Aktuálně

20. 2. 2013 14:07

Dotace pomohou sociálně slabším

Vláda dnes schválila věcný záměr programu Nová zelená úsporám, jako jedno z prorůstových opatření. Ministerstvo životního prostředí je tak připraveno spustit nástupnický program vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov veřejného sektoru a obytných budov.

Máme za sebou schválení věcného záměru. To fakticky předpokládá, že na přelomu března a dubna bude vládě předložen programový dokument, s podrobnostmi celého programu.“, uvedl ministr Chalupa.

Další podpora snižování nákladů na vytápění a snížení emisí skleníkových plynů navazuje na končící Zelenou úsporám, která probíhala v letech 2009 až 2013. Program rovněž přispěje ke zvýšení kultury bydlení a zlepšení vzhledu měst a obcí. Dalším cílem programu je zpřístupnění podpory širokému spektru zájemců o realizaci energeticky úsporných opatření.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Financování bude zajištěno z výnosů aukcí emisních povolenek v rámci období 2013 – 2020. Reálně jsou očekávány příjmy ve výši do 27 miliard korun. . Dále budou využity další alternativní zdroje tak, aby byly zajištěny plánované požadavky.

Na podporu dosáhnou sociálně slabší

Státní podpora v rámci Nové zelené úsporám je určena především pro sociálně slabší žadatele. Plošné financování všech žadatelů bez ohledu na jejich finanční situaci není podle ministerstva účelným vynakládáním veřejných prostředků. Podpora financování je proto navržena jako selektivní – pouze pro sociálně slabé žadatele, kteří by se bez ní nebyli schopni programu účastnit.

Podpora bude mít formu přímé dotace, zvýhodněného úvěru a případného bonusu. Toto rozdělení zajistí možnost realizovat úsporná opatření téměř všem žadatelům, kteří se pro vstup do programu rozhodnou. Zvýhodněný úvěr bude poskytován nad rámec přímé dotace, a je tak dodatečnou výhodou poskytovanou pouze sociálně slabým domácnostem.

Program podpoří rekonstrukci obytných budov

Alokace prostředků bude navržena jako postupná, formou výzev k podávání žádostí pro jednotlivé oblasti podpory s předem definovanou výší alokace, a pro různé typy příjemců (soukromé byty rodinné, obytné, panelová zástavba, vytápění, veřejné budovy). Prostředky budou vypláceny po celé plánované programové období programu. Poslední výzva může být vyhlášena po roce 2020 na prostředky získané z posledních dražeb emisních povolenek.

Předpokládané procentní rozdělení celkové alokace bude v poměru 70 procent ku 30 procentům ve prospěch soukromých budov určených k bydlení. U stávající a nové výstavby bude procentní poměr nastaven na hodnotu 8:2, tj. 80 procent na rekonstrukce, 20 procent na stávající výstavbu.

Graf: Nová zelená úsporám - Rozdělení celkové alokace

Podporované oblasti

  • Snižování energetické náročnosti stávajících budov jak veřejného ,tak soukromého sektoru,
  • výstavba budov s velmi nízkou energetickou náročností,
  • výměna lokálních neekologických zdrojů tepla za ekologicky efektivní šetrné zdroje a instalace fototermických solárních systémů na přípravu teplé vody s možností podpory vytápění,
  • podpora na zpracování odborného posudku a na projektovou přípravu pro realizaci programem podporovaných opatření.

Nová realizační opatření

  • Příjem žádostí proběhne v rámci výzev výhradně elektronicky, po jejich zanesení do systému tak bude zjevné pořadí podané žádosti a aktuální stav čerpání alokace; dojde tak k zamezení přezávazkování programu,
  • pro žadatele, kteří nebudou schopni zpracovat žádost vlastními silami, budou k dispozici kontaktní centra, která pomohou se zpracováním žádosti,
  • přednost budou mít projekty komplexního zateplení obytných budov – dle skutečného rozsahu provedených opatření (výměry), 
  • výpočet nenávratné podpory u soukromých budov bude odvislý od výše energetické úspory, více budou podpořeny projekty, které generují vyšší úspory energie a CO2, 
  • příjem žádostí elektronickým podáním znemožní přijímání „prázdných žádostí“.

Harmonogram

Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám bude zahájen v srpnu letošního roku,“ uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Zveřejnění podmínek pro příjem žádostí do první výzvy a její vyhlášení je přepokládáno na přelom března a dubna.

Očekávané přínosy programu pro českou ekonomiku

HDP – jedna koruna státní podpory přinese při spoluúčasti žadatele na investici v průměru 2,84 Kč dodatečného HDP.

Zaměstnanost – jeden milion korun státní podpory přinese v průměru 2,7 nových pracovních míst, tj. za celé období programu v kumulativním součtu cca 37 800 až 72 360 pracovních míst v závislosti na celkových investicích. Výpočet vychází z odhadu očekávaných reálných příjmů 14 – 26,8 mld. Kč z prodeje emisních povolenek v období 2013 – 2020.

Příjmy státního rozpočtu – jedna koruna státní podpory přinese dodatečné příjmy státního rozpočtu ve výši 0,96 Kč v roce investice.

Pojistné na sociální zabezpečení – jedna koruna státní podpory přinese zvýšení objemu vybraného pojistného na sociální zabezpečení 0,16 Kč ve sledovaném roce.

Energetická bilance – jedna koruna státní podpory přinese úsporu energií ve výši 0,035 kWh/rok.

Ekologické přínosy – jedna koruna státní podpory přinese snížení emisí skleníkových plynů, především CO2, o 0,009 kg/rok.

Původní program Zelená úsporám je úspěšný

Program Zelená úsporám byl zaměřen na podporu realizace opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v objektech pro bydlení a v budovách veřejného sektoru. Svým rozsahem finanční podpory a dosažených efektů se jednalo o dosud nejvýznamnější program podpory předmětné oblasti v historii České republiky.

Po realizaci všech opatření přispěje program k úsporám energie ve výši 1 327 GWh/rok, podpoří výrobu tepla z OZE o celkovém výkonu 467 GWh/rok a přispěje ke snížení emisí 12,3 mil. tun CO2 za 15 let.

Dalším významným efektem bylo udržení nebo vytvoření nových cca 15 tisíc pracovních míst, podpora a rozvoj sektoru stavebnictví a dalších průmyslových oblastí. Kumulativní zdroje programu na realizaci investičních opatření dosáhly výše 21 189 mil. Kč.

V rámci programu bylo podáno 79 622 žádostí o podporu na realizaci opatření v bytových a rodinných domech. K 25. lednu 2013 bylo proplaceno již 73 942 žádostí s celkovou výší podpory 19 731,4 mil. Kč.

V segmentu budov veřejného sektoru bylo podáno dalších 1 144 žádostí s požadavkem podpory ve výši 5 484 mil. Kč, které budou postupně profinancovány.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie