Předsednictví ČR v Radě EU

Předsednictví Rady EU je jedním z nejdůležitějších práv a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační.

Jednotlivé členské země Evropské unie střídavě předsedají Radě EU. Zdaleka se nejedná o formální záležitost, je to naopak jeden z nejdůležitějších nástrojů, jakým může členský stát ovlivnit každodenní chod, dlouhodobé směřování i vnější tvář EU. Funkční období předsednictví trvá šest měsíců a členské státy jej vykonávají na základě principu rovnosti a rotace. Kalendář předsednictví je stanoven pro všechny státy dlouho dopředu, protože předsednictví je jednou z povinností pro všechny státy, které jsou členy v EU.

Předsednická země určuje agendu a priority Rady EU, tedy zejména to, jak rychle a jak intenzivně se budou jednotlivé legislativní návrhy projednávat. Proto je předsednictví považováno za jeden z nejvýznamnějších nástrojů k posílení prestiže, ale i schopnosti prosazovat zájmy jednotlivých členských států. Předsedající země se stává na půl roku centrem rozhodování o unijní politice. Je to tedy povinnost, která přináší velké množství pravomocí.

Předsednický stát vede zasedání Rady EU a většiny jejich pracovních formací (s výjimkou těch, které mají stálého předsedu, tedy nejčastěji v oblasti vnějších vztahů EU) a zastupuje ji na jednáních s Evropským parlamentem, Evropskou komisí, vnějšími partnery i v rámci mezinárodních organizací. Předsednický stát také úzce spolupracuje se stálým předsedou Evropské rady a jeho týmem. Celkově se předsednický stát ujme místa v čele téměř 195 pracovních skupin Rady, včetně Výboru stálých zástupců, kterému se také říká COREPER.

Členská země určí před začátkem svého předsednictví priority, které předloží Radě a Evropskému parlamentu. Členské státy vykonávající předsednictví spolupracují v rámci tříčlenné skupiny neboli tria. Předsednické trio připravuje společný program zahrnující priority všech států tria, který bude udávat agendu Rady v průběhu 18měsíčního období. Tento program si samozřejmě nemůže určit zcela svévolně. Většina států svůj program opírá o aktuálně projednávané otázky na půdě EU.

Vedle toho se na území daného členského státu pořádají předsednické akce, mezi které patří především summit, tedy neformální setkání hlav států a vlád, dále také neformální jednání Rady EU a další akce na nižší úrovni. Dá se očekávat, že takových akcí je až ke třem stovkám, přičemž do předsednického státu za dané pololetí přijede kolem 15 000 zahraničních delegátů a návštěvníků.

Česká předsednictví

Česká republika stála v čele EU poprvé v první polovině roku 2009. Další předsednictví nás čeká v druhé polovině roku 2022. Česká vláda zahájila přípravy na své druhé předsednictví 10. července 2018.

Přípravu a výkon předsednictví České republiky v Radě EU řídí předseda vlády prostřednictvím Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády, v úzké spolupráci se všemi resorty, zejména s Ministerstvem zahraničních věcí a Stálým zastoupením při EU v Bruselu, a dalšími institucemi jak na národní, tak na evropské úrovni. Pro koordinaci příprav a výkonu předsednictví předseda vlády využívá zejména Výbor pro Evropskou unii.

Přípravy druhého českého předsednictví byly zahájeny v létě 2018 přijetím usnesení vlády, jímž byly stanoveny základní principy řízení a koordinace a zadány první úkoly.

V rámci příprav na druhé české předsednictví Úřad vlády zároveň zaregistroval k tomuto účelu doménu www.eu2022.cz. Tam budeme postupně uveřejňovat aktuální informace o přípravách na české předsednictví v Radě EU.

Pořadí předsednických zemí (2019-2024):

  • Rumunsko, první polovina roku 2019
  • Finsko, druhá polovina roku 2019
  • Chorvatsko, první polovina roku 2020
  • Německo, druhá polovina roku 2020
  • Portugalsko, první polovina roku 2021
  • Slovinsko, druhá polovina roku 2021
  • Francie, první polovina roku 2022
  • Česká republika, druhá polovina roku 2022
  • Švédsko, první polovina roku 2023
  • Trio Španělsko-Belgie-Maďarsko 2023 - 2024

Další podrobné informace o předsednictví: