Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 2. 2009 9:22

Konference "Rozšíření EU - 5 let poté"

Pořádána je předsednictvím České republiky v Radě EU ve spolupráci s Evropskou komisí a uskteční se v Praze 2. března.

V souvislosti s touto konferencí vydala EU materiál nazvaný " Pět let rozšířené EU přináší trvalé pozitivní výsledky a pomáhá Evropě lépe čelit současné krizi", který níže uvádíme.

Poslední rozšíření Evropské unie byla milníkem v procesu sjednocování Evropy a přinesla pozitiva všem občanům v Unii. Z ekonomického hlediska vedlo rozšíření ke zvýšení životní úrovně v nových členských státech, zatímco pro staré členské státy vytvořilo nové vývozní a investiční příležitosti. Napomohlo rovněž k posílení demokracie, stability a bezpečnosti na našem kontinentu. Rozšířená EU má mnohem větší váhu při řešení otázek globálního významu, ať už je to změna klimatu nebo mezinárodní ekonomika a její uspořádání. Pět let po rozšíření je EU nejen větší, ale i silnější, dynamičtější a kulturně bohatší. V současné obtížné celosvětové situaci je velice důležité odolat všem pokušením protekcionistických tendencí, které by zničily obrovské výhody, jež občanům přineslo vytvoření jednotného trhu bez hranic s 500 miliony lidí.

„Rozšíření v roce 2004 a 2007 byla obrovským historickým krokem. Skoncovala s rozdělenou Evropou, pomohla upevnit demokracii a všem zemím EU přinesla příznivé hospodářské výsledky v podobě zvýšené konkurenceschopnosti, většího hospodářského růstu a většího počtu nově vytvořených pracovních míst. Neměli bychom dopustit, aby současná krize tento nesporný úspěch zastínila. Společnými silami můžeme dospět k řešení globálních otázek, jako je změna klimatu nebo nové uspořádání mezinárodních finančních vztahů. Budeme-li postupovat nejednotně, nezmůžeme nic,“ prohlásil komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Joaquín Almunia.

Komisař pro rozšíření Olli Rehn k tomu dodal: „Rozšíření slouží jako pevný základ stability, hnací síla demokracie a právního pořádku v Evropě. Hospodářsky přineslo prospěch novým i starým členským státům, ale i EU jako celku. Oblast míru a prosperity se tak rozšířila na téměř 500 milionů lidí a naše vážnost ve světě vzrostla.“

Je tomu již pět let, kdy EU přijala do svých řad deset nových členů ze střední a východní Evropy a ukončila tak období několika desetiletí rozdělení, které následovalo po studené válce. Dva další státy, Bulharsko a Rumunsko, se k EU připojily v roce 2007. Sdělení „Pět let rozšířené EU“ ukazuje, že rozšíření přineslo obrovský hospodářský prospěch oběma stranám.

Díky rozšíření je EU nyní největší integrovanou hospodářskou oblastí na světě a představuje více než 30 % světového HDP a více než 17 % světového obchodu. Může tak hrát rozhodující roli v celosvětovém dění. Svým hlasem může přispět k utváření globalizovaného světa ve prospěch občanů.

Příjem na hlavu v nových členských státech stoupl z průměrných 40 % ve starých členských státech v roce 1999 na 52 % v roce 2008 a růst ve srovnání s 3,5 % v letech 1999–2003 dosáhl v období 2004–2008 v průměru hodnoty 5,5 %. To ovšem nebylo v neprospěch starých členských států, jejichž růst činil v letech 2004–2008 zhruba 2,2 % ročně, což je přibližně stejně jako v letech 1999–2003.

Rozšíření rovněž přineslo větší příležitosti obchodu. V roce 2007 téměř 80 % vývozu nových členských států směřovalo do zbývajících zemí EU. Staré členské státy se v roce 2007 rovněž dočkaly zvýšení svého prodeje do nových členských států na 7,5 % celkového vývozu, zatímco o deset let dříve to bylo 4,75 %.

Nezaměstnanost v nových členských státech poklesla z často vysokých čísel na úroveň podobnou úrovni v ostatních zemích EU – přibližně 7% v roce 2007. Nenaplnily se obavy starých členských států z hromadného přílivu pracovních sil ze zahraničí. Ve většině hostitelských členských států nepřekročil počet pracovních sil ze zahraničí 1 % „domácí“ populace v produktivním věku a pouze umožnil zaplnit volná pracovní místa. Výrazným rysem této migrace je většinou dočasnost – 50 % zahraničních pracovníků, kteří v nedávné době přišli do Spojeného království, se již vrátilo do zemí svého původu.

Současná celosvětová krize působí potíže všem zemím, včetně EU, a nezaměstnanost stoupá všude.

Velká sjednocená EU se však může s těmito i dalšími problémy vypořádat lépe než její jednotlivé členské státy. EU podniká koordinované kroky v úsilí o stabilizaci bankovního systému a oživení hospodářství. Díky těmto opatřením a dalším chystaným krokům, zaměřeným zejména na obnovu životně důležitého poskytování úvěrů hospodářství, můžeme předpokládat postupné oživení na konci tohoto roku.

Novým členským státům, které v současnosti zažívají prudké zpomalení růstu, se dostává významné podpory z prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU. Systém pro platební bilance umožňuje EU poskytnout pomoc členským státům mimo eurozónu, které ji dočasně potřebují.

Podnikům zajistí rovné podmínky jednotná pravidla pro hospodářskou soutěž a poskytování státní podpory.

Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost pomáhá určit ty reformy, které zvýší možnosti růstu národních ekonomik EU a zvýší jejich odolnost vůči globálním otřesům.

Komise spolupracuje s členskými státy na vypracování nového programu Evropského sociálního fondu, aby podpořila zaměstnanost ve starých i nových členských státech. Komise rovněž usiluje o oslabení širšího sociálního dopadu krize, např. prostřednictvím Fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

Reformovaný Pakt stability a růstu poskytuje pevný rámec, který nám umožňuje stimulovat poptávku a vytváření pracovních míst v krátkodobém horizontu a ve střednědobém a dlouhodobém výhledu udržovat kurz ve směru ke zdravým a udržitelným veřejným financím.

Podrobněji matriály Evropské komise:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13913_en.htm

http://ec.europa.eu/enlargement/5years

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie