Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

7. 6. 2010 14:23

Vláda schválila národní cíle unijní strategie "Evropa 2020"

Praha, 7. června  2010 – Vláda dnes na svém zasedání schválila Národní cíle stanovené na základě hlavních cílů strategie „Evropa 2020“, která do značné míry určí ekonomické směřování EU na dalších deset let a nahradí končící Lisabonskou strategii.

Schválené národní cíle reagují na sdělení Evropské komise, která pro EU jako celek navrhla pět hlavních cílů strategie, jež mají by měly být splněny do roku 2020. Jde o 1) zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku 20-64 let, 2) navýšení investic do výzkumu a vývoje, 3) snížení energetické náročnosti ekonomiky, zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na energetickém mixu a redukce emisí skleníkových plynů, 4) zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30-34 let a snížení počtu žáků předčasně opouštějících vzdělávací systém a 5) snížení počtu obyvatel žijících pod hranicí chudoby. Evropští lídři na březnovém summitu v Bruselu stanovili u prvních tří cílů z celkových pěti navrhovaných i konkrétní výši evropských závazků. „Schvalování posledních dvou cílů, tedy vzdělávání a redukce chudoby, bylo odloženo na nadcházející červnovou Evropskou radu s tím, že jak o kvantifikaci těchto cílů, tak o navržené metodice se ještě povede další diskuse,“ řekl dnes po skončení jednání ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel. Členské státy byly také vyzvány, aby do červnového summitu představily své vlastní národní závazky ve vymezených oblastech a identifikovaly hlavní překážky při jejich naplňování.

Vláda ČR proto dnes na svém jednání schválila národní cíl celkové míry zaměstnanosti ve výši 75%, národní cíl investic do výzkumu a vývoje ve výši 2,7 % HDP a národní cíl poměru vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30-34 let ve výši 32 % a poměru žáků předčasně opouštějících vzdělávací zařízení ve výši 5,5 %. Vláda se dále také zavázala k tomu, že do roku 2020 dojde k úspoře spotřeby primárních energetických zdrojů. S ohledem na květnové parlamentní volby ale současná vláda na svém jednání zdůraznila, že veškeré tyto schválené cíle budou předmětem přezkumu ze strany nové vlády, jež vzejde z parlamentních voleb, a mohou být tedy ještě dále pozměněny.

„Aby mohly být tyto cíle v budoucnu dosaženy, na úrovni EU i na úrovni jednotlivých členských států budou dále navržena konkrétní opatření. Souhrnný materiál k národním cílům, který dnes vláda vzala na vědomí a kterému se bude dále věnovat i v budoucnu, v sobě tedy obsahuje i řadu doporučení či možných nástrojů pro dosažení navrhovaných cílů,“ řekl ministr Chmiel. „Ty však představují jen instrumentář, o jehož konkrétním užití rozhodne až další vláda vzešlá z letošních parlamentních voleb v souladu se svým programovým prohlášením či politickými prioritami,“ upřesnil.

Případné dopady mohou přinést až konkrétní opatření, a proto dnes vláda uložila ministru pro evropské záležitosti ve spolupráci s dalšími odpovědnými resorty předložit do 31. října 2010 tzv. Akční plán, aby mohly být národní cíle ČR stanovené na základě cílů strategie „Evropa 2020“ v budoucnu postupně realizovány. Tento Akční plán již bude na podzim schvalovat nová vláda.    

Background

Za účelem stanovení národních cílů, identifikace hlavních překážek pro jejich naplňování a určení způsobu jejich dosahování již zorganizoval Útvar ministra pro evropské záležitosti sérii setkání s představiteli zaměstnavatelů, zaměstnanců i akademické obce, s nezávislými odborníky, se zástupci dotčených resortů a s nevládním sektorem a v neposlední řadě s představiteli politických stran. Tato tématika byla také projednávána na neformálních jednáních na úrovni náměstků ministrů dotčených resortů a na Výboru pro EU na vládní i pracovní úrovni. O problematice jednala i Rada hospodářské a sociální dohody 3. června 2010.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter