Aktuálně

5. 2. 2009 14:37

A. Vondra: Podpora nesmí podkopat dlouhodobou konkurenceschopnost

Místopředseda vlády v rozpravě v EP o dopadu finanční krize na automobilový průmysl.

Poslanci Evropského parlamentu ve středu 4. února projednávali s českým předsednictvím Rady a Komisí dopady finanční krize na automobilový průmysl a zaměstnanost v tomto odvětví. Rada i poslanci EP se shodli v tom, že jakákoli případná podpora nesmí podkopat konkurenceschopnost tohoto průmyslu a musí vést k rozvoji nových technologií a inovací. Základním předpokladem pro překonání krize je podle EP podpora poptávky a obnova půjček ze strany bankovních institucí. 

Za české předsednictví vystoupil vicepremiér Alexandr VONDRA. Na úvod připomněl, že v oblasti automobilového průmyslu, který je klíčovým odvětvím evropského hospodářství, bylo v průběhu let dosaženo významného pokroku. Byl vytvořen jednotný trh a byly významně sníženy emise automobilů. Evropské automobily patří nyní mezi nejlepší, nejbezpečnější, nejekologičtější a nejinovativnější. Navzdory tomu bylo toho odvětví těžce postiženo hospodářskou krizí. Vloni se proto Rada dohodla na podpoře ještě efektivnějších a úspornějších automobilů. Od loňského roku se však situace zhoršila ještě zhoršila: v EU se prodalo o 8 % aut méně než v roce 2007 a situace zřejmě zůstane stejná či se ještě zhorší. To pak postihne nejen výrobce, ale i celý dodavatelsko-odběratelský řetězec. Podle Komise by tato krize mohla ohrozit také řadu pracovních míst.

Pan Vondra zdůraznil, že prvotní odpovědnost za řešení situace leží na bedrech odvětví, které musí přijmout vhodné restrukturalizační kroky. Význam tohoto odvětví pro ekonomiku však Unii nutí k tomu, aby zvažovala určitou míru pomoci. Tato myšlenka se odráží také v plánu ekonomické podpory, který byl přijat v loňském roce. Případná podpora však nesmí pokopat dlouhodobou konkurenceschopnost tohoto odvětví a je proto zapotřebí zaměřit se také na inovace. Podpora musí být také koordinovaná a musí respektovat některé principy, jako je rovná hospodářská soutěž a otevřený trh.

Pan Vondra v další řadě informoval, že některé členské státy projevily zájem spolupracovat s Komisí. Ta pak přislíbila, že bude v naléhavých případech reagovat. České předsednictví současně podporuje Komisi v potřebě rychle implementovat plán ekonomické obnovy.

Pokud jde o celkové globální prostředí, musíme diskutovat s USA i dalšími partnery, zdůraznil pan Vondra. České předsednictví je odhodlané dále podporovat evropský automobilový průmysl prostřednictvím stávajících i nových nástrojů, jež umožní oživit poptávku po nových automobilech v Evropě. Předsednictví má také v úmyslu požádat Komisi, aby předložila návrh, jak koordinovaně podpořit obnovu evropského automobilového průmyslu na základě analýzy v jednotlivých členských státech. Tato problematika bude také na pořadu jednání březnové Rady pro konkurenceschopnost.

Představitelé politických skupin v EP:
Jean-Paul GAUZ?S (EPP-ED, FR) se domnívá, že návrhy na obnovu automobilového průmyslu nejsou dostatečné. Toto odvětví zažívá nebývalou krizi a EU musí zajistit jeho konkurenceschopnost nejen na vnitřní, ale i na světové úrovni. Požadavky, které jsou kladeny na automobilový průmysl a odrazování občanů od používání automobilů tuto situaci podle jeho názoru ještě zhoršují. Domnívá se proto, že je důležité, aby bankovní sektor obnovil normální půjčky pro tento průmysl. EU musí také vytvořit novou průmyslovou politiku a vyvinout novou kulturu anticipace. *** Guido SACCONI (PES, IT) připomněl, že podle odhadů by mohly v automobilovém průmyslu zaniknout až 2 miliony pracovních míst. Poukázal v tomto ohledu na určitý rozpor: na jedné straně zastaralý vozový park a na druhé straně zpomalená poptávka. Oceňuje proto plán ekonomické obnovy oživení. Nástroje jsou však omezené. Je proto třeba skutečně intervenovat a působit na poptávku. Na závěr zdůraznil, že je nutné vyvinout úsilí, aby byla dosažena maximální koordinace, alespoň pokud jde o kritéria a cíle.

Patrizia TOIA (ALDE, IT) uvedla, že krize automobilového sektoru se stala krizí obchodu a služeb a má špatné perspektivy, pokud jde o zaměstnanost. Domnívá se, že se nejedná o krizi technologicky zastaralého sektoru, ale o systémovou krizi. Otázkou však je, jak k ní přistoupit. Domnívá se, že řešením je podpora poptávky, protože pouze ta může pomoci obnově. Je třeba podpořit úvěry, a v tom musí významnější úlohu sehrát Unie. Každá podpora musí být pobídkou, aby se zlepšila budoucí konkurenceschopnost, pokud jde o inovace a ekologické technologie, zdůraznila.

Guntars KRASTS (UEN, LT) připomněl, že automobilový průmysl se snaží zaměřit své zdroje na rychlý vývoj v budoucnu, závisí však na dostupnosti úvěrů. Proto ho finanční krize ta postihla. Stabilizace tohoto odvětví je proto podle jeho slov možná pouze po překonání finanční krize. Veřejná podpora musí být zaměřena na snížení závislosti na ropě a zlepšení ekologických výsledků, uvedl na závěr.

Rebecca HARMS (Greens/EFA, DE) je přesvědčena, že záleží především na tom, aby se spojilo řízení krize toto odvětví s globální výzvou ekonomické krize. EU podle jejích slov nesmí zopakovat chybu, aby naslouchala automobilovému průmyslu, který se snažil odradit Unii od jejích ambiciózních cílů, pokud jde o snižování emisí, a nyní tyto stejné koncerny čelí krizi a žádají podporu. Budoucnost podle jejích slov patří malým, efektivních a ekologickým autům. Je současně přesvědčena, že pokud se EU bude soustředit jen na automobily a ne na přestavbu dopravního sektoru jako takového, nebude to stačit.

Roberto MUSACCHIO (GUE/NGL, IT) zdůraznil, že finanční krize se stala krizí ekonomickou a to se ukazuje v automobilovém průmyslu, kde jsou ohroženy pracovní místa a zejména starší pracovníci. Domnívá se, že Komise musí říci, zda bude tuto otázku koordinovat na evropské úrovni. Je přesvědčen, že další rozvoj musí probíhat směrem k inovacím, ekologii a k sociální oblasti tak, aby nedocházelo k vyloučení zranitelných skupin pracovníků.

Patrick LOUIS (IND/DEM, FR) je přesvědčen, že strukturální příčiny jsou známy. Automobilový průmysl trpí delokalizacemi a sociálním, daňovým a enovironmentálním dumpingem. Vzhledem k tomu, že evropský trh je trh zavalen tureckými, indickými a čínskými levnými auty, domnívá se, že je třeba vrátit se k externím bariérám.

Ivo STREJČEK (EPP-ED) ve svém příspěvku připomněl slova Alexandra Vondry, že bychom měli vzít v potaz spravedlivou hospodářskou soutěž a zabránit narušení trhu. Stejně tak vyjádřil souhlas s názorem komisaře, že bychom neměli vzbuzovat falešné naděje a poskytnout výrobcům více flexibility omezením regulace a snížením administrativní zátěže.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie