Aktuálně

21. 11. 2018 17:25

Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

Etická komise v úterý 20. listopadu ocenila účastníky třetího odboje
Etická komise v úterý 20. listopadu ocenila účastníky třetího odboje
V úterý 20. listopadu 2018 se ve Strakově akademii uskutečnilo slavnostní předávání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu nominovaným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

K oceněným účastníkům odboje a odporu proti komunismu a dalším hostům promluvil ministr kultury Antonín Staněk. Za Etickou komisi ČR pronesl proslov Jan Sokol. Mezi pozvanými hosty byla i Tünde Barthová, pověřená vedením Úřadu vlády ČR.

Při slavnostním ceremoniálu byli oceněni účastníci odboje a odporu proti komunismu MUDr. Jaroslav Hanzel, Jaroslav Doucha, Otto Černý, Milan Krampota, Marcela Zounková, roz. Vinšová, Ludmila Šeflová, roz. Šimková, Ing. Tomáš Koloděj, Tomáš Toulec, Otakar Nigrin, Božena Doudová, roz. Horká a Ing. Miloslav Fikart. In memoriam byli oceněni Ing. Jaroslav Leibl, Kamil Špaček a Josef Strachota.

Medailonky oceněných

MUDr. Jaroslav Hanzel (nar. 1956) obdržel osvědčení dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb., neboť skrze pořádání besed v roce 1986 s panem Jaroslavem Foglarem a vydání a šíření knihy Píseň úplňku se zasadil o šíření ideálů Junáka spjatého s demokratickým zřízením a dále svými filmovými snímky natočenými v roce 1989 propagoval svobodu slova, a dle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 262/2011 Sb., neboť v roce 1989 na území tehdejšího SSSR vystupoval v množství médií s informacemi o  politických poměrech v Československu, o přítomnosti protikomunistického disentu a o jeho činnosti, o represivním působení státně-mocenských složek vůči tomuto hnutí, a dále v SSSR šířil své filmové snímky informující o situaci v Československu a inicioval přijetí rezoluce MADO dne 29. 10. 1989 v Čeljabinsku „K událostem v ČSSR z roku 1968 a k zatýkání a perzekucím představitelů čs. demokratického hnutí probíhající z ledna 1989.“

Jaroslav Doucha (nar. 1957) obdržel osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu za to, že od roku 1979 do listopadu roku 1989 v Turnově rozšiřoval samizdatová periodika Infoch, Vokno, Svědectví, Listy, a od roku 1980 také samizdatové periodikum VONS, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2011 Sb.

Otto Černý (nar. 1949) obdržel osvědčení dle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 262/2011 Sb., pro jeho protikomunistickou publicistickou činnost spočívající v autorství článku popisujícího perzekuci politických vězňů v NPT Mírov, který vyšel v periodiku Listy v prosinci 1980, a ve skutečnosti spočívající v jeho působení na pozici redaktora od roku 1986 do konce období nesvobody v periodiku Severské listy, kde též publikoval své články protikomunistického charakteru.

Milan Krampota (nar. 1955) obdržel osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, neboť nejméně od července roku 1980 do července roku 1981 rozšiřoval v Rakousku, Maďarsku a Jugoslávii především mezi občany Československa turisticky pobývající v těchto zemích exilová protikomunistická periodika Demokracie v exilu, Listy, Svědectví, Londýnské listy, Severské listy a Právo lidu, přičemž protikomunistické materiály zasílal i do Československa, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle ust. § 3 odst.  2 písm. c) zákona č. 262/2011 Sb.

Marcela Zounková, roz. Vinšová (nar. 1946) obdržela osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, neboť v roce 1969 iniciovala vznik protikomunisticky zaměřených plakátů, přičemž se následně významně podílela na jejich vytvoření, vlastním vyhotovování a rozšiřování v Rotavě, čímž naplnila formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2011 Sb.

Ludmila Šeflová, roz. Šimková (nar. 1934) obdržela osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu pro protikomunistickou činnost v době od listopadu roku 1954 do dubna roku 1955 spočívající v poskytnutí především materiální pomoci (přístřeší a stravy) panu Františku Slepičkovi v přesvědčení, že se jedná o agenta zahraniční zpravodajské služby demokratického státu plnícího zpravodajské úkoly na území Československa, a panu Bohumilu Kellerovi, v přesvědčení, že je též protikomunisticky činný, čímž naplnila formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

Ing. Tomáš Koloděj (nar. 1941) obdržel osvědčení dle ust. § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb., pro zastávání veřejných politických a společenských protikomunistických postojů kritizujících totalitní režim, a to především od listopadu roku 1964 do března 1965, přičemž byl za tyto závažně postižen.

Tomáš Toulec (nar. 1955) obdržel osvědčení dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. za dlouhodobou a soustavnou podporu obnovy demokracie v Československu a dodržování lidských práv a svobod v letech 1977 až 1979.

Otakar Nigrin (nar. 1927) obdržel osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině okolo pana Josefa Doubravy; členové skupiny proti komunistickému režimu v Československu bojovali především shromažďováním zpravodajských informací, a to převážně v roce 1952, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.

Paní Božena Doudová, roz. Horká (nar. 1922) obdržela osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu pro protikomunistickou činnost spočívající v tom, že v roce 1949 přepsala na blánu k cyklostylu text obdržený od pana Zdeňka Brádlera, jenž byl základem protikomunistického letáku, a následně vyzradila panu Zdeňku Brádlerovi skutečnost, kterou se dozvěděla v rámci výkonu svého zaměstnání u Letecké vojenské akademie v Hradci Králové, že proti ppor. Josefu Měrkovi je vedeno trestní řízení z důvodu jeho protikomunistických výroků, se záměrem poskytnout mu tak pomoc, čímž naplnila formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

Ing. Miloslav Fikart (nar. 1929) obdržel osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu za protikomunistickou činnost spočívající ve spolupráci s panem Borisem Volkem, vykonávajícímu v Československu protikomunistickou činnost v rámci skupiny „Bratrstvo“, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

Josef Strachota (10. 02. 1905 – 12. 12. 1959) obdržel osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu za veřejné postoje, kterými v obci Člunek v období od roku 1948 do roku 1950 projevoval odpor proti kolektivizaci venkova a zasazoval se o obranu nezadatelného práva vlastnit majetek a svobodně s ním nakládat, za což byl závažně postižen, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.

Ing. Jaroslav Leibl (10. 04. 1915 – 2. 10. 1991) obdržel osvědčení dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb. za veřejné politické a společenské protikomunistické postoje zastávané v letech 1950 až 1952, za něž byl závažně postižen, a dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb. za jinou protikomunistickou činnost spočívající v jeho dlouhodobých protikomunisticky zaměřených statečných postojích, kdy se v roce 1954 podílel na zasílání dopisů s protikomunistickým obsahem Rádiu Svobodná Evropa, ve výkonu trestu v období minimálně od roku 1957 do roku 1960 projevoval nadále své protikomunistické názory a v roce 1968 se aktivně zapojil do zakládání K-231 v Praze 1.

Kamil Špaček (22. 09. 1925 – 26. 07. 1987) obdržel osvědčení dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině „Troják“ napojené na významnou protikomunistickou skupinu „Hory hostýnské.“ Skupina „Troják“ především pomáhala ohroženým zatčením a rozšiřovala protikomunistické letáky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie