Aktuálně

16. 7. 2009 13:47

Cesta ke kvalitnímu a bezpečnějšímu zdravotnictví

Tento významný dokument byl přijat v rámci českého předsednictví.

Schválený byl na zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) dne 9. června 2009 v Lucemburku všemi ministry zdravotnictví EU.

Stručný popis přípravy, projednávání a schvalování:

Na zasedání Rady EPSCO v prosinci 2008 představila Evropská komise (EK) návrh Doporučení o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče.

Tuto iniciativu zahájila na základě zjištění, že nárůst výskytu nežádoucích událostí souvisejících s poskytováním zdravotní péče je v celé Evropě alarmující a nutí všechny zamyslet se nad kroky k zajištění maximální bezpečnosti pacientů a nutnosti kontinuálnímu zvyšování jejich bezpečí. Mezi nejčastější nežádoucí události patří infekce spojené s poskytováním zdravotní péče, nežádoucí události spojené s podáváním léků, komplikace během chirurgických výkonů nebo po nich.


Doporučení o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí, jehož znění uvádí dokument č. 10120/09, vyzývá členské státy, aby zavedly a/nebo zlepšily své národní strategie zvyšování bezpečnosti pacientů prostřednictvím prevence a kontroly:

1. všech potencionálně nežádoucích událostí ve všech zdravotnických zařízeních, zejména: zlepšováním systému hlášení a výuky ; podporou vzdělávání a školení zdravotních pracovníků ; poskytováním relevantních informací pacientům a jejich zapojení do rozvoje bezpečnostních opatření ; podporou šíření příkladů dobré praxe a rozvojem – ve spolupráci s Komisí – společných definic a indikátorů bezpečnosti pacientů a

2. infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče na všech úrovních, a to především: rozvojem specifických a na analýze rizik založených opatření ; ustanovením a /nebo posílením aktivního surveillance; podporou odborného vzdělávání a školení zdravotních pracovníků ; zlepšováním informovanosti pacientů ; podporou výzkumu specifických segmentů dané problematiky.

Tento dokument také vyzývá EK k vypracování hodnotící zprávy o implementaci tohoto Doporučení, která by posoudila jeho dopad a případně zvážila potřebu dalších akcí.

Text dokumentu je ke stažení v příloze.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie