy v Radě EU, dlouhodobé pozice ČR a stejně tak i aktuální stav mezinárodní politiky a s tím související globální výzvy.

Příprava obsahových dokumentů k CZ PRES odstartovala na podzim 2019, kdy byla ministerstva požádána o identifikaci hlavních prioritních oblastí za své sektorové agendy s cílem vytvořit zastřešující a podpůrný text obecného charakteru. Výsledkem byl dokument Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě Evropské unie, která vláda přijala dne 21. září 2020.

Další fáze prací na obsahových dokumentech byla zahájena procesem mapování sektorových agend, výsledkem kterého jsou dva hlavní dokumenty: 

 • Sektorově agendy předsednictví ČR (obsahuje úvodní texty k jednotlivým formacím Rady EU)
 • Mapování sektorových agend (obsahuje aktualizované agendy, očekáváné legislativní i nelegislativní dokumenty, které resorty identifikovaly, že budou mít přesah do předsednictví ČR, tzv. mapování) 

Oba dokumenty byly v průběhu roku 2021 aktualizovány s ohledem na vývoj agendy v průběhu probíhajících předsednictví, a i s ohledem na zveřejnění programu Evropské komise na rok 2022. Druhá verze dokumentů byla schválena na jednání vlády dne 5. listopadu 2021. Sektorové agendy jsou veřejné.

V lednu 2022 byla připravena aktualizace obou dokumentů, která je aktuálně předmětem politického posouzení i ve světle programového prohlášení a priorit vlády. 

Při přípravě obsahu úzce spolupracujeme jak s unijními institucemi (zejména Evropskou komisí, Generálním sekretariátem Rady - GSR a Evropským parlamentem), tak i s Francií a Švédskem v rámci předsednického tria. Neformální diskuze se zástupci předsednických týmů z Francie a Švédska zahájil Úřad vlády ČR se zapojením Stálého zastoupení již v prosinci 2019. Mezi partnery tria došlo k dohodě o vytvoření společného vstupu pro GSR za účelem poskytnutí podkladu pro vytvoření prvního návrhu pro trio program. Po zaslání prvního návrhu programu tria z pera GSR, vycházejícího ze společného vstupu předsednických zemí, ke kterému došlo v polovině července 2021, následovala příprava pozice ČR k navrhovanému textu. Od září do listopadu 2021 byl program předmětem jednání a připomínkování na úrovni Stálého zastoupení (primárně na úrovni diplomatů Antici a Mertens). Předsednické trio předložilo svůj návrh programu Radě pro obecné záležitosti dne 14. prosince 2021, kde byl schválen a následně zveřejněn. Obsahové priority trio programu reflektují nutnost reagovat na aktuální krizi způsobenou celosvětovou pandemií nemoci Covid-19 - snaha zmírnit ekonomické a sociální dopady krize, je jedním ze zastřešujících cílů trio programu. Za tím účelem bude trio usilovat o pokrok při naplňování Plánu na podporu oživení Evropy zejména prostřednictvím investování do zelené a digitální transformace. Podpořit chce také dotváření jednotného trhu, posílení odolnosti EU, její konkurenceschopnosti a konvergence (sbližování).

 

II. Organizační stránka předsednictví 

ČR v rámci předsednictví organizačně a obsahově zajistí v Bruselu či Lucemburku předsedání padesáti formálním jednáním sektorových formací Rady EU na ministerské úrovni a předsedání téměř dvěma stovkám pracovních skupin.

Na svém území pak ČR plánuje zorganizovat summit na úrovni hlav států a předsedů vlád členských států EU; jedno jednání vlády ČR s Evropskou komisí; jedno jednání vlády ČR s konferencí předsedů Evropského parlamentu; dále 14 neformálních ministerských zasedání sektorových formací Rady EU, další ministerské konference a přes 250 neformálních pracovních jednání.

Základním předpokladem pro hladký průběh předsednictví je adekvátní kvalifikace zaměstnanců, kteří se na jeho zajištění podílí.  Vláda proto jako součást v úvodu zmíněného materiálu k zajištění předsednictví schválila i Koncepci přípravy státních zaměstnanců a zaměstnanců ve služebních a jiných správních úřadech k zajištění předsednictví ČR v radě EU. Tento dokument kromě stanovení rámce pro vzdělávání rovněž zřizuje Centrální registr zaměstnanců podílejících se na přípravách a výkonu předsednictví, jehož účelem je informovat o osobách odpovědných za jednotlivé agendy vykonávané během předsednictví. Registr je dvakrát ročně aktualizován. Aktuálně eviduje dvě tisícovky úředníků podílejících se na přípravách a výkonu českého předsednictví. Celkově vláda schválila posílení o 229 osob, z nichž 69 je vysláno na Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu. 

Hlavním východiskem pro přípravu logistiky předsednictví schváleným vládou je předpoklad, že v rámci ČR se co nejvíce jednání bude konat na území hlavního města Prahy tak, aby byla maximálně zjednodušena příprava a současně dosažena co největší efektivita vynaložených nákladů.

Centrální koordinátor odpovídá za vytvoření a aktualizaci kalendáře veškerých předsednických akcí a za organizační a logistické aspekty akcí konaných pod vedením ČR a zejména těch, které se budou konat na území ČR, k čemuž je nutné zajistit zejména:

 • pronájem centrálních konferenčních prostor v ČR a nákup souvisejících služeb (catering, technika, tlumočení atd.),
 • akreditační systém,
 • přepravu delegátů,
 • propagační materiály a tiskoviny,
 • a v neposlední řadě také kulturní a doprovodný program.

Úřad vlády ČR připravuje a administruje veřejné zakázky na zajištění těchto služeb a komunikuje v této věci s dotčenými resorty.

Pro akreditaci delegátů a novinářů na zhruba 250 akcí konaných v rámci výkonu předsednictví na území ČR na všech úrovních a bez ohledu na místo konání je zajištěn akreditační systém.  

Pro dopravu delegací aplikujeme obdobný model jako v roce 2009, tedy zajištění aspoň části vozového parku formou sponzoringu. 

Mimořádnou pozornost věnujeme bezpečnosti účastníků, kteří na akce v ČR přijedou. Zejména k akcím, jichž se budou účastnit chráněné osoby, je nutné přistoupit s obzvláštní péčí.

 

III. Komunikační stránka předsednictví

Centrální koordinátor v souladu s Komunikační strategií informuje domácí i mezinárodní veřejnost a média o organizaci, přípravách a obsahu předsednictví; o rozhodnutích, plánované legislativě a akcích. Usilujeme o jasné porozumění široké veřejnosti zásadám a důležitým cílům a prioritám předsednictví i klíčovým iniciativám EU, prosazujeme transparentní a proaktivní komunikaci.

Primárním cílem komunikace předsednictví je zvýšit povědomí o evropských záležitostech, a to prostřednictvím dlouhodobé strategické komunikace na toto téma, dále také zajištěním mediální kampaně před samotným začátkem CZ PRES 2022 postavené na relevantním výzkumu. Komunikace o předsednictví zahrnuje četné aktivity v online i offline prostoru, organizaci kontaktní informační kampaně v regionech několik měsíců před začátkem předsednictví, ale i organizaci diskuzních panelů a přednášek pro širokou veřejnost různých věkových kategorií a stakeholdery. Dalším dlouhodobým projektem, který Úřad vlády ČR vykonává již od srpna 2021, je série informačních a vzdělávacích workshopů pro novináře, a stejně tak i příprava a zajištění mediálního pokrytí nejvyšších politických a kulturních akcí prostřednictvím tzv. host-broadcastingu.

Součástí komunikační stránky předsednictví je i komplexní servis pro novináře během nejvyšších politických akcí na území ČR - například provoz tiskového střediska, zprostředkování signálu zahraničním médiím, akreditace, či zajištění informačních brožur a tiskovin pro účastníky jednání. Dále spočívá také v gesci zajištění překladatelských služeb během předsednictví, tvorbě grafického a audiovizuálního obsahu, či dohledu na dodržování pravidel aplikace jednotného vizuálního stylu a brandu CZ PRES 2022.

Propagaci a komunikaci předsednictví zajišťujeme od dubna 2021 prostřednictvím publikace desítek populárně naučných článků na portálu Euroskop, dále na oficiálním twitterovém účtu @backstageCZPRES, ale i na webové stránce Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR. Dále budeme od poloviny roku 2022 informovat o průběhu předsednictví pomocí oficiální webové stránky českého předsednictví www.eu2022.cz, a rovněž prostřednictvím profilů na sociálních sítích a dalších mediálních aktivit.

Předsednictví bude rovněž příležitostí pro celkovou pozitivní prezentaci České republiky v zahraničí, ale i zvýšení všeobecného povědomí domácí veřejnosti o EU a jejím řízení. Důležitou součástí akcí, které se budou konat na území ČR a v Bruselu, je kulturní a doprovodný program. Při jeho tvorbě se zaměřujeme na zapojení etablovaných kulturních institucí a umělců, kteří dlouhodobě kultivují veřejný prostor a mohou účastníkům akcí přiblížit české tradice a kulturu v širokém slova smyslu. Z toho důvodu organizujeme téměř dvě desítky předsednických kulturních a doprovodných akcí. Jedná se zejména o oficiální zahajovací a zakončovací akce CZ PRES 2022 a další doprovodný kulturní program (výstavy v institucích EU, účast na hudebních či filmových festivalech a dalších kulturních akcích, výstavy apod.).V neposlední řade se komunikace CZ PRES 2022 odráží v dalších kulturně-diplomatických aktivitách, jakou je například příprava vlajkové předsednické výstavy v budovách Rady.

 


[1] https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABH2B22FA

[2] Pořadí je zvoleno nikoliv podle důležitosti, ale spíše podle časové posloupnosti jednotlivých složek.

Další podrobné informace o předsednictví: